فوتبــال 11

شنبه، 07 مهر 1397 ساعت ۱۷:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 39 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.67
تیم لایبولد 1 (1) 2 34 7 (4) 90 مدافع 7.51
لوکاس مول 1 (0) 2 49 3 (2) 90 مدافع 7.04
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 40 4 (1) 90 مدافع 7.39
انریکو والنتینی 0 (0) 1 26 8 (1) 90 مدافع 6.71
اوندری پتراک 1 (0) 1 34 5 (2) 89 هافبک 6.91
هانو بیرنس 1 (1) 1 27 7 (4) 90 هافبک 7.63
ویرجیل میسیجان 1 (1) 1 15 16 (6) 90 مهاجم 6.75
میکائیل اسحاق 1 (1) 1 10 8 (1) 87 مهاجم 7.42
ادوارد لوون 2 (1) 1 37 15 (6) 90 هافبک 7.43
متئوس پریرا 0 (0) 3 14 8 (6) 45 مهاجم 6.77
پاتریک اراس 0 (0) 0 1 0 (0) 1 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 1 (1) 1 7 4 (2) 45 مهاجم 7.31
تورلس کنول 1 (0) 0 0 1 (1) 3 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 17 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.98
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 89 2 (2) 90 مدافع 6.21
کان آیهان 1 (0) 6 86 8 (8) 90 مدافع 7.15
نیکو گیسلمن 3 (1) 3 53 11 (8) 90 مدافع 6.87
آلفردو مورالس 2 (1) 0 48 16 (7) 90 هافبک 6.46
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 5 49 13 (8) 90 مدافع 6.86
ژان زیمر 2 (0) 2 48 4 (3) 90 مدافع 6.38
آدام بودزک 0 (0) 0 57 8 (5) 90 هافبک 6.39
تاکاشی اوسامی 0 (0) 2 16 5 (3) 58 مهاجم 6.49
دودی لوکباکیو 1 (1) 0 30 9 (1) 68 مهاجم 5.58
ماروین دوکش 4 (1) 0 29 6 (1) 90 مهاجم 6.62
روون هنینگز 0 (0) 0 4 2 (2) 22 مهاجم 6.31
داور لوورن 0 (0) 1 17 3 (2) 32 مهاجم 6.23
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.67
تیم لایبولد 1 (1) 0 (0) 0 0 1 0 مدافع 7.51
لوکاس مول 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.39
انریکو والنتینی 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
اوندری پتراک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.91
هانو بیرنس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.63
ویرجیل میسیجان 1 (1) 3 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.75
میکائیل اسحاق 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.42
ادوارد لوون 2 (1) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.43
متئوس پریرا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.77
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.31
تورلس کنول 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.98
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.21
کان آیهان 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.15
نیکو گیسلمن 3 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.87
آلفردو مورالس 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.46
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
ژان زیمر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.38
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
دودی لوکباکیو 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.58
ماروین دوکش 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
روون هنینگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
داور لوورن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فابیان بردلو 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.67
تیم لایبولد 1 0 2 2 0 مدافع 7.51
لوکاس مول 2 0 2 0 0 مدافع 7.04
گرگ مارگرایتر 5 4 0 0 0 مدافع 7.39
انریکو والنتینی 5 1 1 1 0 مدافع 6.71
اوندری پتراک 0 3 1 1 0 هافبک 6.91
هانو بیرنس 0 4 1 0 0 هافبک 7.63
ویرجیل میسیجان 0 1 1 1 0 مهاجم 6.75
میکائیل اسحاق 2 0 1 3 0 مهاجم 7.42
ادوارد لوون 1 0 1 0 0 هافبک 7.43
متئوس پریرا 0 0 3 2 0 مهاجم 6.77
پاتریک اراس 0 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 0 1 1 0 0 مهاجم 7.31
تورلس کنول 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.98
مارچین کامینسکی 4 1 0 0 0 مدافع 6.21
کان آیهان 4 2 6 0 0 مدافع 7.15
نیکو گیسلمن 1 2 3 0 0 مدافع 6.87
آلفردو مورالس 0 2 0 2 0 هافبک 6.46
ماتیاس سیمرمن 0 1 5 2 0 مدافع 6.86
ژان زیمر 1 0 2 1 0 مدافع 6.38
آدام بودزک 2 2 0 1 0 هافبک 6.39
تاکاشی اوسامی 0 0 2 1 0 مهاجم 6.49
دودی لوکباکیو 1 0 0 2 1 مهاجم 5.58
ماروین دوکش 1 0 0 0 0 مهاجم 6.62
روون هنینگز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.31
داور لوورن 0 0 1 0 0 مهاجم 6.23
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فابیان بردلو 39 (26) 66% 0 0 21 (8) 0 دروازه‌بان 7.67
تیم لایبولد 34 (27) 79% 1 2 4 (1) 0 مدافع 7.51
لوکاس مول 49 (45) 91% 0 0 6 (4) 0 مدافع 7.04
گرگ مارگرایتر 40 (33) 82% 1 0 10 (4) 0 مدافع 7.39
انریکو والنتینی 26 (12) 46% 0 7 6 (0) 0 مدافع 6.71
اوندری پتراک 34 (32) 94% 1 0 2 (0) 0 هافبک 6.91
هانو بیرنس 27 (19) 70% 1 0 4 (0) 0 هافبک 7.63
ویرجیل میسیجان 15 (12) 80% 0 4 1 (1) 0 مهاجم 6.75
میکائیل اسحاق 10 (7) 70% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.42
ادوارد لوون 37 (29) 78% 1 1 2 (2) 1 هافبک 7.43
متئوس پریرا 14 (9) 64% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.77
پاتریک اراس 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.31
تورلس کنول 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 17 (15) 88% 0 0 4 (2) 0 دروازه‌بان 5.98
مارچین کامینسکی 89 (77) 87% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.21
کان آیهان 86 (81) 94% 0 0 10 (7) 0 مدافع 7.15
نیکو گیسلمن 53 (40) 75% 1 4 11 (4) 0 مدافع 6.87
آلفردو مورالس 48 (40) 83% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.46
ماتیاس سیمرمن 49 (42) 85% 1 1 8 (5) 0 مدافع 6.86
ژان زیمر 48 (39) 81% 3 4 6 (2) 1 مدافع 6.38
آدام بودزک 57 (48) 84% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.39
تاکاشی اوسامی 16 (14) 87% 0 4 2 (1) 0 مهاجم 6.49
دودی لوکباکیو 30 (22) 73% 1 3 4 (4) 0 مهاجم 5.58
ماروین دوکش 29 (23) 79% 3 0 1 (0) 0 مهاجم 6.62
روون هنینگز 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.31
داور لوورن 17 (13) 76% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.23
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11