فوتبــال 11

یکشنبه، 30 دی 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
انریکو والنتینی 0 (0) 0 49 6 (4) 90 مدافع 6.65
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 41 10 (7) 90 مدافع 6.41
تیم لایبولد 1 (0) 1 42 11 (5) 90 مدافع 6.48
هانو بیرنس 3 (1) 0 38 13 (4) 90 هافبک 6.84
اوندری پتراک 1 (0) 2 32 7 (5) 90 هافبک 6.49
ویرجیل میسیجان 4 (1) 0 32 13 (5) 90 مهاجم 6.2
متئوس پریرا 0 (0) 1 34 11 (7) 82 مهاجم 6.88
ادوارد لوون 3 (1) 2 43 9 (7) 82 هافبک 7.06
میکائیل اسحاق 1 (0) 0 33 12 (3) 90 مهاجم 6.3
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.68
اورتون 0 (0) 1 46 15 (8) 90 مدافع 5.87
یویا کوبو 0 (0) 0 1 0 (0) 8 مهاجم 6.22
تورلس کنول 0 (0) 0 3 2 (0) 8 مهاجم 6.24
والنتینو لاتزارو 1 (0) 0 34 5 (3) 90 هافبک 7.04
ماروین پلاتن‌هارت 1 (0) 4 36 9 (5) 90 مدافع 7.13
آرنه مایر 1 (1) 0 80 10 (6) 90 هافبک 7.7
اوندری دودا 4 (4) 2 44 17 (6) 90 هافبک 8.64
دیوی زلکه 2 (1) 1 25 24 (11) 89 مهاجم 8.19
رون یارستین 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.23
نیکلاس اشتارک 1 (0) 1 80 10 (8) 90 مدافع 7.44
وداد ایبیشویچ 3 (2) 2 21 13 (4) 90 مهاجم 8.08
فابیان لوستنبرگر 0 (0) 0 73 10 (5) 90 مدافع 6.81
کریم رکیک 0 (0) 1 60 3 (2) 90 مدافع 7.31
مارکو گروییچ 2 (0) 1 39 4 (4) 57 هافبک 6.71
ولادیمیر داریدا 1 (0) 0 15 4 (0) 33 هافبک 6.45
پاسکال کوپکه 0 (0) 0 1 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
انریکو والنتینی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.65
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
تیم لایبولد 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.48
هانو بیرنس 3 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.84
اوندری پتراک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.49
ویرجیل میسیجان 4 (1) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
متئوس پریرا 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.88
ادوارد لوون 3 (1) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.06
میکائیل اسحاق 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.68
اورتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.87
یویا کوبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.22
تورلس کنول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
والنتینو لاتزارو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.04
ماروین پلاتن‌هارت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.13
آرنه مایر 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.7
اوندری دودا 4 (4) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 8.64
دیوی زلکه 2 (1) 1 (1) 0 2 0 1 مهاجم 8.19
رون یارستین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.23
نیکلاس اشتارک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.44
وداد ایبیشویچ 3 (2) 0 (0) 1 1 0 1 مهاجم 8.08
فابیان لوستنبرگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
کریم رکیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.31
مارکو گروییچ 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
ولادیمیر داریدا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
پاسکال کوپکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
انریکو والنتینی 1 0 0 0 0 مدافع 6.65
گرگ مارگرایتر 3 1 0 0 0 مدافع 6.41
تیم لایبولد 2 4 1 1 0 مدافع 6.48
هانو بیرنس 2 1 0 2 0 هافبک 6.84
اوندری پتراک 0 3 2 0 0 هافبک 6.49
ویرجیل میسیجان 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
متئوس پریرا 1 2 1 3 0 مهاجم 6.88
ادوارد لوون 0 0 2 0 0 هافبک 7.06
میکائیل اسحاق 0 0 0 3 0 مهاجم 6.3
کریستین ماتینیا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.68
اورتون 4 2 1 2 0 مدافع 5.87
یویا کوبو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.22
تورلس کنول 0 0 0 1 0 مهاجم 6.24
والنتینو لاتزارو 0 0 0 0 0 هافبک 7.04
ماروین پلاتن‌هارت 2 0 4 1 0 مدافع 7.13
آرنه مایر 3 0 0 0 0 هافبک 7.7
اوندری دودا 1 1 2 4 0 هافبک 8.64
دیوی زلکه 0 0 1 2 0 مهاجم 8.19
رون یارستین 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.23
نیکلاس اشتارک 6 4 1 0 0 مدافع 7.44
وداد ایبیشویچ 1 0 2 1 0 مهاجم 8.08
فابیان لوستنبرگر 7 1 0 0 0 مدافع 6.81
کریم رکیک 7 5 1 0 0 مدافع 7.31
مارکو گروییچ 2 0 1 0 0 هافبک 6.71
ولادیمیر داریدا 1 0 0 1 0 هافبک 6.45
پاسکال کوپکه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
انریکو والنتینی 49 (38) 77% 3 10 10 (6) 0 مدافع 6.65
گرگ مارگرایتر 41 (33) 80% 0 0 10 (4) 0 مدافع 6.41
تیم لایبولد 42 (34) 81% 3 3 7 (2) 0 مدافع 6.48
هانو بیرنس 38 (20) 52% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.84
اوندری پتراک 32 (24) 75% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.49
ویرجیل میسیجان 32 (23) 71% 0 1 2 (2) 0 مهاجم 6.2
متئوس پریرا 34 (26) 76% 0 3 5 (5) 0 مهاجم 6.88
ادوارد لوون 43 (30) 69% 1 2 3 (2) 1 هافبک 7.06
میکائیل اسحاق 33 (23) 69% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 6.3
کریستین ماتینیا 23 (14) 60% 0 0 19 (10) 0 دروازه‌بان 6.68
اورتون 46 (38) 82% 1 0 2 (0) 0 مدافع 5.87
یویا کوبو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.22
تورلس کنول 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
والنتینو لاتزارو 34 (29) 85% 2 7 5 (4) 0 هافبک 7.04
ماروین پلاتن‌هارت 36 (29) 80% 2 5 3 (0) 0 مدافع 7.13
آرنه مایر 80 (70) 87% 4 1 4 (3) 1 هافبک 7.7
اوندری دودا 44 (33) 75% 1 0 0 (0) 1 هافبک 8.64
دیوی زلکه 25 (16) 64% 2 0 1 (1) 2 مهاجم 8.19
رون یارستین 37 (19) 51% 0 0 29 (11) 0 دروازه‌بان 6.23
نیکلاس اشتارک 80 (63) 79% 1 0 10 (2) 0 مدافع 7.44
وداد ایبیشویچ 21 (16) 76% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 8.08
فابیان لوستنبرگر 73 (66) 90% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.81
کریم رکیک 60 (54) 90% 0 1 4 (3) 0 مدافع 7.31
مارکو گروییچ 39 (35) 89% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.71
ولادیمیر داریدا 15 (15) 100% 2 0 1 (1) 0 هافبک 6.45
پاسکال کوپکه 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11