فوتبــال 11

سه شنبه، 21 فروردین 1397 ساعت ۲۳:۱۵
( 1 - 5 )
1 - 2
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 21 3 (1) 90 دروازه‌بان 0
نیکولاس اوتامندی 1 (0) 3 60 8 (8) 90 مدافع 0
کایل واکر 1 (0) 1 59 11 (4) 90 مدافع 0
داوید سیلوا 0 (0) 0 62 2 (0) 66 هافبک 0
فرناندینیو 2 (0) 1 84 16 (9) 90 مدافع 0
کوین دی‌بروین 5 (2) 4 115 14 (10) 90 هافبک 0
لروی سانه 2 (0) 0 52 14 (7) 90 مهاجم 0
رحیم استرلینگ 0 (0) 1 30 12 (7) 90 مهاجم 0
آیمریک لاپورته 2 (0) 2 82 11 (6) 90 مدافع 0
برناردو سیلوا 4 (0) 2 35 11 (9) 74 مهاجم 0
گابریل ژسوس 1 (1) 1 21 13 (2) 90 مهاجم 0
سرخیو آگوئرو 1 (0) 0 4 1 (1) 24 مهاجم 0
ایلکای گوندوغان 1 (0) 0 24 0 (0) 16 هافبک 0
لوریس کاریوس 0 (0) 0 44 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
اندرو رابرتسون 0 (0) 1 27 5 (1) 90 مدافع 0
ویرجیل فن‌دایک 0 (0) 1 21 9 (7) 90 مدافع 0
دژان لوورن 0 (0) 3 22 7 (5) 90 مدافع 0
ترنت الکساندر- آرنولد 0 (0) 3 27 5 (3) 81 مدافع 0
جیمز میلنر 0 (0) 1 27 7 (3) 90 هافبک 0
جورجینیو واینالدوم 1 (0) 1 28 12 (7) 90 هافبک 0
الکس اکسلاد-چمبرلین 2 (1) 1 24 10 (4) 90 هافبک 0
سادیو مانه 0 (0) 1 33 24 (11) 90 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 1 (1) 2 34 24 (6) 81 مهاجم 0
محمد صلاح 1 (1) 0 20 10 (3) 89 مهاجم 0
ناتانیل کلاین 0 (0) 1 3 1 (1) 9 مدافع 0
رگنار کلاوان 0 (0) 0 1 0 (0) 9 مدافع 0
دنی اینگز 0 (0) 0 0 1 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ادرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نیکولاس اوتامندی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کایل واکر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داوید سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرناندینیو 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین دی‌بروین 5 (2) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
لروی سانه 2 (0) 11 (5) 0 0 0 0 مهاجم 0
رحیم استرلینگ 0 (0) 5 (3) 0 1 0 0 مهاجم 0
آیمریک لاپورته 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
برناردو سیلوا 4 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
سرخیو آگوئرو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایلکای گوندوغان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوریس کاریوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اندرو رابرتسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ویرجیل فن‌دایک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دژان لوورن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ترنت الکساندر- آرنولد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جیمز میلنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جورجینیو واینالدوم 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
الکس اکسلاد-چمبرلین 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
سادیو مانه 0 (0) 10 (7) 0 0 0 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
محمد صلاح 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 0
ناتانیل کلاین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رگنار کلاوان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دنی اینگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ادرسون 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نیکولاس اوتامندی 3 1 3 0 0 مدافع 0
کایل واکر 3 1 1 1 0 مدافع 0
داوید سیلوا 0 0 0 1 0 هافبک 0
فرناندینیو 3 1 1 1 0 مدافع 0
کوین دی‌بروین 0 1 4 0 0 هافبک 0
لروی سانه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رحیم استرلینگ 0 1 1 1 0 مهاجم 0
آیمریک لاپورته 1 0 2 0 0 مدافع 0
برناردو سیلوا 0 1 2 1 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 1 0 1 0 0 مهاجم 0
سرخیو آگوئرو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ایلکای گوندوغان 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوریس کاریوس 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اندرو رابرتسون 7 1 1 0 0 مدافع 0
ویرجیل فن‌دایک 11 1 1 1 0 مدافع 0
دژان لوورن 10 1 3 1 0 مدافع 0
ترنت الکساندر- آرنولد 2 6 3 1 0 مدافع 0
جیمز میلنر 2 0 1 0 0 هافبک 0
جورجینیو واینالدوم 0 1 1 0 0 هافبک 0
الکس اکسلاد-چمبرلین 2 1 1 0 0 هافبک 0
سادیو مانه 0 3 1 2 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 0 1 2 2 0 مهاجم 0
محمد صلاح 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ناتانیل کلاین 1 0 1 0 0 مدافع 0
رگنار کلاوان 1 0 0 0 0 مدافع 0
دنی اینگز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ادرسون 21 (18) 85% 0 0 7 (4) 0 دروازه‌بان 0
نیکولاس اوتامندی 60 (54) 90% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
کایل واکر 59 (49) 83% 0 5 4 (0) 0 مدافع 0
داوید سیلوا 62 (53) 85% 2 6 1 (0) 0 هافبک 0
فرناندینیو 84 (69) 82% 1 1 6 (3) 0 مدافع 0
کوین دی‌بروین 115 (99) 86% 2 4 9 (6) 0 هافبک 0
لروی سانه 52 (44) 84% 2 11 1 (1) 0 مهاجم 0
رحیم استرلینگ 30 (19) 63% 1 3 1 (0) 1 مهاجم 0
آیمریک لاپورته 82 (73) 89% 3 4 3 (2) 0 مدافع 0
برناردو سیلوا 35 (31) 88% 3 1 2 (1) 0 مهاجم 0
گابریل ژسوس 21 (15) 71% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سرخیو آگوئرو 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایلکای گوندوغان 24 (23) 95% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
لوریس کاریوس 44 (14) 32% 0 0 35 (6) 0 دروازه‌بان 0
اندرو رابرتسون 27 (20) 74% 0 1 3 (1) 0 مدافع 0
ویرجیل فن‌دایک 21 (16) 76% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
دژان لوورن 22 (12) 54% 0 0 7 (0) 0 مدافع 0
ترنت الکساندر- آرنولد 27 (19) 70% 0 2 5 (2) 0 مدافع 0
جیمز میلنر 27 (21) 77% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
جورجینیو واینالدوم 28 (23) 82% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
الکس اکسلاد-چمبرلین 24 (19) 79% 0 0 7 (4) 0 هافبک 0
سادیو مانه 33 (25) 75% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 0
روبرتو فیرمینو 34 (26) 76% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 0
محمد صلاح 20 (14) 70% 1 1 2 (1) 0 مهاجم 0
ناتانیل کلاین 3 (1) 33% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
رگنار کلاوان 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دنی اینگز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11