فوتبــال 11

سه شنبه، 21 فروردین 1397 ساعت ۲۳:۱۵
( 4 - 4 )
3 - 0
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 1 21 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
الکساندر کلاروف 1 (0) 1 28 12 (5) 90 مدافع 0
فدریکو فازیو 0 (0) 1 37 9 (4) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 1 (1) 2 38 3 (2) 90 مدافع 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 1 37 7 (3) 90 مدافع 0
دنیله دروسی 2 (1) 2 59 6 (4) 90 هافبک 0
ادین ژکو 4 (2) 0 22 13 (8) 90 مهاجم 0
راجا ناینگولان 3 (1) 1 14 2 (1) 77 هافبک 0
ژوان ژسوس 0 (0) 1 41 12 (6) 90 مدافع 0
کوین استروتمن 1 (0) 3 30 10 (5) 90 هافبک 0
پاتریک شیک 3 (0) 2 15 9 (4) 73 مهاجم 0
استفان الشعراوی 1 (1) 0 5 0 (0) 13 هافبک 0
چنگیز اوندر 1 (0) 0 5 2 (1) 17 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 42 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
جوردی آلبا 0 (0) 3 31 9 (5) 90 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 0 (0) 1 53 4 (2) 90 مدافع 0
جرارد پیکه 0 (0) 5 68 11 (6) 90 مدافع 0
آندرس اینیستا 1 (0) 0 26 11 (7) 81 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 0 (0) 1 61 6 (3) 90 هافبک 0
سرجی روبرتو 1 (1) 0 41 8 (2) 90 مدافع 0
لوئیس سوارز 1 (0) 0 25 6 (2) 90 مهاجم 0
لیونل مسی 5 (2) 0 35 15 (7) 90 مهاجم 0
سرخیو بوسکتس 0 (0) 1 52 9 (5) 85 هافبک 0
نلسون سمدو 0 (0) 0 46 3 (2) 85 مدافع 0
آندره گومز 0 (0) 0 8 1 (0) 9 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 (0) 0 2 1 (0) 5 مهاجم 0
عثمان دمبله 1 (0) 0 4 2 (1) 5 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الکساندر کلاروف 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
دنیله دروسی 2 (1) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
ادین ژکو 4 (2) 3 (1) 1 0 1 0 مهاجم 0
راجا ناینگولان 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ژوان ژسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین استروتمن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پاتریک شیک 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
استفان الشعراوی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 0
چنگیز اوندر 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
جوردی آلبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جرارد پیکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندرس اینیستا 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
سرجی روبرتو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیس سوارز 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لیونل مسی 5 (2) 5 (3) 0 0 0 1 مهاجم 0
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نلسون سمدو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عثمان دمبله 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آلیسون بکر 1 0 1 0 0 دروازه‌بان 0
الکساندر کلاروف 5 3 1 4 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 1 3 1 4 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 3 0 2 0 0 مدافع 0
الساندرو فلورنزی 1 1 1 0 0 مدافع 0
دنیله دروسی 1 0 2 1 0 هافبک 0
ادین ژکو 0 0 0 2 0 مهاجم 0
راجا ناینگولان 0 0 1 0 0 هافبک 0
ژوان ژسوس 6 3 1 4 0 مدافع 0
کوین استروتمن 0 1 3 2 0 هافبک 0
پاتریک شیک 0 0 2 2 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 0 0 0 0 0 هافبک 0
چنگیز اوندر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
جوردی آلبا 2 3 3 1 0 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 4 1 1 0 0 مدافع 0
جرارد پیکه 7 1 5 1 1 مدافع 0
آندرس اینیستا 1 0 0 1 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 1 1 1 2 0 هافبک 0
سرجی روبرتو 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیس سوارز 0 0 0 2 0 مهاجم 0
لیونل مسی 0 2 0 1 0 مهاجم 0
سرخیو بوسکتس 2 0 1 1 0 هافبک 0
نلسون سمدو 3 2 0 0 0 مدافع 0
آندره گومز 0 0 0 1 0 هافبک 0
پاکو آلکاسر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عثمان دمبله 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آلیسون بکر 21 (16) 76% 0 0 10 (5) 0 دروازه‌بان 0
الکساندر کلاروف 28 (21) 75% 2 7 3 (1) 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 37 (28) 75% 2 3 4 (1) 1 مدافع 0
کوستاس مانولاس 38 (35) 92% 0 0 4 (4) 0 مدافع 0
الساندرو فلورنزی 37 (25) 67% 3 8 9 (4) 1 مدافع 0
دنیله دروسی 59 (46) 78% 2 0 17 (11) 1 هافبک 0
ادین ژکو 22 (15) 68% 2 1 3 (3) 0 مهاجم 0
راجا ناینگولان 14 (9) 64% 2 2 2 (1) 1 هافبک 0
ژوان ژسوس 41 (29) 70% 0 0 13 (5) 0 مدافع 0
کوین استروتمن 30 (20) 66% 1 1 1 (0) 1 هافبک 0
پاتریک شیک 15 (10) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
چنگیز اوندر 5 (3) 60% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 0
مارک آندره تراشتگن 42 (19) 45% 0 0 30 (7) 0 دروازه‌بان 0
جوردی آلبا 31 (23) 74% 0 1 3 (1) 0 مدافع 0
ساموئل اومتیتی 53 (44) 83% 0 0 12 (7) 0 مدافع 0
جرارد پیکه 68 (52) 77% 0 0 17 (6) 0 مدافع 0
آندرس اینیستا 26 (23) 88% 1 0 2 (1) 0 هافبک 0
ایوان راکیتیچ 61 (49) 80% 0 3 7 (2) 0 هافبک 0
سرجی روبرتو 41 (35) 85% 0 1 2 (0) 0 مدافع 0
لوئیس سوارز 25 (13) 52% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
لیونل مسی 35 (26) 74% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سرخیو بوسکتس 52 (46) 88% 1 0 3 (1) 0 هافبک 0
نلسون سمدو 46 (35) 76% 1 0 3 (0) 0 مدافع 0
آندره گومز 8 (6) 75% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
پاکو آلکاسر 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عثمان دمبله 4 (3) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11