فوتبــال 11

یکشنبه، 07 بهمن 1397 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 34 1 (0) 90 دروازه‌بان 5.08
نیکو گیسلمن 1 (0) 2 39 5 (5) 90 مدافع 6.09
مارچین کامینسکی 0 (0) 2 69 6 (6) 90 مدافع 6.71
کان آیهان 0 (0) 0 74 5 (1) 90 مدافع 5.75
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 2 51 7 (5) 90 مدافع 6.74
کوین استوگر 0 (0) 3 72 6 (5) 90 هافبک 6.65
دودی لوکباکیو 1 (0) 0 21 11 (3) 77 مهاجم 6.32
آلفردو مورالس 0 (0) 2 64 18 (8) 90 هافبک 6.57
تاکاشی اوسامی 3 (0) 2 18 13 (8) 90 مهاجم 6.7
اولیور فینک 1 (0) 2 26 14 (7) 63 هافبک 6.31
بنیتو رامان 0 (0) 0 8 4 (0) 45 مهاجم 5.94
ماروین دوکش 2 (0) 0 17 5 (1) 45 مهاجم 6.21
آیمن بارکوک 1 (0) 0 17 4 (0) 13 هافبک 6.04
روون هنینگز 1 (0) 0 7 3 (0) 27 مهاجم 6.31
پیتر گولاچی 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.68
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 1 38 13 (9) 90 مدافع 8.14
ویلی اوربان 1 (0) 2 42 9 (3) 90 مدافع 7.35
ابراهیما کوناته 1 (1) 2 65 9 (6) 90 مدافع 8.26
لوکاس کلوسترمن 1 (0) 0 31 6 (5) 90 مدافع 7.56
دیگو دمه 1 (1) 3 65 12 (7) 73 هافبک 7.44
مارسل زابیتسر 2 (1) 1 37 4 (2) 85 مهاجم 7.21
یوسف پولسن 3 (3) 1 22 22 (7) 90 مهاجم 9.03
تیمو ورنر 1 (1) 1 25 4 (1) 85 مهاجم 6.99
کنراد لایما 1 (1) 2 36 9 (3) 90 هافبک 8.09
تایلر آدامز 0 (0) 3 58 12 (8) 90 هافبک 7.52
امیل فورسبرگ 0 (0) 0 11 1 (1) 17 مهاجم 6.94
ژان-کوین آگوستین 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مهاجم 0
متئوس کونیا 1 (1) 0 0 1 (1) 5 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.08
نیکو گیسلمن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.09
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
کان آیهان 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.75
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.74
کوین استوگر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.65
دودی لوکباکیو 1 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
آلفردو مورالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
تاکاشی اوسامی 3 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
اولیور فینک 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.31
بنیتو رامان 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.94
ماروین دوکش 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
آیمن بارکوک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.04
روون هنینگز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
پیتر گولاچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.68
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مدافع 8.14
ویلی اوربان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.35
ابراهیما کوناته 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مدافع 8.26
لوکاس کلوسترمن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.56
دیگو دمه 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.44
مارسل زابیتسر 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.21
یوسف پولسن 3 (3) 2 (0) 2 0 0 0 مهاجم 9.03
تیمو ورنر 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.99
کنراد لایما 1 (1) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 8.09
تایلر آدامز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.52
امیل فورسبرگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.94
ژان-کوین آگوستین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
متئوس کونیا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.08
نیکو گیسلمن 2 1 2 0 0 مدافع 6.09
مارچین کامینسکی 3 6 2 0 0 مدافع 6.71
کان آیهان 2 1 0 1 0 مدافع 5.75
ماتیاس سیمرمن 1 1 2 0 0 مدافع 6.74
کوین استوگر 0 2 3 0 0 هافبک 6.65
دودی لوکباکیو 0 1 0 2 0 مهاجم 6.32
آلفردو مورالس 0 3 2 4 0 هافبک 6.57
تاکاشی اوسامی 2 1 2 0 0 مهاجم 6.7
اولیور فینک 0 0 2 1 0 هافبک 6.31
بنیتو رامان 0 1 0 1 0 مهاجم 5.94
ماروین دوکش 0 0 0 1 0 مهاجم 6.21
آیمن بارکوک 0 0 0 0 0 هافبک 6.04
روون هنینگز 0 0 0 1 0 مهاجم 6.31
پیتر گولاچی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.68
مارسل هالستنبرگ 6 3 1 0 0 مدافع 8.14
ویلی اوربان 5 2 2 2 0 مدافع 7.35
ابراهیما کوناته 3 3 2 1 0 مدافع 8.26
لوکاس کلوسترمن 4 4 0 0 0 مدافع 7.56
دیگو دمه 0 2 3 2 0 هافبک 7.44
مارسل زابیتسر 2 1 1 0 0 مهاجم 7.21
یوسف پولسن 2 2 1 3 0 مهاجم 9.03
تیمو ورنر 0 0 1 0 0 مهاجم 6.99
کنراد لایما 0 3 2 2 0 هافبک 8.09
تایلر آدامز 0 3 3 1 0 هافبک 7.52
امیل فورسبرگ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.94
ژان-کوین آگوستین 0 1 0 0 0 مهاجم 0
متئوس کونیا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل رنزینگ 34 (27) 79% 0 0 14 (7) 0 دروازه‌بان 5.08
نیکو گیسلمن 39 (25) 64% 0 2 10 (3) 0 مدافع 6.09
مارچین کامینسکی 69 (58) 84% 0 0 9 (4) 0 مدافع 6.71
کان آیهان 74 (69) 93% 0 0 6 (4) 0 مدافع 5.75
ماتیاس سیمرمن 51 (44) 86% 0 4 6 (3) 0 مدافع 6.74
کوین استوگر 72 (55) 76% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.65
دودی لوکباکیو 21 (20) 95% 0 0 3 (3) 0 مهاجم 6.32
آلفردو مورالس 64 (56) 87% 0 0 7 (5) 0 هافبک 6.57
تاکاشی اوسامی 18 (14) 77% 1 8 0 (0) 0 مهاجم 6.7
اولیور فینک 26 (11) 42% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.31
بنیتو رامان 8 (5) 62% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 5.94
ماروین دوکش 17 (11) 64% 2 6 0 (0) 0 مهاجم 6.21
آیمن بارکوک 17 (13) 76% 0 2 1 (1) 0 هافبک 6.04
روون هنینگز 7 (6) 85% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 6.31
پیتر گولاچی 27 (18) 66% 0 0 14 (5) 0 دروازه‌بان 6.68
مارسل هالستنبرگ 38 (28) 73% 1 3 3 (1) 1 مدافع 8.14
ویلی اوربان 42 (39) 92% 0 0 4 (4) 0 مدافع 7.35
ابراهیما کوناته 65 (53) 82% 0 0 5 (1) 0 مدافع 8.26
لوکاس کلوسترمن 31 (25) 80% 1 2 2 (2) 0 مدافع 7.56
دیگو دمه 65 (52) 80% 0 2 2 (1) 0 هافبک 7.44
مارسل زابیتسر 37 (29) 78% 0 2 3 (1) 0 مهاجم 7.21
یوسف پولسن 22 (15) 68% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 9.03
تیمو ورنر 25 (21) 84% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.99
کنراد لایما 36 (28) 77% 1 0 1 (1) 0 هافبک 8.09
تایلر آدامز 58 (46) 80% 1 0 1 (1) 0 هافبک 7.52
امیل فورسبرگ 11 (10) 90% 1 0 1 (1) 1 مهاجم 6.94
ژان-کوین آگوستین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
متئوس کونیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11