فوتبــال 11

شنبه، 31 فروردین 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 82 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Aimery Pinga 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مهاجم 0
Guillaume Faivre 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Sven Joss 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Miguel Rodrigues 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nicola Sutter 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Chris Kablan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kevin Bigler 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مدافع 0
Basil Stillhart 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kenan Fatkic 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
Dominik Schwizer 0 (0) 0 0 0 (0) 52 هافبک 0
Nicolas Hunziker 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Marvin Spielmann 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Roy Gelmi 0 (0) 0 0 0 (0) 11 مدافع 0
Moreno Costanzo 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
Dennis Salanovic 0 (0) 0 0 0 (0) 38 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Petar Pusic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Djibril Diani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aimery Pinga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Guillaume Faivre 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Sven Joss 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Rodrigues 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicola Sutter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Chris Kablan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kevin Bigler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Basil Stillhart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kenan Fatkic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dominik Schwizer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nicolas Hunziker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marvin Spielmann 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Roy Gelmi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Moreno Costanzo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dennis Salanovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mersim Asllani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 0 0 0 0 مدافع 0
Petar Pusic 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Djibril Diani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 هافبک 0
کایوبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aimery Pinga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Guillaume Faivre 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Sven Joss 0 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Rodrigues 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicola Sutter 0 0 0 0 0 مدافع 0
Chris Kablan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kevin Bigler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Basil Stillhart 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kenan Fatkic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dominik Schwizer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nicolas Hunziker 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marvin Spielmann 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roy Gelmi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Moreno Costanzo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dennis Salanovic 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Euclides Cabral 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aimery Pinga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Guillaume Faivre 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Sven Joss 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Miguel Rodrigues 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicola Sutter 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Chris Kablan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kevin Bigler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Basil Stillhart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kenan Fatkic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dominik Schwizer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nicolas Hunziker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marvin Spielmann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roy Gelmi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Moreno Costanzo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dennis Salanovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11