فوتبــال 11

پنجشنبه، 07 تیر 1397 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jesús Coca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mario Spano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مهاجم 0
Larsen Toure 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Sebastian Varela 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مدافع 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
Filippo Giannelli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Francesco Sartori 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Manuel Muccini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nicola Marini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fabio Sottile 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Stefano Sacco 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Luca Bezzi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Andrea Nucci 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lorenzo Dormi 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Ramiro Martin Lago 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
Imre Badalassi 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مهاجم 0
Umberto Semeraro 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مدافع 0
Alessandro Bianchi 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مهاجم 0
Marco Bernardi 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jesús Coca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Rafael Brito 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mario Spano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Larsen Toure 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Varela 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Filippo Giannelli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Francesco Sartori 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Manuel Muccini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nicola Marini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fabio Sottile 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Stefano Sacco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luca Bezzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andrea Nucci 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lorenzo Dormi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ramiro Martin Lago 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Imre Badalassi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Umberto Semeraro 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Bianchi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Bernardi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jesús Coca 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 0 0 0 0 مدافع 0
Rafael Brito 0 0 0 0 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cristopher Pousa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mario Spano 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Larsen Toure 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Varela 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Brian Fligiamonte Layera 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Filippo Giannelli 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Francesco Sartori 0 0 0 0 0 مدافع 0
Manuel Muccini 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nicola Marini 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fabio Sottile 0 0 0 0 0 مدافع 0
Stefano Sacco 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luca Bezzi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andrea Nucci 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lorenzo Dormi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ramiro Martin Lago 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Imre Badalassi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Umberto Semeraro 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Bianchi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Bernardi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jesús Coca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mario Spano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Larsen Toure 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sebastian Varela 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Filippo Giannelli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Francesco Sartori 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Manuel Muccini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nicola Marini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fabio Sottile 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Stefano Sacco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luca Bezzi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andrea Nucci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lorenzo Dormi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ramiro Martin Lago 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Imre Badalassi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Umberto Semeraro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alessandro Bianchi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marco Bernardi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11