فوتبــال 11

چهارشنبه، 01 خرداد 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
David Zibung 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Olivier Custodio 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Tsiy-William Ndenge 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
روبن وارگاس 0 (0) 0 0 0 (0) 71 مهاجم 0
Marvin Schulz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
Claudio Lustenberger 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مدافع 0
Pascal Schurpf 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Christian Schneuwly 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
Yanick Brecher 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Umaru Bangura 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andreas Maxsø 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mirlind Kryeziu 0 (0) 0 0 0 (0) 37 مدافع 0
Marco Schonbachler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kevin Ruegg 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مدافع 0
گرگوری سرتیک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Benjamin Kololli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Assan Ceesay 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مهاجم 0
Antonio Marchesano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
استفن اودی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Levan Kharabadze 0 (0) 0 0 0 (0) 53 مدافع 0
Becir Omeragic 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مدافع 0
Yann Kasai 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
David Zibung 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Olivier Custodio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tsiy-William Ndenge 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
روبن وارگاس 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Marvin Schulz 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Claudio Lustenberger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pascal Schurpf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Schneuwly 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Yanick Brecher 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Umaru Bangura 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andreas Maxsø 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mirlind Kryeziu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Schonbachler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kevin Ruegg 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گرگوری سرتیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Benjamin Kololli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Assan Ceesay 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Marchesano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
استفن اودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Levan Kharabadze 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Becir Omeragic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yann Kasai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
David Zibung 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 0 0 0 0 مدافع 0
Olivier Custodio 0 0 0 0 0 هافبک 0
Silvan Sidler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tsiy-William Ndenge 0 0 0 0 0 هافبک 0
روبن وارگاس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marvin Schulz 0 0 0 0 0 هافبک 0
Blessing Eleke 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Claudio Lustenberger 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pascal Schurpf 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Schneuwly 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yanick Brecher 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Umaru Bangura 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andreas Maxsø 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mirlind Kryeziu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Schonbachler 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kevin Ruegg 0 0 0 0 0 مدافع 0
گرگوری سرتیک 0 0 0 0 0 هافبک 0
Benjamin Kololli 0 0 0 0 0 هافبک 0
Assan Ceesay 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Marchesano 0 0 0 0 0 هافبک 0
استفن اودی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Levan Kharabadze 0 0 0 0 0 مدافع 0
Becir Omeragic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Yann Kasai 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
David Zibung 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Olivier Custodio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tsiy-William Ndenge 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روبن وارگاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marvin Schulz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Shkelqim Demhasaj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Claudio Lustenberger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pascal Schurpf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christian Schneuwly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yanick Brecher 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Umaru Bangura 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andreas Maxsø 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mirlind Kryeziu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marco Schonbachler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kevin Ruegg 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گرگوری سرتیک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Benjamin Kololli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Assan Ceesay 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Antonio Marchesano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
استفن اودی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Levan Kharabadze 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Becir Omeragic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Yann Kasai 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11