فوتبــال 11

شنبه، 29 دی 1397 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پیتر گولاچی 0 (0) 0 20 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.61
مارسل هالستنبرگ 1 (0) 2 50 12 (6) 90 مدافع 6.87
دیو اوپامیکانو 1 (1) 2 71 14 (8) 90 مدافع 7.02
ابراهیما کوناته 0 (0) 6 48 15 (13) 90 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 5 35 9 (7) 90 مدافع 7.06
کوین کمپل 2 (1) 7 63 12 (7) 90 هافبک 7.26
دیگو دمه 0 (0) 6 50 15 (10) 81 هافبک 7.39
کنراد لایما 1 (0) 3 30 19 (4) 88 هافبک 5.76
مارسل زابیتسر 3 (1) 2 32 6 (3) 90 مهاجم 7.01
یوسف پولسن 0 (0) 2 39 24 (15) 90 مهاجم 7.04
تیمو ورنر 2 (1) 3 24 13 (5) 90 مهاجم 6.78
متئوس کونیا 2 (1) 0 2 5 (3) 9 مهاجم 6.9
ژان-کوین آگوستین 0 (0) 0 0 2 (1) 2 مهاجم 0
اشرف حکیمی 0 (0) 3 49 15 (8) 90 مدافع 7.32
ووکاش پیشچک 0 (0) 4 48 18 (12) 90 مدافع 7.75
توماس دلینی 1 (0) 2 58 14 (8) 90 هافبک 7.34
اکسل ویتسل 2 (2) 0 62 8 (3) 90 هافبک 7.68
جیدن سانچو 0 (0) 2 40 16 (7) 88 مهاجم 7.19
ماریو گوتزه 0 (0) 4 37 26 (7) 90 هافبک 6.21
عبدو دیالو 1 (0) 1 48 5 (2) 90 مدافع 6.82
رومن بورکی 0 (0) 1 37 2 (2) 90 دروازه‌بان 8.19
یولیان وایگل 0 (0) 1 55 8 (4) 90 هافبک 7.37
رافائل گوریرو 1 (1) 2 41 8 (2) 76 هافبک 7.02
ماکسیمیلیان فیلیپ 2 (1) 1 30 17 (8) 79 مهاجم 6.74
کریستین پولیشیچ 0 (0) 0 8 4 (1) 14 هافبک 6.18
ماریوس ولف 0 (0) 0 0 2 (0) 2 مهاجم 0
پاکو آلکاسر 1 (0) 0 3 3 (0) 11 مهاجم 6.48
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پیتر گولاچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
مارسل هالستنبرگ 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.87
دیو اوپامیکانو 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.02
ابراهیما کوناته 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.06
کوین کمپل 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.26
دیگو دمه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.39
کنراد لایما 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.76
مارسل زابیتسر 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 7.01
یوسف پولسن 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.04
تیمو ورنر 2 (1) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.78
متئوس کونیا 2 (1) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
ژان-کوین آگوستین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اشرف حکیمی 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.32
ووکاش پیشچک 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.75
توماس دلینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.34
اکسل ویتسل 2 (2) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.68
جیدن سانچو 0 (0) 7 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.19
ماریو گوتزه 0 (0) 5 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.21
عبدو دیالو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.82
رومن بورکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.19
یولیان وایگل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.37
رافائل گوریرو 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.02
ماکسیمیلیان فیلیپ 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.74
کریستین پولیشیچ 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.18
ماریوس ولف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پاکو آلکاسر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پیتر گولاچی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
مارسل هالستنبرگ 1 4 2 2 0 مدافع 6.87
دیو اوپامیکانو 1 1 2 2 0 مدافع 7.02
ابراهیما کوناته 1 3 6 1 0 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 4 0 5 0 0 مدافع 7.06
کوین کمپل 0 0 7 0 0 هافبک 7.26
دیگو دمه 0 2 6 2 0 هافبک 7.39
کنراد لایما 0 0 3 1 0 هافبک 5.76
مارسل زابیتسر 2 2 2 1 0 مهاجم 7.01
یوسف پولسن 1 1 2 2 0 مهاجم 7.04
تیمو ورنر 1 0 3 1 0 مهاجم 6.78
متئوس کونیا 0 1 0 0 0 مهاجم 6.9
ژان-کوین آگوستین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اشرف حکیمی 3 1 3 0 0 مدافع 7.32
ووکاش پیشچک 3 1 4 2 0 مدافع 7.75
توماس دلینی 5 6 2 1 0 هافبک 7.34
اکسل ویتسل 1 3 0 0 0 هافبک 7.68
جیدن سانچو 1 2 2 0 0 مهاجم 7.19
ماریو گوتزه 0 0 4 2 0 هافبک 6.21
عبدو دیالو 5 0 1 1 0 مدافع 6.82
رومن بورکی 2 1 1 0 0 دروازه‌بان 8.19
یولیان وایگل 9 2 1 1 0 هافبک 7.37
رافائل گوریرو 0 0 2 1 0 هافبک 7.02
ماکسیمیلیان فیلیپ 0 0 1 1 0 مهاجم 6.74
کریستین پولیشیچ 0 0 0 0 0 هافبک 6.18
ماریوس ولف 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پاکو آلکاسر 0 1 0 0 0 مهاجم 6.48
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پیتر گولاچی 20 (15) 75% 0 0 12 (7) 0 دروازه‌بان 6.61
مارسل هالستنبرگ 50 (41) 82% 0 5 4 (2) 0 مدافع 6.87
دیو اوپامیکانو 71 (62) 87% 0 0 5 (5) 0 مدافع 7.02
ابراهیما کوناته 48 (37) 77% 1 0 4 (2) 0 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 35 (24) 68% 1 2 4 (3) 0 مدافع 7.06
کوین کمپل 63 (47) 75% 2 1 3 (2) 0 هافبک 7.26
دیگو دمه 50 (44) 88% 1 8 3 (3) 0 هافبک 7.39
کنراد لایما 30 (25) 83% 0 2 2 (2) 0 هافبک 5.76
مارسل زابیتسر 32 (22) 68% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.01
یوسف پولسن 39 (22) 57% 1 2 1 (1) 0 مهاجم 7.04
تیمو ورنر 24 (17) 70% 2 4 1 (0) 1 مهاجم 6.78
متئوس کونیا 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.9
ژان-کوین آگوستین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اشرف حکیمی 49 (35) 72% 1 0 2 (0) 0 مدافع 7.32
ووکاش پیشچک 48 (36) 75% 2 0 6 (2) 1 مدافع 7.75
توماس دلینی 58 (47) 81% 0 0 7 (3) 0 هافبک 7.34
اکسل ویتسل 62 (56) 91% 0 0 3 (1) 0 هافبک 7.68
جیدن سانچو 40 (35) 87% 1 3 1 (1) 0 مهاجم 7.19
ماریو گوتزه 37 (30) 81% 1 0 3 (1) 0 هافبک 6.21
عبدو دیالو 48 (39) 81% 0 0 11 (3) 0 مدافع 6.82
رومن بورکی 37 (16) 43% 0 0 29 (8) 0 دروازه‌بان 8.19
یولیان وایگل 55 (52) 94% 0 0 3 (2) 0 هافبک 7.37
رافائل گوریرو 41 (37) 90% 3 7 2 (1) 1 هافبک 7.02
ماکسیمیلیان فیلیپ 30 (23) 76% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.74
کریستین پولیشیچ 8 (7) 87% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.18
ماریوس ولف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پاکو آلکاسر 3 (1) 33% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.48
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11