فوتبــال 11

شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
آرلیند آیتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Raphael Holzhauser 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bujar Lika 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Anthony Goelzer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مدافع 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
تارستن شیک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمد کامارا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لوریس بنیتو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 (0) 0 0 0 (0) 80 مدافع 0
کریستین فاسناخت 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مهاجم 0
جیبریل سو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
میشل آیبیشر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکولاس نگامالو 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
راجر اسالی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ژان-پیر انسامه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
گرگوری ووتریش 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مدافع 0
جیانلوکا گائودینو 0 (0) 0 0 0 (0) 16 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آرلیند آیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Raphael Holzhauser 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bujar Lika 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Robin Kamber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Goelzer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کایوبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
تارستن شیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد کامارا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوریس بنیتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین فاسناخت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جیبریل سو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
میشل آیبیشر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس نگامالو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
راجر اسالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ژان-پیر انسامه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گرگوری ووتریش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جیانلوکا گائودینو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آرلیند آیتی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Raphael Holzhauser 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jean-Pierre Rhyner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bujar Lika 0 0 0 0 0 مدافع 0
Robin Kamber 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Goelzer 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کایوبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nathan Pelae 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gjelbrim Taipi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
تارستن شیک 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد کامارا 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوریس بنیتو 0 0 0 0 0 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین فاسناخت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جیبریل سو 0 0 0 0 0 هافبک 0
میشل آیبیشر 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس نگامالو 0 0 0 0 0 هافبک 0
راجر اسالی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ژان-پیر انسامه 0 0 0 0 0 هافبک 0
گرگوری ووتریش 0 0 0 0 0 مدافع 0
جیانلوکا گائودینو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
آرلیند آیتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Raphael Holzhauser 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bujar Lika 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nedim Bajrami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Anthony Goelzer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nathan Pelae 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gjelbrim Taipi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
داوید فون بالموس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
تارستن شیک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد کامارا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوریس بنیتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یولیسیس گارسیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کریستین فاسناخت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جیبریل سو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میشل آیبیشر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکولاس نگامالو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
راجر اسالی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ژان-پیر انسامه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
گرگوری ووتریش 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جیانلوکا گائودینو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11