فوتبــال 11

شنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jonas Omlin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ادر بالانتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رائول پترتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مارک سوشی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تائولانت ژاکا 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
سیلوان ویدمر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فابیان فری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Noah Okafor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
لوکا صوفی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آلبیان آیتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Edon Zhegrova 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
والنتین اشتوکر 0 (0) 0 0 0 (0) 15 هافبک 0
زدراوکو کوزمانوویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 0 0 (0) 30 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jonas Omlin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ادر بالانتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رائول پترتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارک سوشی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تائولانت ژاکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیلوان ویدمر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فابیان فری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Noah Okafor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا صوفی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آلبیان آیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Edon Zhegrova 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
والنتین اشتوکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
زدراوکو کوزمانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Heinz Lindner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Petar Pusic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Robin Kamber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jonas Omlin 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ادر بالانتا 0 0 0 0 0 مدافع 0
رائول پترتا 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارک سوشی 0 0 0 0 0 مدافع 0
تائولانت ژاکا 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیلوان ویدمر 0 0 0 0 0 هافبک 0
فابیان فری 0 0 0 0 0 هافبک 0
Noah Okafor 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوکا صوفی 0 0 0 0 0 هافبک 0
آلبیان آیتی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Edon Zhegrova 0 0 0 0 0 مهاجم 0
والنتین اشتوکر 0 0 0 0 0 هافبک 0
زدراوکو کوزمانوویچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Petar Pusic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nathan Pelae 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Cvetkovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 هافبک 0
کایوبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Robin Kamber 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mersim Asllani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Gjelbrim Taipi 0 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jonas Omlin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ادر بالانتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رائول پترتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارک سوشی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تائولانت ژاکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیلوان ویدمر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فابیان فری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Noah Okafor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوکا صوفی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آلبیان آیتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Edon Zhegrova 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
والنتین اشتوکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
زدراوکو کوزمانوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cedric Zesiger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11