فوتبــال 11

یکشنبه، 01 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پرسنل کیمپمبه 0 (0) 1 62 6 (3) 90 مدافع 7.12
تیلو کرر 0 (0) 3 62 11 (6) 89 مدافع 7.06
دنی آلوز 3 (0) 6 66 20 (9) 90 مدافع 8.49
لوین کورزاوا 0 (0) 4 26 10 (5) 45 مدافع 7.04
مارکو وراتی 0 (0) 2 66 10 (4) 76 هافبک 7.1
کیلین ام‌باپه 7 (5) 0 31 7 (3) 90 مهاجم 9.35
آلفونس آرئولا 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.56
مارکینیوس 0 (0) 4 65 12 (9) 90 مدافع 7.52
کالین داگبا 0 (0) 5 69 14 (10) 90 مدافع 7.57
لئاندرو پاردس 0 (0) 1 72 7 (4) 73 هافبک 7.5
موسی دیابی 0 (0) 2 36 15 (7) 90 هافبک 7.5
یولیان دراکسلر 0 (0) 0 11 1 (0) 14 مهاجم 6.11
نیمار 0 (0) 0 34 15 (8) 45 مهاجم 6.85
ادینسون کاوانی 0 (0) 0 6 2 (0) 17 مهاجم 6.07
دانیل سوباشیچ 0 (0) 0 2 0 (0) 13 دروازه‌بان 6.49
فوده بالو-توره 0 (0) 3 39 20 (9) 90 مدافع 6.55
ژمرسون 1 (0) 1 27 11 (4) 66 مدافع 6.03
Benoît Badiashile 1 (0) 0 29 1 (0) 90 مدافع 5.65
بنیامین هنریکس 1 (0) 4 40 8 (6) 90 مدافع 6.74
آدرین سیلوا 2 (1) 8 47 18 (9) 90 هافبک 6.88
رونی لوپز 4 (1) 3 20 14 (7) 90 هافبک 6.63
الکساندر گولووین 5 (1) 1 33 15 (6) 90 هافبک 7.46
ژلسون مارتینس 1 (1) 1 32 14 (6) 90 مهاجم 6.48
رادامل فالکائو 0 (0) 0 11 4 (1) 45 مهاجم 6.27
کمیل گلیک 0 (0) 5 24 10 (7) 90 مدافع 6.64
دیگو بنالیو 0 (0) 0 12 0 (0) 77 دروازه‌بان 6.14
ژان-اوده آهولو 0 (0) 0 14 3 (2) 24 هافبک 6.33
کارلوس وینیسیوس 0 (0) 3 9 12 (5) 45 مهاجم 6.87
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پرسنل کیمپمبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.12
تیلو کرر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.06
دنی آلوز 3 (0) 5 (3) 0 2 0 0 مدافع 8.49
لوین کورزاوا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.04
مارکو وراتی 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.1
کیلین ام‌باپه 7 (5) 5 (2) 3 0 0 2 مهاجم 9.35
آلفونس آرئولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.56
مارکینیوس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.52
کالین داگبا 0 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مدافع 7.57
لئاندرو پاردس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.5
موسی دیابی 0 (0) 5 (3) 0 1 0 0 هافبک 7.5
یولیان دراکسلر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
نیمار 0 (0) 6 (5) 0 0 0 0 مهاجم 6.85
ادینسون کاوانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.07
دانیل سوباشیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.49
فوده بالو-توره 0 (0) 8 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.55
ژمرسون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.03
Benoît Badiashile 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.65
بنیامین هنریکس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.74
آدرین سیلوا 2 (1) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.88
رونی لوپز 4 (1) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.63
الکساندر گولووین 5 (1) 4 (4) 1 0 0 1 هافبک 7.46
ژلسون مارتینس 1 (1) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
رادامل فالکائو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
کمیل گلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
دیگو بنالیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
ژان-اوده آهولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.33
کارلوس وینیسیوس 0 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مهاجم 6.87
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پرسنل کیمپمبه 8 3 1 1 0 مدافع 7.12
تیلو کرر 6 0 3 2 0 مدافع 7.06
دنی آلوز 1 0 6 4 0 مدافع 8.49
لوین کورزاوا 2 0 4 3 0 مدافع 7.04
مارکو وراتی 0 3 2 0 0 هافبک 7.1
کیلین ام‌باپه 0 0 0 0 0 مهاجم 9.35
آلفونس آرئولا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.56
مارکینیوس 8 2 4 1 0 مدافع 7.52
کالین داگبا 1 1 5 1 0 مدافع 7.57
لئاندرو پاردس 2 0 1 0 0 هافبک 7.5
موسی دیابی 2 1 2 1 0 هافبک 7.5
یولیان دراکسلر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.11
نیمار 0 0 0 0 0 مهاجم 6.85
ادینسون کاوانی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.07
دانیل سوباشیچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.49
فوده بالو-توره 1 3 3 1 0 مدافع 6.55
ژمرسون 3 0 1 2 0 مدافع 6.03
Benoît Badiashile 0 2 0 0 0 مدافع 5.65
بنیامین هنریکس 2 2 4 0 0 مدافع 6.74
آدرین سیلوا 1 1 8 0 0 هافبک 6.88
رونی لوپز 0 1 3 1 0 هافبک 6.63
الکساندر گولووین 0 2 1 1 0 هافبک 7.46
ژلسون مارتینس 1 2 1 1 0 مهاجم 6.48
رادامل فالکائو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.27
کمیل گلیک 6 2 5 1 0 مدافع 6.64
دیگو بنالیو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.14
ژان-اوده آهولو 0 0 0 1 0 هافبک 6.33
کارلوس وینیسیوس 0 0 3 1 0 مهاجم 6.87
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پرسنل کیمپمبه 62 (58) 93% 0 0 5 (2) 0 مدافع 7.12
تیلو کرر 62 (58) 93% 0 0 4 (3) 0 مدافع 7.06
دنی آلوز 66 (53) 80% 2 1 1 (0) 2 مدافع 8.49
لوین کورزاوا 26 (20) 76% 1 1 0 (0) 0 مدافع 7.04
مارکو وراتی 66 (57) 87% 2 0 4 (2) 1 هافبک 7.1
کیلین ام‌باپه 31 (27) 87% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 9.35
آلفونس آرئولا 28 (17) 60% 0 0 17 (7) 0 دروازه‌بان 6.56
مارکینیوس 65 (62) 96% 0 0 5 (5) 0 مدافع 7.52
کالین داگبا 69 (63) 91% 2 1 0 (0) 0 مدافع 7.57
لئاندرو پاردس 72 (67) 93% 1 3 6 (5) 1 هافبک 7.5
موسی دیابی 36 (28) 77% 1 1 1 (0) 1 هافبک 7.5
یولیان دراکسلر 11 (11) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
نیمار 34 (27) 79% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.85
ادینسون کاوانی 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.07
دانیل سوباشیچ 2 (1) 50% 0 0 1 (0) 0 دروازه‌بان 6.49
فوده بالو-توره 39 (27) 69% 1 5 4 (1) 1 مدافع 6.55
ژمرسون 27 (22) 81% 1 0 4 (2) 0 مدافع 6.03
Benoît Badiashile 29 (28) 96% 0 0 3 (2) 0 مدافع 5.65
بنیامین هنریکس 40 (28) 70% 0 6 3 (0) 0 مدافع 6.74
آدرین سیلوا 47 (37) 78% 1 0 10 (8) 0 هافبک 6.88
رونی لوپز 20 (15) 75% 2 9 3 (1) 0 هافبک 6.63
الکساندر گولووین 33 (28) 84% 1 4 1 (1) 0 هافبک 7.46
ژلسون مارتینس 32 (25) 78% 1 5 1 (0) 0 مهاجم 6.48
رادامل فالکائو 11 (9) 81% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.27
کمیل گلیک 24 (18) 75% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.64
دیگو بنالیو 12 (7) 58% 0 0 7 (2) 0 دروازه‌بان 6.14
ژان-اوده آهولو 14 (12) 85% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.33
کارلوس وینیسیوس 9 (8) 88% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.87
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11