فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان والری 1 (1) 0 26 10 (4) 90 مدافع 6.31
یان بدنارک 0 (0) 1 45 9 (7) 90 مدافع 6.83
جک استیونز 0 (0) 0 57 12 (8) 90 مدافع 6.63
رایان برتراند 0 (0) 2 49 8 (5) 90 مدافع 6.41
پیر-امیل هویبرگ 0 (0) 2 55 10 (5) 90 هافبک 6.77
ناتان ردموند 1 (1) 2 42 19 (10) 90 مهاجم 8.56
شین لانگ 1 (0) 0 11 18 (8) 45 مهاجم 6.46
انگس گان 0 (0) 0 35 1 (0) 90 دروازه‌بان 5.52
جیمز وارد پروس 2 (1) 1 38 8 (3) 90 هافبک 6.66
اوریول رومئو 0 (0) 1 44 11 (8) 84 هافبک 7.15
دنی اینگز 4 (0) 3 29 17 (9) 76 مهاجم 6.99
مت تارگت 0 (0) 1 20 4 (4) 45 مدافع 6.55
Josh Sims 0 (0) 0 0 2 (0) 10 مهاجم 6.19
چارلی آستین 1 (0) 0 2 3 (0) 14 مهاجم 6.24
تامی اسمیت 1 (0) 2 56 8 (3) 90 مدافع 6.38
کریستوفر شیندلر 1 (0) 2 32 12 (8) 90 مدافع 7
ترنس کنگولو 1 (0) 4 36 10 (7) 90 مدافع 7.12
آرون موی 1 (0) 2 54 10 (4) 90 هافبک 6.67
جونینیو باکونا 1 (0) 3 22 14 (4) 66 هافبک 5.83
جاناتان هاگ 0 (0) 5 43 22 (14) 90 هافبک 6.87
آیزاک ام‌بنزا 0 (0) 0 22 5 (1) 90 مهاجم 6.43
کارلان گرانت 2 (2) 0 15 23 (5) 90 مهاجم 6.72
الکس پریچارد 3 (1) 4 33 17 (9) 86 هافبک 8.21
جوئل کلمن 0 (0) 0 38 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.41
یان استانکوویچ 0 (0) 3 35 10 (6) 90 مدافع 6.7
Matty Daly 0 (0) 0 3 1 (0) 24 هافبک 6.24
استیو مونیه 0 (0) 0 3 0 (0) 8 مهاجم 6.24
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان والری 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.31
یان بدنارک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
جک استیونز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
رایان برتراند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
پیر-امیل هویبرگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.77
ناتان ردموند 1 (1) 8 (7) 1 0 0 0 مهاجم 8.56
شین لانگ 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
انگس گان 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.52
جیمز وارد پروس 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
اوریول رومئو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.15
دنی اینگز 4 (0) 3 (2) 0 1 0 1 مهاجم 6.99
مت تارگت 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.55
Josh Sims 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.19
چارلی آستین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
تامی اسمیت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.38
کریستوفر شیندلر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7
ترنس کنگولو 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.12
آرون موی 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.67
جونینیو باکونا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.83
جاناتان هاگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.87
آیزاک ام‌بنزا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
کارلان گرانت 2 (2) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.72
الکس پریچارد 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 8.21
جوئل کلمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.41
یان استانکوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
Matty Daly 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
استیو مونیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان والری 0 0 0 2 0 مدافع 6.31
یان بدنارک 8 0 1 0 0 مدافع 6.83
جک استیونز 3 1 0 0 0 مدافع 6.63
رایان برتراند 0 0 2 1 0 مدافع 6.41
پیر-امیل هویبرگ 0 4 2 1 0 هافبک 6.77
ناتان ردموند 0 0 2 2 0 مهاجم 8.56
شین لانگ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.46
انگس گان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.52
جیمز وارد پروس 2 1 1 1 0 هافبک 6.66
اوریول رومئو 1 1 1 0 0 هافبک 7.15
دنی اینگز 0 0 3 1 0 مهاجم 6.99
مت تارگت 0 0 1 0 0 مدافع 6.55
Josh Sims 0 0 0 0 0 مهاجم 6.19
چارلی آستین 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
تامی اسمیت 3 1 2 0 0 مدافع 6.38
کریستوفر شیندلر 4 1 2 0 0 مدافع 7
ترنس کنگولو 7 1 4 0 0 مدافع 7.12
آرون موی 1 1 2 0 0 هافبک 6.67
جونینیو باکونا 2 0 3 0 0 هافبک 5.83
جاناتان هاگ 1 2 5 4 0 هافبک 6.87
آیزاک ام‌بنزا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.43
کارلان گرانت 0 0 0 2 0 مهاجم 6.72
الکس پریچارد 2 2 4 0 0 هافبک 8.21
جوئل کلمن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.41
یان استانکوویچ 3 1 3 0 0 مدافع 6.7
Matty Daly 0 0 0 0 0 هافبک 6.24
استیو مونیه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان والری 26 (18) 69% 0 4 3 (1) 0 مدافع 6.31
یان بدنارک 45 (29) 64% 0 0 11 (4) 0 مدافع 6.83
جک استیونز 57 (39) 69% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.63
رایان برتراند 49 (37) 75% 0 2 4 (1) 0 مدافع 6.41
پیر-امیل هویبرگ 55 (44) 80% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.77
ناتان ردموند 42 (33) 78% 6 2 5 (4) 1 مهاجم 8.56
شین لانگ 11 (5) 45% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.46
انگس گان 35 (19) 54% 0 0 25 (9) 0 دروازه‌بان 5.52
جیمز وارد پروس 38 (34) 89% 0 4 0 (0) 0 هافبک 6.66
اوریول رومئو 44 (33) 75% 0 0 3 (2) 0 هافبک 7.15
دنی اینگز 29 (19) 65% 2 0 2 (0) 0 مهاجم 6.99
مت تارگت 20 (18) 90% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.55
Josh Sims 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.19
چارلی آستین 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
تامی اسمیت 56 (35) 63% 0 1 16 (4) 0 مدافع 6.38
کریستوفر شیندلر 32 (24) 75% 0 0 3 (2) 0 مدافع 7
ترنس کنگولو 36 (21) 58% 0 4 1 (0) 0 مدافع 7.12
آرون موی 54 (40) 74% 1 3 9 (3) 0 هافبک 6.67
جونینیو باکونا 22 (15) 68% 0 0 2 (0) 0 هافبک 5.83
جاناتان هاگ 43 (30) 69% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.87
آیزاک ام‌بنزا 22 (16) 72% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.43
کارلان گرانت 15 (10) 66% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.72
الکس پریچارد 33 (23) 69% 4 4 6 (3) 1 هافبک 8.21
جوئل کلمن 38 (14) 37% 0 0 30 (7) 0 دروازه‌بان 6.41
یان استانکوویچ 35 (20) 57% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.7
Matty Daly 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.24
استیو مونیه 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11