فوتبــال 11

یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
Anfield (53,331)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.2
ترنت الکساندر- آرنولد 1 (0) 3 79 4 (3) 90 مدافع 8.4
ژوئل ماتیپ 0 (0) 2 75 7 (4) 90 مدافع 7.5
ویرجیل فن‌دایک 1 (0) 1 89 9 (5) 90 مدافع 7.4
اندرو رابرتسون 1 (1) 2 81 6 (5) 84 مدافع 7.5
جردن هندرسون 0 (0) 2 48 4 (2) 90 هافبک 6.6
فابینیو 0 (0) 3 63 11 (7) 90 هافبک 7.2
جورجینیو واینالدوم 1 (0) 2 47 10 (6) 88 هافبک 6.9
محمد صلاح 5 (1) 1 20 7 (3) 90 مهاجم 6.7
دیووک اوریگی 2 (1) 0 14 7 (3) 64 مهاجم 6.8
سادیو مانه 2 (2) 1 31 14 (8) 90 مهاجم 8.5
جو گومز 0 (0) 0 5 0 (0) 9 مدافع 6.3
جیمز میلنر 0 (0) 1 23 4 (2) 26 هافبک 6.5
الکس اکسلاد-چمبرلین 0 (0) 0 0 0 (0) 2 هافبک 0
روی پاتریسیو 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.3
رایان بنت 0 (0) 0 29 5 (3) 90 مدافع 6.5
کانر کودی 0 (0) 3 51 6 (3) 90 هافبک 6.2
ویلی بولی 0 (0) 1 48 8 (3) 90 مدافع 6.4
مت دوهرتی 1 (0) 0 43 9 (2) 80 مدافع 6.8
لئاندر دندونکر 0 (0) 1 29 7 (4) 90 هافبک 6.3
روبن نویس 0 (0) 4 53 14 (5) 90 هافبک 6.3
ژوآئو موتینیو 0 (0) 1 37 4 (1) 84 هافبک 6.1
جانی کاسترو 1 (0) 1 39 7 (3) 84 مدافع 6.3
رائول خیمنز 3 (0) 1 31 13 (8) 90 مهاجم 7
دیوگو ژوتا 2 (2) 0 25 7 (0) 90 مهاجم 5.9
روبن ویناگره 0 (0) 0 6 0 (0) 9 هافبک 6.3
مورگان گیبس-وایت 0 (0) 1 2 2 (2) 9 هافبک 6.5
آدام ترائوره 0 (0) 0 2 1 (1) 10 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
ترنت الکساندر- آرنولد 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 8.4
ژوئل ماتیپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.5
ویرجیل فن‌دایک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.4
اندرو رابرتسون 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.5
جردن هندرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
فابینیو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.2
جورجینیو واینالدوم 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.9
محمد صلاح 5 (1) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
دیووک اوریگی 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
سادیو مانه 2 (2) 1 (1) 2 0 0 0 مهاجم 8.5
جو گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
جیمز میلنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
الکس اکسلاد-چمبرلین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
روی پاتریسیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
رایان بنت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
کانر کودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
ویلی بولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
مت دوهرتی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
لئاندر دندونکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
روبن نویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
ژوآئو موتینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
جانی کاسترو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.3
رائول خیمنز 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7
دیوگو ژوتا 2 (2) 3 (0) 0 0 0 2 مهاجم 5.9
روبن ویناگره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
مورگان گیبس-وایت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
آدام ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آلیسون بکر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
ترنت الکساندر- آرنولد 5 1 3 0 0 مدافع 8.4
ژوئل ماتیپ 6 3 2 0 0 مدافع 7.5
ویرجیل فن‌دایک 1 0 1 0 0 مدافع 7.4
اندرو رابرتسون 1 0 2 0 0 مدافع 7.5
جردن هندرسون 1 1 2 1 0 هافبک 6.6
فابینیو 1 2 3 2 0 هافبک 7.2
جورجینیو واینالدوم 1 2 2 0 0 هافبک 6.9
محمد صلاح 0 0 1 0 0 مهاجم 6.7
دیووک اوریگی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.8
سادیو مانه 0 0 1 0 0 مهاجم 8.5
جو گومز 0 0 0 0 0 مدافع 6.3
جیمز میلنر 1 0 1 0 0 هافبک 6.5
الکس اکسلاد-چمبرلین 0 0 0 0 0 هافبک 0
روی پاتریسیو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
رایان بنت 8 0 0 1 0 مدافع 6.5
کانر کودی 3 0 3 1 0 هافبک 6.2
ویلی بولی 8 3 1 2 0 مدافع 6.4
مت دوهرتی 0 2 0 2 0 مدافع 6.8
لئاندر دندونکر 1 0 1 0 0 هافبک 6.3
روبن نویس 1 1 4 1 0 هافبک 6.3
ژوآئو موتینیو 1 0 1 0 0 هافبک 6.1
جانی کاسترو 0 2 1 1 0 مدافع 6.3
رائول خیمنز 1 2 1 0 0 مهاجم 7
دیوگو ژوتا 0 0 0 3 0 مهاجم 5.9
روبن ویناگره 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
مورگان گیبس-وایت 0 0 1 0 0 هافبک 6.5
آدام ترائوره 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آلیسون بکر 27 (20) 74% 0 0 11 (4) 0 دروازه‌بان 7.2
ترنت الکساندر- آرنولد 79 (60) 76% 3 10 12 (6) 1 مدافع 8.4
ژوئل ماتیپ 75 (69) 92% 1 0 7 (4) 0 مدافع 7.5
ویرجیل فن‌دایک 89 (84) 94% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.4
اندرو رابرتسون 81 (66) 81% 1 3 8 (2) 1 مدافع 7.5
جردن هندرسون 48 (36) 75% 0 2 5 (0) 0 هافبک 6.6
فابینیو 63 (57) 90% 0 1 3 (2) 0 هافبک 7.2
جورجینیو واینالدوم 47 (44) 93% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.9
محمد صلاح 20 (15) 75% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.7
دیووک اوریگی 14 (9) 64% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 6.8
سادیو مانه 31 (23) 74% 2 0 3 (2) 0 مهاجم 8.5
جو گومز 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.3
جیمز میلنر 23 (20) 87% 0 1 3 (2) 0 هافبک 6.5
الکس اکسلاد-چمبرلین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روی پاتریسیو 27 (17) 63% 0 0 25 (15) 0 دروازه‌بان 6.3
رایان بنت 29 (23) 79% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.5
کانر کودی 51 (41) 80% 0 0 10 (5) 0 هافبک 6.2
ویلی بولی 48 (41) 85% 1 0 11 (6) 0 مدافع 6.4
مت دوهرتی 43 (23) 53% 3 0 7 (2) 1 مدافع 6.8
لئاندر دندونکر 29 (22) 75% 0 2 2 (1) 0 هافبک 6.3
روبن نویس 53 (46) 86% 0 0 9 (8) 0 هافبک 6.3
ژوآئو موتینیو 37 (31) 83% 0 1 6 (4) 0 هافبک 6.1
جانی کاسترو 39 (33) 84% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.3
رائول خیمنز 31 (16) 51% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 7
دیوگو ژوتا 25 (23) 92% 2 2 2 (2) 0 مهاجم 5.9
روبن ویناگره 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
مورگان گیبس-وایت 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
آدام ترائوره 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11