فوتبــال 11

شنبه، 12 آبان 1397 ساعت ۱۸:۰۰
WWK Arena (30,660)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آندریاس لوته 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.31
مارتین هینترگر 1 (0) 4 68 14 (10) 90 مدافع 6.75
رانی خدیرا 1 (0) 0 65 5 (3) 90 هافبک 7.32
جفری خاولیو 1 (1) 1 74 9 (4) 90 مدافع 7.22
فیلیپ مکس 1 (0) 1 28 9 (2) 90 مدافع 6.62
دنیل بایر 0 (0) 2 54 14 (10) 90 هافبک 6.96
جاناتان اشمید 1 (1) 3 37 8 (5) 90 مدافع 8.33
کایوبی 2 (0) 1 26 18 (8) 90 هافبک 6.74
آلفرد فینبویاسون 4 (1) 1 18 15 (3) 90 مهاجم 6.76
مارکو ریچر 4 (1) 1 24 14 (7) 71 مهاجم 7.07
کو جاچئول 0 (0) 0 10 6 (0) 45 هافبک 6.03
آندره هان 1 (0) 1 6 4 (2) 19 مهاجم 6.38
فیلیکس گوتزه 0 (0) 1 10 7 (3) 45 هافبک 6.28
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.12
تیم لایبولد 1 (0) 4 46 12 (8) 90 مدافع 7.04
لوکاس مول 1 (1) 2 25 8 (6) 90 مدافع 7.68
گرگ مارگرایتر 1 (0) 1 30 10 (6) 90 مدافع 6.52
روبرت بائوئر 0 (0) 3 32 8 (6) 90 مدافع 7.03
ویرجیل میسیجان 1 (0) 0 22 21 (9) 90 مهاجم 6.32
هانو بیرنس 1 (1) 1 24 13 (5) 73 هافبک 6.41
سباستین کرک 2 (1) 2 15 7 (4) 57 مهاجم 7.16
اوندری پتراک 2 (0) 3 36 12 (10) 90 هافبک 7.13
الکساندر فوچس 2 (1) 1 23 11 (3) 84 هافبک 7.27
آدام زرلاک 3 (1) 1 20 12 (5) 90 مهاجم 6.98
سیمون راین 0 (0) 1 18 3 (1) 17 هافبک 6.53
تورلس کنول 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مهاجم 6.3
فدریکو پالاسیوس 1 (0) 2 18 6 (3) 33 مهاجم 6.36
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آندریاس لوته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.31
مارتین هینترگر 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.75
رانی خدیرا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.32
جفری خاولیو 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.22
فیلیپ مکس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.62
دنیل بایر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.96
جاناتان اشمید 1 (1) 1 (0) 1 1 0 0 مدافع 8.33
کایوبی 2 (0) 4 (3) 0 0 0 1 هافبک 6.74
آلفرد فینبویاسون 4 (1) 3 (0) 1 0 0 2 مهاجم 6.76
مارکو ریچر 4 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.07
کو جاچئول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.03
آندره هان 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
فیلیکس گوتزه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.12
تیم لایبولد 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.04
لوکاس مول 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.68
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
روبرت بائوئر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
ویرجیل میسیجان 1 (0) 6 (3) 0 0 0 1 مهاجم 6.32
هانو بیرنس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.41
سباستین کرک 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.16
اوندری پتراک 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.13
الکساندر فوچس 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.27
آدام زرلاک 3 (1) 0 (0) 0 1 0 1 مهاجم 6.98
سیمون راین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.53
تورلس کنول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
فدریکو پالاسیوس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آندریاس لوته 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.31
مارتین هینترگر 3 0 4 2 0 مدافع 6.75
رانی خدیرا 6 3 0 0 0 هافبک 7.32
جفری خاولیو 3 3 1 1 0 مدافع 7.22
فیلیپ مکس 0 2 1 0 0 مدافع 6.62
دنیل بایر 0 4 2 2 0 هافبک 6.96
جاناتان اشمید 2 2 3 1 0 مدافع 8.33
کایوبی 1 2 1 2 0 هافبک 6.74
آلفرد فینبویاسون 0 0 1 4 0 مهاجم 6.76
مارکو ریچر 0 0 1 1 0 مهاجم 7.07
کو جاچئول 0 0 0 2 0 هافبک 6.03
آندره هان 1 0 1 1 0 مهاجم 6.38
فیلیکس گوتزه 2 2 1 0 0 هافبک 6.28
کریستین ماتینیا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.12
تیم لایبولد 5 2 4 1 0 مدافع 7.04
لوکاس مول 5 2 2 0 0 مدافع 7.68
گرگ مارگرایتر 0 2 1 2 0 مدافع 6.52
روبرت بائوئر 5 0 3 0 0 مدافع 7.03
ویرجیل میسیجان 0 2 0 2 0 مهاجم 6.32
هانو بیرنس 2 1 1 2 0 هافبک 6.41
سباستین کرک 1 0 2 1 0 مهاجم 7.16
اوندری پتراک 2 3 3 1 0 هافبک 7.13
الکساندر فوچس 0 0 1 3 0 هافبک 7.27
آدام زرلاک 0 0 1 0 0 مهاجم 6.98
سیمون راین 0 0 1 0 0 هافبک 6.53
تورلس کنول 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
فدریکو پالاسیوس 0 0 2 0 0 مهاجم 6.36
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آندریاس لوته 21 (16) 76% 0 0 9 (4) 0 دروازه‌بان 6.31
مارتین هینترگر 68 (50) 74% 0 1 15 (4) 0 مدافع 6.75
رانی خدیرا 65 (60) 92% 2 0 8 (5) 1 هافبک 7.32
جفری خاولیو 74 (59) 80% 2 1 16 (8) 0 مدافع 7.22
فیلیپ مکس 28 (19) 67% 2 12 12 (8) 1 مدافع 6.62
دنیل بایر 54 (38) 71% 0 0 10 (5) 0 هافبک 6.96
جاناتان اشمید 37 (29) 78% 3 2 1 (1) 1 مدافع 8.33
کایوبی 26 (22) 84% 2 0 2 (0) 0 هافبک 6.74
آلفرد فینبویاسون 18 (14) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.76
مارکو ریچر 24 (21) 87% 1 0 3 (3) 1 مهاجم 7.07
کو جاچئول 10 (8) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.03
آندره هان 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.38
فیلیکس گوتزه 10 (6) 60% 0 0 3 (0) 0 هافبک 6.28
کریستین ماتینیا 28 (18) 64% 0 0 21 (11) 0 دروازه‌بان 6.12
تیم لایبولد 46 (31) 68% 1 1 10 (1) 0 مدافع 7.04
لوکاس مول 25 (20) 80% 1 0 6 (2) 0 مدافع 7.68
گرگ مارگرایتر 30 (23) 76% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.52
روبرت بائوئر 32 (20) 62% 1 5 5 (4) 0 مدافع 7.03
ویرجیل میسیجان 22 (12) 54% 2 3 1 (0) 0 مهاجم 6.32
هانو بیرنس 24 (16) 66% 0 0 5 (1) 0 هافبک 6.41
سباستین کرک 15 (11) 73% 3 3 1 (1) 0 مهاجم 7.16
اوندری پتراک 36 (25) 69% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7.13
الکساندر فوچس 23 (17) 73% 2 1 0 (0) 1 هافبک 7.27
آدام زرلاک 20 (9) 45% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.98
سیمون راین 18 (16) 88% 1 3 3 (2) 0 هافبک 6.53
تورلس کنول 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
فدریکو پالاسیوس 18 (17) 94% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.36
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11