فوتبــال 11

شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.8
ژروم روسیون 1 (0) 1 38 14 (7) 90 مدافع 6.8
فیلیکس اودوکای 1 (0) 0 66 8 (4) 90 هافبک 6.7
رابین کنوخه 0 (0) 0 76 5 (2) 90 مدافع 6.8
پل ورهاخ 0 (0) 0 48 3 (1) 90 مدافع 6.5
ماکسیمیلیان آرنولد 3 (2) 3 50 11 (7) 90 هافبک 7.1
یانیک گیرهارد 0 (0) 1 31 12 (3) 90 مدافع 6.4
آدمیر مهمدی 1 (0) 3 32 6 (3) 66 مهاجم 7.4
واوت وخورشت 1 (0) 0 18 10 (4) 90 مهاجم 6.5
دنیل گینشک 1 (1) 0 23 5 (2) 84 مهاجم 7.4
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 5 54 8 (5) 90 هافبک 7.5
یوسیپ برکالو 0 (0) 0 11 6 (0) 24 هافبک 5.9
رناتو استفن 2 (0) 1 7 2 (2) 6 هافبک 6.5
اولیور باومن 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.1
کوین فوگت 0 (0) 1 18 3 (2) 45 مدافع 6.3
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 3 44 5 (5) 90 مدافع 6.4
آندری کراماریچ 5 (1) 2 40 11 (5) 90 مهاجم 8
کریم دریمبای 1 (0) 1 22 6 (2) 44 هافبک 6.3
پاول کادژابک 2 (0) 4 52 7 (6) 90 مدافع 7.1
جوئلینتون 5 (2) 0 35 16 (8) 90 مهاجم 7.9
استیون زوبر 0 (0) 0 26 3 (2) 59 هافبک 6.2
نیکو شولتز 1 (0) 3 39 5 (3) 90 مدافع 6.8
بنیامین هوبنر 0 (0) 2 28 7 (4) 90 مدافع 6.3
اسحاق بلفوضیل 3 (3) 2 20 12 (8) 90 مهاجم 7.6
فلورین گریلیچ 1 (0) 2 51 6 (3) 46 هافبک 6.9
آدام سالای 1 (0) 0 6 5 (0) 45 مهاجم 6.2
ریس نلسون 0 (0) 1 22 4 (2) 31 مهاجم 6.9
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
ژروم روسیون 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.8
فیلیکس اودوکای 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.7
رابین کنوخه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
پل ورهاخ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
ماکسیمیلیان آرنولد 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
یانیک گیرهارد 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
آدمیر مهمدی 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.4
واوت وخورشت 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
دنیل گینشک 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.4
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.5
یوسیپ برکالو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.9
رناتو استفن 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
آندری کراماریچ 5 (1) 2 (1) 1 1 0 0 مهاجم 8
کریم دریمبای 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
پاول کادژابک 2 (0) 0 (0) 0 1 0 1 مدافع 7.1
جوئلینتون 5 (2) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.9
استیون زوبر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
نیکو شولتز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
بنیامین هوبنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
اسحاق بلفوضیل 3 (3) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.6
فلورین گریلیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
آدام سالای 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
ریس نلسون 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کوئن کاستیلز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
ژروم روسیون 2 2 1 0 0 مدافع 6.8
فیلیکس اودوکای 0 1 0 2 0 هافبک 6.7
رابین کنوخه 5 2 0 1 0 مدافع 6.8
پل ورهاخ 4 1 0 0 0 مدافع 6.5
ماکسیمیلیان آرنولد 2 1 3 1 0 هافبک 7.1
یانیک گیرهارد 4 1 1 2 0 مدافع 6.4
آدمیر مهمدی 0 0 3 0 0 مهاجم 7.4
واوت وخورشت 1 0 0 0 0 مهاجم 6.5
دنیل گینشک 0 0 0 1 0 مهاجم 7.4
ژوزوا گیلاووگی 3 6 5 0 0 هافبک 7.5
یوسیپ برکالو 1 0 0 2 0 هافبک 5.9
رناتو استفن 0 0 1 0 0 هافبک 6.5
اولیور باومن 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
کوین فوگت 0 2 1 1 0 مدافع 6.3
ارمین بیچاکچیچ 4 1 3 0 0 مدافع 6.4
آندری کراماریچ 0 1 2 0 0 مهاجم 8
کریم دریمبای 0 0 1 1 0 هافبک 6.3
پاول کادژابک 1 1 4 1 0 مدافع 7.1
جوئلینتون 2 3 0 2 0 مهاجم 7.9
استیون زوبر 1 0 0 1 0 هافبک 6.2
نیکو شولتز 2 2 3 1 0 مدافع 6.8
بنیامین هوبنر 3 1 2 1 0 مدافع 6.3
اسحاق بلفوضیل 1 0 2 1 0 مهاجم 7.6
فلورین گریلیچ 2 3 2 1 0 هافبک 6.9
آدام سالای 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
ریس نلسون 0 1 1 0 0 مهاجم 6.9
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کوئن کاستیلز 26 (16) 61% 0 0 13 (3) 0 دروازه‌بان 6.8
ژروم روسیون 38 (31) 81% 1 3 2 (1) 0 مدافع 6.8
فیلیکس اودوکای 66 (57) 87% 0 0 11 (9) 0 هافبک 6.7
رابین کنوخه 76 (68) 90% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.8
پل ورهاخ 48 (42) 87% 1 1 2 (1) 0 مدافع 6.5
ماکسیمیلیان آرنولد 50 (43) 86% 1 10 8 (6) 0 هافبک 7.1
یانیک گیرهارد 31 (29) 93% 2 2 2 (2) 0 مدافع 6.4
آدمیر مهمدی 32 (27) 84% 2 4 1 (1) 0 مهاجم 7.4
واوت وخورشت 18 (12) 66% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.5
دنیل گینشک 23 (17) 73% 1 2 1 (0) 0 مهاجم 7.4
ژوزوا گیلاووگی 54 (45) 84% 0 0 6 (3) 0 هافبک 7.5
یوسیپ برکالو 11 (6) 54% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.9
رناتو استفن 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
اولیور باومن 36 (26) 72% 0 0 17 (7) 0 دروازه‌بان 6.1
کوین فوگت 18 (14) 77% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.3
ارمین بیچاکچیچ 44 (43) 97% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.4
آندری کراماریچ 40 (35) 87% 3 2 0 (0) 0 مهاجم 8
کریم دریمبای 22 (17) 77% 1 1 3 (3) 0 هافبک 6.3
پاول کادژابک 52 (43) 82% 1 1 8 (4) 1 مدافع 7.1
جوئلینتون 35 (31) 88% 2 1 1 (1) 1 مهاجم 7.9
استیون زوبر 26 (21) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
نیکو شولتز 39 (29) 74% 2 7 5 (2) 0 مدافع 6.8
بنیامین هوبنر 28 (21) 75% 0 1 3 (2) 0 مدافع 6.3
اسحاق بلفوضیل 20 (13) 65% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.6
فلورین گریلیچ 51 (43) 84% 3 0 5 (2) 0 هافبک 6.9
آدام سالای 6 (5) 83% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
ریس نلسون 22 (18) 81% 3 1 1 (0) 0 مهاجم 6.9
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11