فوتبــال 11

شنبه، 06 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۰۰
Opel Arena (22,005)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فلورین مولر 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.55
آرون کاریکول 1 (0) 2 32 9 (7) 90 مدافع 7.4
الکساندر هک 2 (0) 3 59 17 (14) 90 مدافع 8.41
اشتفان بل 2 (1) 1 50 15 (11) 90 مدافع 7.24
دنیل بروسینسکی 1 (1) 1 42 8 (6) 90 مدافع 8.64
لوین اوزتونالی 0 (0) 0 13 5 (0) 54 هافبک 5.98
پییر کوندی 2 (0) 1 39 10 (4) 90 هافبک 6.89
ژان-فیلیپ گبامن 0 (0) 1 34 19 (8) 90 هافبک 6.31
ژان-پل بوئتیوس 5 (0) 1 35 8 (5) 90 هافبک 6.75
ژان فیلیپ ماتتا 2 (0) 0 12 15 (10) 82 مهاجم 7.08
روبین کوایسون 3 (2) 0 9 9 (1) 79 مهاجم 6.93
الکساندرو ماکسیم 1 (0) 1 14 4 (3) 36 هافبک 6.98
دنی لاتزا 0 (0) 0 9 1 (0) 11 هافبک 6.34
آنتونی اویا 0 (0) 0 3 3 (1) 8 مهاجم 6.2
تیم لایبولد 1 (0) 1 55 9 (6) 90 مدافع 6.49
اورتون 0 (0) 1 35 7 (2) 90 مدافع 7
گرگ مارگرایتر 1 (1) 2 34 10 (6) 90 مدافع 7.68
انریکو والنتینی 1 (0) 4 32 11 (8) 90 مدافع 7.62
اوندری پتراک 0 (0) 2 31 7 (4) 87 هافبک 6.47
هانو بیرنس 0 (0) 2 33 18 (7) 90 هافبک 5.77
متئوس پریرا 2 (1) 2 16 8 (4) 66 مهاجم 6.65
ویرجیل میسیجان 1 (0) 2 14 19 (6) 90 مهاجم 5.93
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 35 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.42
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 1 25 9 (2) 90 مهاجم 6.11
آدام زرلاک 1 (0) 1 16 22 (6) 90 مهاجم 6.39
ادوارد لوون 1 (1) 0 13 2 (1) 24 هافبک 6.38
سباستین کرک 0 (0) 0 1 0 (0) 8 مهاجم 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فلورین مولر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
آرون کاریکول 1 (0) 3 (3) 0 0 1 0 مدافع 7.4
الکساندر هک 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 8.41
اشتفان بل 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.24
دنیل بروسینسکی 1 (1) 2 (2) 1 1 0 0 مدافع 8.64
لوین اوزتونالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.98
پییر کوندی 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.89
ژان-فیلیپ گبامن 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.31
ژان-پل بوئتیوس 5 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.75
ژان فیلیپ ماتتا 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.08
روبین کوایسون 3 (2) 3 (1) 1 0 0 1 مهاجم 6.93
الکساندرو ماکسیم 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.98
دنی لاتزا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
آنتونی اویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
تیم لایبولد 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.49
اورتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
گرگ مارگرایتر 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.68
انریکو والنتینی 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.62
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
هانو بیرنس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.77
متئوس پریرا 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
ویرجیل میسیجان 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 5.93
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.42
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
آدام زرلاک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
ادوارد لوون 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.38
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فلورین مولر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.55
آرون کاریکول 0 2 2 0 0 مدافع 7.4
الکساندر هک 7 5 3 0 0 مدافع 8.41
اشتفان بل 6 1 1 3 0 مدافع 7.24
دنیل بروسینسکی 3 2 1 0 0 مدافع 8.64
لوین اوزتونالی 0 0 0 1 0 هافبک 5.98
پییر کوندی 2 1 1 0 0 هافبک 6.89
ژان-فیلیپ گبامن 1 2 1 3 0 هافبک 6.31
ژان-پل بوئتیوس 0 1 1 0 0 هافبک 6.75
ژان فیلیپ ماتتا 1 0 0 1 0 مهاجم 7.08
روبین کوایسون 0 0 0 1 0 مهاجم 6.93
الکساندرو ماکسیم 0 0 1 1 0 هافبک 6.98
دنی لاتزا 1 0 0 1 0 هافبک 6.34
آنتونی اویا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
تیم لایبولد 0 0 1 2 0 مدافع 6.49
اورتون 7 2 1 2 0 مدافع 7
گرگ مارگرایتر 6 1 2 2 0 مدافع 7.68
انریکو والنتینی 2 2 4 1 0 مدافع 7.62
اوندری پتراک 1 1 2 1 0 هافبک 6.47
هانو بیرنس 3 0 2 4 1 هافبک 5.77
متئوس پریرا 0 0 2 0 0 مهاجم 6.65
ویرجیل میسیجان 1 0 2 2 0 مهاجم 5.93
کریستین ماتینیا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.42
فدریکو پالاسیوس 0 1 1 1 0 مهاجم 6.11
آدام زرلاک 1 0 1 2 0 مهاجم 6.39
ادوارد لوون 0 0 0 0 0 هافبک 6.38
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فلورین مولر 28 (18) 64% 0 0 15 (5) 0 دروازه‌بان 6.55
آرون کاریکول 32 (29) 90% 1 5 2 (1) 0 مدافع 7.4
الکساندر هک 59 (55) 94% 1 0 8 (7) 1 مدافع 8.41
اشتفان بل 50 (38) 76% 1 0 10 (3) 0 مدافع 7.24
دنیل بروسینسکی 42 (28) 66% 4 9 12 (6) 1 مدافع 8.64
لوین اوزتونالی 13 (9) 69% 0 0 1 (0) 0 هافبک 5.98
پییر کوندی 39 (34) 87% 1 0 7 (5) 0 هافبک 6.89
ژان-فیلیپ گبامن 34 (26) 76% 0 2 6 (3) 0 هافبک 6.31
ژان-پل بوئتیوس 35 (26) 74% 1 1 2 (0) 0 هافبک 6.75
ژان فیلیپ ماتتا 12 (7) 58% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.08
روبین کوایسون 9 (6) 66% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.93
الکساندرو ماکسیم 14 (12) 85% 3 3 1 (1) 0 هافبک 6.98
دنی لاتزا 9 (7) 77% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.34
آنتونی اویا 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
تیم لایبولد 55 (41) 74% 0 2 13 (7) 0 مدافع 6.49
اورتون 35 (32) 91% 1 0 5 (4) 0 مدافع 7
گرگ مارگرایتر 34 (24) 70% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.68
انریکو والنتینی 32 (23) 71% 3 10 10 (4) 0 مدافع 7.62
اوندری پتراک 31 (27) 87% 1 0 3 (1) 0 هافبک 6.47
هانو بیرنس 33 (21) 63% 1 0 4 (0) 0 هافبک 5.77
متئوس پریرا 16 (10) 62% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.65
ویرجیل میسیجان 14 (11) 78% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 5.93
کریستین ماتینیا 35 (18) 52% 0 0 25 (9) 0 دروازه‌بان 6.42
فدریکو پالاسیوس 25 (21) 84% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
آدام زرلاک 16 (14) 87% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.39
ادوارد لوون 13 (7) 53% 1 0 4 (1) 0 هافبک 6.38
سباستین کرک 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11