فوتبــال 11

شنبه، 02 شهریور 1392 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
آندریاس بک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یانیک ویسترگارد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
داوید آبراهام 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فابیان جانسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
سیاد سالیهوویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کوین ولند 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Tarik Elyounoussi 0 (0) 0 0 0 (0) 33 هافبک 0
آنتونی مودست 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
توبیاس استروبل 0 (0) 0 0 0 (0) 57 هافبک 0
اسون شیپلاک 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
اولیور باومن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mensur Mujdza 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مدافع 0
فلو دیانه 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مدافع 0
ماتیاس گینتر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
الیور زورگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
جاناتان اشمید 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یولیان شوستر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
گلسون فرناندز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sebastian Freis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کریم گوئده 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Pavel Krmas 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مدافع 0
نیکولاس هوفلر 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
آدمیر مهمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آندریاس بک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یانیک ویسترگارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داوید آبراهام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فابیان جانسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیاد سالیهوویچ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
کوین ولند 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Tarik Elyounoussi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آنتونی مودست 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
توبیاس استروبل 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
اسون شیپلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mensur Mujdza 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فلو دیانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیاس گینتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الیور زورگ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
جاناتان اشمید 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یولیان شوستر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گلسون فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Freis 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
کریم گوئده 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Pavel Krmas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس هوفلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آدمیر مهمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کوئن کاستیلز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آندریاس بک 0 0 0 0 0 مدافع 0
یانیک ویسترگارد 0 0 0 0 0 مدافع 0
داوید آبراهام 0 0 0 0 0 مدافع 0
فابیان جانسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیاد سالیهوویچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
کوین ولند 0 0 0 0 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tarik Elyounoussi 0 0 0 0 0 هافبک 0
آنتونی مودست 0 0 0 0 0 مهاجم 0
توبیاس استروبل 0 0 0 0 0 هافبک 0
اسون شیپلاک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mensur Mujdza 0 0 0 0 0 مدافع 0
فلو دیانه 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیاس گینتر 0 0 0 0 0 مدافع 0
الیور زورگ 0 0 0 0 0 مدافع 0
جاناتان اشمید 0 0 0 0 0 هافبک 0
یولیان شوستر 0 0 0 0 0 هافبک 0
گلسون فرناندز 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرانسیس کوکلین 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Freis 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریم گوئده 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pavel Krmas 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس هوفلر 0 0 0 0 0 هافبک 0
آدمیر مهمدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
آندریاس بک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یانیک ویسترگارد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
داوید آبراهام 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فابیان جانسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیاد سالیهوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کوین ولند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tarik Elyounoussi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آنتونی مودست 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
توبیاس استروبل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اسون شیپلاک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اولیور باومن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Mensur Mujdza 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فلو دیانه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماتیاس گینتر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الیور زورگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جاناتان اشمید 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یولیان شوستر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
گلسون فرناندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرانسیس کوکلین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sebastian Freis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریم گوئده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pavel Krmas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکولاس هوفلر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آدمیر مهمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11