فوتبــال 11

شنبه، 11 اسفند 1397 ساعت ۲۱:۳۰
Letzigrund (3,700)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرلیند آیتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Anthony Goelzer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Raphael Holzhauser 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
David Zibung 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lazar Ćirković 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marvin Schulz 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
روبن وارگاس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Christian Schneuwly 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pascal Schurpf 0 (0) 0 0 0 (0) 63 هافبک 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 0 0 (0) 89 مهاجم 0
Tsiy-William Ndenge 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Filip Ugrinic 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Shkelqim Demhasaj 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرلیند آیتی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Anthony Goelzer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Kamber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Raphael Holzhauser 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
کایوبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
David Zibung 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lazar Ćirković 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marvin Schulz 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
روبن وارگاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Schneuwly 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Pascal Schurpf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Tsiy-William Ndenge 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Filip Ugrinic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Shkelqim Demhasaj 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Heinz Lindner 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرلیند آیتی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Anthony Goelzer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Robin Kamber 0 0 0 0 0 هافبک 0
Raphael Holzhauser 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کایوبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
Shani Tarashaj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
David Zibung 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lazar Ćirković 0 0 0 0 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marvin Schulz 0 0 0 0 0 هافبک 0
روبن وارگاس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Christian Schneuwly 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pascal Schurpf 0 0 0 0 0 هافبک 0
Blessing Eleke 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tsiy-William Ndenge 0 0 0 0 0 هافبک 0
Filip Ugrinic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Shkelqim Demhasaj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Heinz Lindner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرلیند آیتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jean-Pierre Rhyner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Anthony Goelzer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Robin Kamber 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Raphael Holzhauser 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوریک راوت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کایوبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جولین انگوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رونار سیگوریونسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Shani Tarashaj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marco Djuricin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
David Zibung 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Christian Schwegler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lazar Ćirković 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marvin Schulz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روبن وارگاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Christian Schneuwly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pascal Schurpf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tsiy-William Ndenge 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Filip Ugrinic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Shkelqim Demhasaj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11