فوتبــال 11

چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۲:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Robert Zwinkels 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.25
Aaron Meijers 0 (0) 2 76 14 (8) 90 مدافع 7
Wilfried Kanon 2 (1) 1 59 4 (1) 65 مدافع 6.89
Tom Beugelsdijk 3 (0) 2 46 17 (9) 90 مدافع 7.47
دیون مالون 0 (0) 0 48 12 (10) 90 مدافع 7.36
Danny Bakker 3 (0) 3 67 10 (5) 88 هافبک 6.72
Erik Falkenburg 0 (0) 2 15 7 (3) 65 هافبک 6.49
Abdenasser El Khayati 4 (3) 1 58 9 (6) 90 هافبک 9.35
شرالدو بکر 1 (0) 0 31 4 (2) 90 مهاجم 7.07
Lex Immers 4 (1) 4 49 14 (7) 90 هافبک 7.88
Tomáš Necid 3 (3) 2 10 5 (2) 90 مهاجم 9.25
Shaquille Pinas 3 (0) 0 15 3 (3) 25 مدافع 7.34
Kyle Ebecilio 0 (0) 0 7 1 (1) 2 هافبک 0
السون هوی 1 (0) 1 14 5 (2) 25 مهاجم 6.65
دیگو پالاسیوس 1 (0) 1 29 10 (4) 90 مدافع 4.99
Thomas Meissner 0 (0) 1 31 4 (2) 90 مدافع 5.6
Jordens Peters 1 (0) 0 27 4 (1) 90 مدافع 5.59
Freek Heerkens 0 (0) 3 24 8 (4) 90 مدافع 6.66
رناتو تاپیا 0 (0) 1 22 10 (6) 87 هافبک 6.88
Vangelis Pavlidis 3 (2) 1 25 26 (7) 87 مهاجم 7.04
Dan Crowley 0 (0) 3 35 7 (5) 90 هافبک 6.29
الکساندر ایساک 5 (3) 1 18 13 (8) 90 مهاجم 7.28
Timon Wellenreuther 0 (0) 0 36 2 (2) 90 دروازه‌بان 4.58
Vurnon Anita 0 (0) 0 26 9 (1) 90 هافبک 5.52
Damil Dankerlui 3 (2) 0 13 9 (4) 71 مدافع 5.89
Marios Vrushai 0 (0) 0 2 2 (0) 8 هافبک 6.21
Atakan Akkaynak 0 (0) 0 6 2 (2) 8 هافبک 6.48
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Robert Zwinkels 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.25
Aaron Meijers 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 7
Wilfried Kanon 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 6.89
Tom Beugelsdijk 3 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.47
دیون مالون 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مدافع 7.36
Danny Bakker 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
Erik Falkenburg 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.49
Abdenasser El Khayati 4 (3) 3 (2) 2 0 0 0 هافبک 9.35
شرالدو بکر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.07
Lex Immers 4 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.88
Tomáš Necid 3 (3) 0 (0) 2 1 0 0 مهاجم 9.25
Shaquille Pinas 3 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.34
Kyle Ebecilio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
السون هوی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
دیگو پالاسیوس 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 4.99
Thomas Meissner 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.6
Jordens Peters 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.59
Freek Heerkens 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
رناتو تاپیا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.88
Vangelis Pavlidis 3 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.04
Dan Crowley 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
الکساندر ایساک 5 (3) 3 (3) 0 1 0 2 مهاجم 7.28
Timon Wellenreuther 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 4.58
Vurnon Anita 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.52
Damil Dankerlui 3 (2) 2 (2) 1 0 0 2 مدافع 5.89
Marios Vrushai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.21
Atakan Akkaynak 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.48
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Robert Zwinkels 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.25
Aaron Meijers 2 0 2 1 0 مدافع 7
Wilfried Kanon 1 1 1 3 0 مدافع 6.89
Tom Beugelsdijk 1 3 2 2 0 مدافع 7.47
دیون مالون 2 2 0 0 0 مدافع 7.36
Danny Bakker 2 0 3 1 0 هافبک 6.72
Erik Falkenburg 1 0 2 1 0 هافبک 6.49
Abdenasser El Khayati 0 0 1 1 0 هافبک 9.35
شرالدو بکر 0 0 0 0 0 مهاجم 7.07
Lex Immers 1 0 4 3 0 هافبک 7.88
Tomáš Necid 2 0 2 1 0 مهاجم 9.25
Shaquille Pinas 0 0 0 0 0 مدافع 7.34
Kyle Ebecilio 0 0 0 0 0 هافبک 0
السون هوی 0 0 1 0 0 مهاجم 6.65
دیگو پالاسیوس 1 1 1 2 0 مدافع 4.99
Thomas Meissner 2 2 1 1 0 مدافع 5.6
Jordens Peters 7 0 0 1 0 مدافع 5.59
Freek Heerkens 3 3 3 1 0 مدافع 6.66
رناتو تاپیا 0 1 1 1 0 هافبک 6.88
Vangelis Pavlidis 0 0 1 4 0 مهاجم 7.04
Dan Crowley 0 0 3 0 0 هافبک 6.29
الکساندر ایساک 1 0 1 1 0 مهاجم 7.28
Timon Wellenreuther 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 4.58
Vurnon Anita 2 1 0 3 0 هافبک 5.52
Damil Dankerlui 1 2 0 2 1 مدافع 5.89
Marios Vrushai 1 0 0 0 0 هافبک 6.21
Atakan Akkaynak 0 0 0 0 0 هافبک 6.48
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Robert Zwinkels 20 (19) 95% 0 0 8 (7) 0 دروازه‌بان 7.25
Aaron Meijers 76 (64) 84% 1 4 10 (6) 0 مدافع 7
Wilfried Kanon 59 (55) 94% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.89
Tom Beugelsdijk 46 (41) 89% 2 0 7 (6) 1 مدافع 7.47
دیون مالون 48 (42) 87% 1 4 6 (3) 0 مدافع 7.36
Danny Bakker 67 (58) 87% 0 2 7 (3) 0 هافبک 6.72
Erik Falkenburg 15 (13) 86% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.49
Abdenasser El Khayati 58 (49) 84% 5 14 4 (3) 0 هافبک 9.35
شرالدو بکر 31 (27) 87% 2 6 3 (1) 0 مهاجم 7.07
Lex Immers 49 (42) 85% 1 0 7 (5) 0 هافبک 7.88
Tomáš Necid 10 (6) 60% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 9.25
Shaquille Pinas 15 (13) 86% 1 0 6 (6) 0 مدافع 7.34
Kyle Ebecilio 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
السون هوی 14 (14) 100% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.65
دیگو پالاسیوس 29 (21) 72% 1 2 4 (3) 1 مدافع 4.99
Thomas Meissner 31 (27) 87% 0 0 2 (1) 0 مدافع 5.6
Jordens Peters 27 (23) 85% 0 0 3 (0) 0 مدافع 5.59
Freek Heerkens 24 (15) 62% 3 3 6 (1) 2 مدافع 6.66
رناتو تاپیا 22 (19) 86% 1 0 4 (3) 1 هافبک 6.88
Vangelis Pavlidis 25 (17) 68% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.04
Dan Crowley 35 (29) 82% 2 5 6 (3) 0 هافبک 6.29
الکساندر ایساک 18 (13) 72% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 7.28
Timon Wellenreuther 36 (16) 44% 1 0 33 (13) 0 دروازه‌بان 4.58
Vurnon Anita 26 (20) 76% 0 0 1 (1) 0 هافبک 5.52
Damil Dankerlui 13 (9) 69% 1 3 1 (0) 0 مدافع 5.89
Marios Vrushai 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.21
Atakan Akkaynak 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.48
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11