فوتبــال 11

جمعه، 23 آذر 1397 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.37
تیم لایبولد 0 (0) 1 44 6 (1) 90 مدافع 6.08
گرگ مارگرایتر 0 (0) 2 42 10 (8) 90 مدافع 6.64
روبرت بائوئر 1 (0) 3 46 12 (6) 90 مدافع 6.37
اوندری پتراک 3 (0) 0 29 11 (4) 90 هافبک 6.71
ویرجیل میسیجان 1 (0) 3 30 24 (9) 90 مهاجم 6.27
لوکاس مول 0 (0) 5 37 10 (7) 90 مدافع 7.13
سیمون راین 1 (0) 0 42 5 (2) 83 هافبک 6.3
متئوس پریرا 2 (0) 0 24 8 (4) 71 مهاجم 6.33
آدام زرلاک 1 (0) 0 20 19 (5) 90 مهاجم 6.29
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 0 31 9 (2) 88 مهاجم 6.02
سباستین کرک 0 (0) 0 4 2 (1) 7 مهاجم 6.29
میکائیل اسحاق 2 (0) 0 5 0 (0) 19 مهاجم 6.24
پاتریک اراس 0 (0) 0 2 1 (1) 2 هافبک 0
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.78
جان بروکس 0 (0) 1 68 12 (9) 90 مدافع 7.58
رابین کنوخه 1 (0) 2 67 8 (7) 90 مدافع 7.47
ویلیام 0 (0) 3 43 8 (5) 90 مدافع 7.43
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 1 46 11 (6) 90 هافبک 7.53
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 3 35 10 (4) 90 هافبک 7.39
یانیک گیرهارد 0 (0) 3 33 7 (5) 90 هافبک 7.66
واوت وخورشت 2 (0) 1 35 15 (7) 87 مهاجم 6.77
دنیل گینشک 5 (3) 0 20 9 (3) 90 مهاجم 8
فیلیکس اودوکای 0 (0) 9 35 27 (17) 90 مدافع 7.68
یونس مالی 1 (0) 1 31 7 (2) 79 هافبک 6.23
رناتو استفن 1 (0) 0 0 0 (0) 3 مهاجم 0
یوسیپ برکالو 1 (1) 0 3 3 (2) 11 مهاجم 7.39
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.37
تیم لایبولد 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.08
گرگ مارگرایتر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.64
روبرت بائوئر 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.37
اوندری پتراک 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.71
ویرجیل میسیجان 1 (0) 8 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
لوکاس مول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.13
سیمون راین 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
متئوس پریرا 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
آدام زرلاک 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.02
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
میکائیل اسحاق 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
جان بروکس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.58
رابین کنوخه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.47
ویلیام 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.43
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.53
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.39
یانیک گیرهارد 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.66
واوت وخورشت 2 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.77
دنیل گینشک 5 (3) 3 (1) 1 0 0 0 مهاجم 8
فیلیکس اودوکای 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.68
یونس مالی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.23
رناتو استفن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسیپ برکالو 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.39
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فابیان بردلو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.37
تیم لایبولد 0 2 1 1 0 مدافع 6.08
گرگ مارگرایتر 4 1 2 0 0 مدافع 6.64
روبرت بائوئر 0 0 3 1 0 مدافع 6.37
اوندری پتراک 2 2 0 3 0 هافبک 6.71
ویرجیل میسیجان 0 0 3 5 0 مهاجم 6.27
لوکاس مول 2 3 5 0 0 مدافع 7.13
سیمون راین 1 0 0 1 0 هافبک 6.3
متئوس پریرا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
آدام زرلاک 3 0 0 2 0 مهاجم 6.29
فدریکو پالاسیوس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.02
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.29
میکائیل اسحاق 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
پاتریک اراس 0 0 0 0 0 هافبک 0
کوئن کاستیلز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.78
جان بروکس 6 2 1 1 0 مدافع 7.58
رابین کنوخه 5 0 2 1 0 مدافع 7.47
ویلیام 4 2 3 0 0 مدافع 7.43
ماکسیمیلیان آرنولد 1 0 1 3 0 هافبک 7.53
ژوزوا گیلاووگی 4 8 3 3 0 هافبک 7.39
یانیک گیرهارد 1 1 3 0 0 هافبک 7.66
واوت وخورشت 0 0 1 1 0 مهاجم 6.77
دنیل گینشک 4 1 0 0 0 مهاجم 8
فیلیکس اودوکای 0 3 9 4 0 مدافع 7.68
یونس مالی 0 0 1 0 0 هافبک 6.23
رناتو استفن 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسیپ برکالو 1 0 0 0 0 مهاجم 7.39
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فابیان بردلو 27 (15) 55% 0 0 20 (8) 0 دروازه‌بان 6.37
تیم لایبولد 44 (32) 72% 0 1 4 (4) 0 مدافع 6.08
گرگ مارگرایتر 42 (27) 64% 1 0 11 (3) 0 مدافع 6.64
روبرت بائوئر 46 (38) 82% 1 3 5 (2) 0 مدافع 6.37
اوندری پتراک 29 (27) 93% 1 1 3 (2) 0 هافبک 6.71
ویرجیل میسیجان 30 (21) 70% 2 7 1 (1) 0 مهاجم 6.27
لوکاس مول 37 (33) 89% 0 0 7 (4) 0 مدافع 7.13
سیمون راین 42 (35) 83% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.3
متئوس پریرا 24 (16) 66% 0 5 1 (1) 0 مهاجم 6.33
آدام زرلاک 20 (15) 75% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.29
فدریکو پالاسیوس 31 (23) 74% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.02
سباستین کرک 4 (2) 50% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 6.29
میکائیل اسحاق 5 (2) 40% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 6.24
پاتریک اراس 2 (1) 50% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
کوئن کاستیلز 37 (30) 81% 0 0 18 (12) 0 دروازه‌بان 6.78
جان بروکس 68 (56) 82% 0 0 15 (11) 0 مدافع 7.58
رابین کنوخه 67 (58) 86% 0 0 10 (5) 0 مدافع 7.47
ویلیام 43 (35) 81% 1 2 14 (7) 0 مدافع 7.43
ماکسیمیلیان آرنولد 46 (33) 71% 5 5 9 (4) 0 هافبک 7.53
ژوزوا گیلاووگی 35 (28) 80% 0 0 2 (0) 0 هافبک 7.39
یانیک گیرهارد 33 (27) 81% 2 2 6 (3) 1 هافبک 7.66
واوت وخورشت 35 (26) 74% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.77
دنیل گینشک 20 (8) 40% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 8
فیلیکس اودوکای 35 (28) 80% 0 2 6 (2) 0 مدافع 7.68
یونس مالی 31 (26) 83% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.23
رناتو استفن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یوسیپ برکالو 3 (1) 33% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.39
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11