فوتبــال 11

سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
بنجامین لکومته 0 (0) 0 24 2 (0) 90 دروازه‌بان 5.84
دنیل کنگره 0 (0) 2 17 8 (3) 90 مدافع 6.1
ویتورینو هیلتون 1 (0) 1 23 9 (6) 90 مدافع 6.7
پدرو مندس 0 (0) 4 28 7 (5) 90 مدافع 7.4
Damien Le Tallec 2 (1) 5 24 15 (9) 90 هافبک 7.1
الیاس صخیری 0 (0) 6 41 15 (8) 90 هافبک 7.83
Mathias Suarez 0 (0) 2 15 12 (8) 73 هافبک 6.53
فلورنت موله 3 (3) 0 29 6 (2) 83 هافبک 7.94
اندی دلورت 5 (2) 2 26 17 (9) 83 مهاجم 7.63
گایتان لابورد 1 (1) 3 21 9 (6) 90 مهاجم 7.17
Ambroise Oyongo 1 (0) 4 31 10 (5) 90 مدافع 6.05
سالومون سامبیا 0 (0) 0 1 0 (0) 11 هافبک 6.67
پل لان 0 (0) 0 5 1 (0) 17 هافبک 6.22
سلیمان کامارا 2 (2) 0 1 5 (2) 11 مهاجم 7.34
جانلوئیجی بوفون 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.66
خوان برنات 0 (0) 1 38 13 (3) 90 مدافع 5.89
پرسنل کیمپمبه 0 (0) 2 66 12 (7) 90 مدافع 5.7
مارکینیوس 0 (0) 0 80 9 (6) 90 مدافع 7.04
لئاندرو پاردس 1 (0) 1 82 11 (7) 90 هافبک 7.42
آنخل دی‌ماریا 4 (1) 0 35 12 (4) 90 مهاجم 7.35
کالین داگبا 1 (1) 0 73 6 (2) 90 مدافع 6.27
نیمار 0 (0) 1 63 15 (7) 90 مهاجم 6.65
دنی آلوز 1 (0) 2 69 11 (5) 90 مدافع 6.81
یولیان دراکسلر 1 (1) 2 57 13 (8) 90 هافبک 6.8
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 0 (0) 0 5 5 (0) 45 مهاجم 6.18
لوین کورزاوا 0 (0) 1 17 9 (4) 45 مدافع 6.33
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
بنجامین لکومته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.84
دنیل کنگره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
ویتورینو هیلتون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
پدرو مندس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.4
Damien Le Tallec 2 (1) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 7.1
الیاس صخیری 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.83
Mathias Suarez 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.53
فلورنت موله 3 (3) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.94
اندی دلورت 5 (2) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.63
گایتان لابورد 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.17
Ambroise Oyongo 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.05
سالومون سامبیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.67
پل لان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
سلیمان کامارا 2 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.34
جانلوئیجی بوفون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.66
خوان برنات 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.89
پرسنل کیمپمبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.7
مارکینیوس 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.04
لئاندرو پاردس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.42
آنخل دی‌ماریا 4 (1) 6 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.35
کالین داگبا 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.27
نیمار 0 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
دنی آلوز 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.81
یولیان دراکسلر 1 (1) 3 (3) 0 0 0 1 هافبک 6.8
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.18
لوین کورزاوا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.33
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
بنجامین لکومته 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.84
دنیل کنگره 0 1 2 2 0 مدافع 6.1
ویتورینو هیلتون 4 0 1 0 0 مدافع 6.7
پدرو مندس 0 1 4 1 0 مدافع 7.4
Damien Le Tallec 1 1 5 2 0 هافبک 7.1
الیاس صخیری 3 4 6 3 0 هافبک 7.83
Mathias Suarez 2 0 2 1 0 هافبک 6.53
فلورنت موله 0 0 0 0 0 هافبک 7.94
اندی دلورت 0 0 2 5 0 مهاجم 7.63
گایتان لابورد 0 0 3 2 0 مهاجم 7.17
Ambroise Oyongo 0 0 4 1 0 مدافع 6.05
سالومون سامبیا 0 0 0 0 0 هافبک 6.67
پل لان 0 0 0 0 0 هافبک 6.22
سلیمان کامارا 0 0 0 0 0 مهاجم 7.34
جانلوئیجی بوفون 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.66
خوان برنات 1 0 1 5 0 مدافع 5.89
پرسنل کیمپمبه 2 1 2 3 0 مدافع 5.7
مارکینیوس 4 2 0 0 0 مدافع 7.04
لئاندرو پاردس 4 2 1 0 0 هافبک 7.42
آنخل دی‌ماریا 0 0 0 1 0 مهاجم 7.35
کالین داگبا 3 0 0 1 0 مدافع 6.27
نیمار 0 0 1 0 0 مهاجم 6.65
دنی آلوز 0 0 2 0 0 مدافع 6.81
یولیان دراکسلر 0 0 2 1 0 هافبک 6.8
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 0 1 0 1 0 مهاجم 6.18
لوین کورزاوا 2 0 1 3 0 مدافع 6.33
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
بنجامین لکومته 24 (14) 58% 0 0 19 (9) 0 دروازه‌بان 5.84
دنیل کنگره 17 (16) 94% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6.1
ویتورینو هیلتون 23 (22) 95% 0 0 5 (5) 0 مدافع 6.7
پدرو مندس 28 (23) 82% 1 0 7 (6) 0 مدافع 7.4
Damien Le Tallec 24 (20) 83% 1 1 1 (1) 0 هافبک 7.1
الیاس صخیری 41 (37) 90% 2 0 1 (0) 0 هافبک 7.83
Mathias Suarez 15 (10) 66% 0 2 1 (1) 0 هافبک 6.53
فلورنت موله 29 (24) 82% 4 12 4 (2) 2 هافبک 7.94
اندی دلورت 26 (16) 61% 0 3 2 (2) 0 مهاجم 7.63
گایتان لابورد 21 (11) 52% 1 2 1 (0) 1 مهاجم 7.17
Ambroise Oyongo 31 (22) 71% 1 0 7 (2) 0 مدافع 6.05
سالومون سامبیا 1 (1) 100% 2 2 0 (0) 0 هافبک 6.67
پل لان 5 (1) 20% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.22
سلیمان کامارا 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.34
جانلوئیجی بوفون 22 (17) 77% 0 0 8 (3) 0 دروازه‌بان 6.66
خوان برنات 38 (33) 86% 0 1 2 (1) 0 مدافع 5.89
پرسنل کیمپمبه 66 (59) 89% 0 0 5 (2) 0 مدافع 5.7
مارکینیوس 80 (74) 93% 1 0 8 (4) 1 مدافع 7.04
لئاندرو پاردس 82 (78) 95% 1 0 6 (5) 0 هافبک 7.42
آنخل دی‌ماریا 35 (29) 82% 1 2 3 (3) 1 مهاجم 7.35
کالین داگبا 73 (72) 98% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.27
نیمار 63 (50) 80% 0 3 7 (6) 0 مهاجم 6.65
دنی آلوز 69 (58) 84% 0 2 6 (4) 0 مدافع 6.81
یولیان دراکسلر 57 (52) 91% 2 1 0 (0) 0 هافبک 6.8
اریک ماکسیم چوپو-موتینگ 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.18
لوین کورزاوا 17 (14) 82% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.33
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11