فوتبــال 11

شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر شولوو 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.05
دومینیک هاینتس 0 (0) 4 38 10 (8) 90 مدافع 6.72
رابین کاخ 2 (1) 0 34 7 (3) 90 مدافع 6.38
مانوئل گولد 2 (1) 1 48 7 (4) 90 مدافع 6.33
مایک فرانتس 2 (0) 4 11 13 (10) 90 هافبک 7.11
ژروم گندورف 0 (0) 2 27 7 (4) 75 هافبک 6.9
یانیک هابرر 1 (0) 5 56 25 (16) 90 مهاجم 7.03
کریستین گونتر 1 (0) 0 23 7 (4) 90 مدافع 7.28
نیلس پیترسن 3 (2) 0 21 11 (4) 90 مهاجم 6.77
پاسکال اشتنزل 2 (0) 2 31 7 (5) 66 مدافع 5.47
لوکاس هولر 3 (1) 1 20 13 (6) 65 هافبک 6.93
لوکا والدشمیت 1 (1) 0 9 1 (0) 25 مهاجم 6.57
یوریک راوت 1 (0) 0 12 3 (2) 15 مهاجم 6.52
فلورین نیدرلکنر 2 (2) 0 4 9 (2) 24 مهاجم 7.3
اولیور باومن 0 (0) 0 48 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.49
بنیامین هوبنر 1 (1) 5 62 9 (5) 90 مدافع 7.11
کوین فوگت 0 (0) 1 56 6 (2) 90 مدافع 6.4
نیکو شولتز 0 (0) 0 44 12 (5) 89 مدافع 7.29
فلورین گریلیچ 1 (0) 4 66 18 (12) 90 هافبک 7.22
کریم دریمبای 5 (3) 1 46 13 (6) 90 هافبک 8.97
پاول کادژابک 0 (0) 1 36 6 (2) 90 مدافع 6.26
جوئلینتون 4 (2) 1 34 18 (8) 90 مهاجم 7.8
آندری کراماریچ 3 (3) 0 36 7 (3) 90 مهاجم 8.39
دنیس گایگر 1 (1) 1 44 15 (4) 77 هافبک 6.55
آدام سالای 1 (1) 1 14 11 (3) 64 مهاجم 6.79
استفان پوش 0 (0) 0 14 0 (0) 26 مدافع 6.36
یاشوا برنت 0 (0) 0 2 0 (0) 1 مدافع 0
ندیم امیری 0 (0) 1 2 4 (1) 13 هافبک 6.13
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر شولوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.05
دومینیک هاینتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
رابین کاخ 2 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.38
مانوئل گولد 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.33
مایک فرانتس 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.11
ژروم گندورف 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.9
یانیک هابرر 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.03
کریستین گونتر 1 (0) 2 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.28
نیلس پیترسن 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.77
پاسکال اشتنزل 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.47
لوکاس هولر 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.93
لوکا والدشمیت 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
یوریک راوت 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.52
فلورین نیدرلکنر 2 (2) 5 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.3
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.49
بنیامین هوبنر 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.11
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
نیکو شولتز 0 (0) 3 (1) 0 0 1 0 مدافع 7.29
فلورین گریلیچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.22
کریم دریمبای 5 (3) 3 (3) 1 1 0 1 هافبک 8.97
پاول کادژابک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.26
جوئلینتون 4 (2) 1 (0) 1 1 0 1 مهاجم 7.8
آندری کراماریچ 3 (3) 2 (2) 2 0 0 1 مهاجم 8.39
دنیس گایگر 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.55
آدام سالای 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
استفان پوش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
یاشوا برنت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ندیم امیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.13
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر شولوو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.05
دومینیک هاینتس 3 3 4 1 0 مدافع 6.72
رابین کاخ 6 1 0 0 0 مدافع 6.38
مانوئل گولد 4 1 1 2 0 مدافع 6.33
مایک فرانتس 3 2 4 0 0 هافبک 7.11
ژروم گندورف 0 6 2 2 0 هافبک 6.9
یانیک هابرر 1 3 5 4 0 مهاجم 7.03
کریستین گونتر 0 0 0 1 0 مدافع 7.28
نیلس پیترسن 1 0 0 1 0 مهاجم 6.77
پاسکال اشتنزل 2 2 2 1 1 مدافع 5.47
لوکاس هولر 1 0 1 3 0 هافبک 6.93
لوکا والدشمیت 0 2 0 0 0 مهاجم 6.57
یوریک راوت 0 0 0 1 0 مهاجم 6.52
فلورین نیدرلکنر 0 0 0 1 0 مهاجم 7.3
اولیور باومن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.49
بنیامین هوبنر 7 2 5 0 0 مدافع 7.11
کوین فوگت 3 1 1 2 0 مدافع 6.4
نیکو شولتز 2 2 0 1 0 مدافع 7.29
فلورین گریلیچ 1 1 4 3 0 هافبک 7.22
کریم دریمبای 2 1 1 2 0 هافبک 8.97
پاول کادژابک 6 1 1 3 0 مدافع 6.26
جوئلینتون 0 0 1 1 0 مهاجم 7.8
آندری کراماریچ 1 0 0 0 0 مهاجم 8.39
دنیس گایگر 0 0 1 3 0 هافبک 6.55
آدام سالای 0 0 1 1 0 مهاجم 6.79
استفان پوش 0 2 0 0 0 مدافع 6.36
یاشوا برنت 0 0 0 0 0 مدافع 0
ندیم امیری 0 0 1 0 0 هافبک 6.13
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر شولوو 26 (22) 84% 1 0 12 (8) 0 دروازه‌بان 7.05
دومینیک هاینتس 38 (27) 71% 1 0 9 (3) 0 مدافع 6.72
رابین کاخ 34 (26) 76% 1 0 4 (2) 0 مدافع 6.38
مانوئل گولد 48 (38) 80% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.33
مایک فرانتس 11 (7) 63% 0 1 2 (1) 0 هافبک 7.11
ژروم گندورف 27 (15) 55% 1 6 8 (2) 0 هافبک 6.9
یانیک هابرر 56 (42) 75% 2 0 5 (4) 0 مهاجم 7.03
کریستین گونتر 23 (21) 91% 5 8 4 (3) 1 مدافع 7.28
نیلس پیترسن 21 (17) 81% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.77
پاسکال اشتنزل 31 (20) 64% 1 3 10 (5) 0 مدافع 5.47
لوکاس هولر 20 (11) 55% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.93
لوکا والدشمیت 9 (7) 77% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.57
یوریک راوت 12 (7) 58% 1 2 2 (1) 0 مهاجم 6.52
فلورین نیدرلکنر 4 (2) 50% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.3
اولیور باومن 48 (37) 77% 0 0 21 (10) 0 دروازه‌بان 7.49
بنیامین هوبنر 62 (44) 71% 0 0 13 (4) 0 مدافع 7.11
کوین فوگت 56 (48) 85% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.4
نیکو شولتز 44 (37) 84% 3 4 5 (2) 2 مدافع 7.29
فلورین گریلیچ 66 (59) 90% 1 0 2 (2) 0 هافبک 7.22
کریم دریمبای 46 (39) 84% 4 3 5 (3) 2 هافبک 8.97
پاول کادژابک 36 (27) 75% 0 4 2 (0) 0 مدافع 6.26
جوئلینتون 34 (24) 70% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.8
آندری کراماریچ 36 (28) 77% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 8.39
دنیس گایگر 44 (40) 90% 1 1 1 (1) 1 هافبک 6.55
آدام سالای 14 (12) 85% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.79
استفان پوش 14 (12) 85% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.36
یاشوا برنت 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ندیم امیری 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.13
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11