فوتبــال 11

چهارشنبه، 14 فروردین 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Dejan Stojanovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Silvan Hefti 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Milan Vilotić 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Leonel Mosevich 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nicolas Luchinger 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
وینسنت سیرو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jordi Quintillà 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Majeed Ashimeru 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Tranquillo Barnetta 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Simone Rapp 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Dereck Kutesa 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
Axel Bakayoko 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مدافع 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marko Basic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مهاجم 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 58 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مدافع 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 (0) 32 هافبک 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Dejan Stojanovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Silvan Hefti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Milan Vilotić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Leonel Mosevich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolas Luchinger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
وینسنت سیرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jordi Quintillà 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Majeed Ashimeru 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tranquillo Barnetta 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Simone Rapp 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dereck Kutesa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Axel Bakayoko 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Heinz Lindner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Petar Pusic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marko Basic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Robin Kamber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Djibril Diani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Dejan Stojanovic 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Silvan Hefti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Milan Vilotić 0 0 0 0 0 مدافع 0
Leonel Mosevich 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolas Luchinger 0 0 0 0 0 مدافع 0
وینسنت سیرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jordi Quintillà 0 0 0 0 0 هافبک 0
Majeed Ashimeru 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tranquillo Barnetta 0 0 0 0 0 هافبک 0
Simone Rapp 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dereck Kutesa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Axel Bakayoko 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nathan Pelae 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Petar Pusic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marko Basic 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Robin Kamber 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 هافبک 0
کایوبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Djibril Diani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gjelbrim Taipi 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Dejan Stojanovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Silvan Hefti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Milan Vilotić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Leonel Mosevich 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicolas Luchinger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
وینسنت سیرو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jordi Quintillà 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Majeed Ashimeru 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tranquillo Barnetta 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Simone Rapp 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dereck Kutesa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Axel Bakayoko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Bujar Lika 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marko Basic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11