فوتبــال 11

شنبه، 15 اردیبهشت 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 38 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.98
امیلیانو اینسوا 0 (0) 3 25 10 (7) 90 مدافع 7.46
هلگر بادشتوبر 0 (0) 0 18 0 (0) 45 مدافع 6.45
بنجامین پاوارد 0 (0) 0 32 5 (3) 90 مدافع 7.39
تیمو باومگارتل 0 (0) 0 34 4 (1) 90 مدافع 6.86
اریک تامی 3 (0) 2 18 6 (4) 76 هافبک 7.64
دنیس آئوگو 0 (0) 1 33 7 (2) 90 مدافع 6.79
سانتیاگو آسکاسیبار 0 (0) 3 23 6 (4) 65 هافبک 5.77
کریستین گنتنر 0 (0) 5 21 9 (5) 90 هافبک 7.4
دنیل گینشک 0 (0) 0 12 7 (1) 61 مهاجم 6.44
ماریو گومز 2 (2) 0 23 13 (7) 90 مهاجم 8.46
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 10 3 (2) 45 مدافع 6.72
اورل مانگالا 0 (0) 0 1 0 (0) 14 هافبک 6.27
آناستاسیوس دونیس 0 (0) 3 5 9 (5) 29 مهاجم 6.95
اولیور باومن 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.91
کوین فوگت 0 (0) 0 99 3 (1) 90 مدافع 6.85
کوین اکپوگوما 2 (2) 2 64 8 (3) 90 مدافع 5.61
نیکو شولتز 1 (0) 2 49 11 (4) 90 مدافع 6.93
لوکاس روپ 0 (0) 1 4 3 (1) 22 هافبک 6.61
فلورین گریلیچ 0 (0) 2 68 11 (7) 90 هافبک 7.13
ندیم امیری 4 (1) 0 44 6 (1) 90 هافبک 6.28
آندری کراماریچ 6 (3) 0 34 6 (3) 90 مهاجم 7.63
مارک هوت 2 (0) 1 22 8 (5) 90 مهاجم 6.62
هاوارد نوردوایت 0 (0) 0 39 4 (2) 50 مدافع 6.27
استیون زوبر 0 (0) 1 37 9 (4) 67 هافبک 6.35
Robert Zulj 4 (0) 0 27 3 (2) 68 هافبک 6.45
آدام سالای 2 (1) 0 6 4 (3) 40 مهاجم 6.7
رابین هک 1 (0) 1 9 4 (2) 23 مهاجم 6.61
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.98
امیلیانو اینسوا 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.46
هلگر بادشتوبر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.45
بنجامین پاوارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.39
تیمو باومگارتل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
اریک تامی 3 (0) 2 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.64
دنیس آئوگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
سانتیاگو آسکاسیبار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.77
کریستین گنتنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.4
دنیل گینشک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
ماریو گومز 2 (2) 1 (1) 2 0 0 0 مهاجم 8.46
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
اورل مانگالا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
آناستاسیوس دونیس 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.95
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.91
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.85
کوین اکپوگوما 2 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.61
نیکو شولتز 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
لوکاس روپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
فلورین گریلیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.13
ندیم امیری 4 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
آندری کراماریچ 6 (3) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.63
مارک هوت 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
هاوارد نوردوایت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.27
استیون زوبر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.35
Robert Zulj 4 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
آدام سالای 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
رابین هک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ران-روبرت زیلر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.98
امیلیانو اینسوا 5 1 3 0 0 مدافع 7.46
هلگر بادشتوبر 1 0 0 0 0 مدافع 6.45
بنجامین پاوارد 11 1 0 1 0 مدافع 7.39
تیمو باومگارتل 5 1 0 2 0 مدافع 6.86
اریک تامی 1 0 2 0 0 هافبک 7.64
دنیس آئوگو 0 3 1 4 0 مدافع 6.79
سانتیاگو آسکاسیبار 2 2 3 2 0 هافبک 5.77
کریستین گنتنر 3 1 5 2 0 هافبک 7.4
دنیل گینشک 1 0 0 1 0 مهاجم 6.44
ماریو گومز 2 0 0 2 0 مهاجم 8.46
مارچین کامینسکی 4 1 0 0 0 مدافع 6.72
اورل مانگالا 0 0 0 0 0 هافبک 6.27
آناستاسیوس دونیس 1 1 3 1 0 مهاجم 6.95
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.91
کوین فوگت 1 0 0 2 0 مدافع 6.85
کوین اکپوگوما 1 0 2 1 0 مدافع 5.61
نیکو شولتز 0 0 2 2 0 مدافع 6.93
لوکاس روپ 0 0 1 0 0 هافبک 6.61
فلورین گریلیچ 2 2 2 1 0 هافبک 7.13
ندیم امیری 0 1 0 1 0 هافبک 6.28
آندری کراماریچ 0 0 0 0 0 مهاجم 7.63
مارک هوت 0 0 1 2 0 مهاجم 6.62
هاوارد نوردوایت 3 0 0 1 0 مدافع 6.27
استیون زوبر 0 1 1 0 0 هافبک 6.35
Robert Zulj 2 0 0 0 0 هافبک 6.45
آدام سالای 0 0 0 0 0 مهاجم 6.7
رابین هک 1 0 1 0 0 مهاجم 6.61
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ران-روبرت زیلر 38 (21) 55% 0 0 28 (11) 0 دروازه‌بان 7.98
امیلیانو اینسوا 25 (14) 56% 0 1 5 (0) 0 مدافع 7.46
هلگر بادشتوبر 18 (13) 72% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.45
بنجامین پاوارد 32 (30) 93% 0 0 4 (4) 0 مدافع 7.39
تیمو باومگارتل 34 (22) 64% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.86
اریک تامی 18 (13) 72% 1 0 3 (2) 1 هافبک 7.64
دنیس آئوگو 33 (29) 87% 1 3 3 (3) 0 مدافع 6.79
سانتیاگو آسکاسیبار 23 (18) 78% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.77
کریستین گنتنر 21 (15) 71% 2 2 3 (1) 0 هافبک 7.4
دنیل گینشک 12 (10) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.44
ماریو گومز 23 (15) 65% 0 2 2 (0) 0 مهاجم 8.46
مارچین کامینسکی 10 (7) 70% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.72
اورل مانگالا 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.27
آناستاسیوس دونیس 5 (3) 60% 0 1 3 (1) 0 مهاجم 6.95
اولیور باومن 19 (17) 89% 0 0 6 (4) 0 دروازه‌بان 5.91
کوین فوگت 99 (92) 93% 3 0 26 (24) 0 مدافع 6.85
کوین اکپوگوما 64 (56) 88% 0 2 3 (1) 0 مدافع 5.61
نیکو شولتز 49 (44) 89% 4 13 2 (1) 0 مدافع 6.93
لوکاس روپ 4 (4) 100% 1 2 1 (1) 0 هافبک 6.61
فلورین گریلیچ 68 (58) 85% 2 1 7 (4) 0 هافبک 7.13
ندیم امیری 44 (35) 79% 2 4 4 (0) 0 هافبک 6.28
آندری کراماریچ 34 (26) 76% 4 15 4 (2) 0 مهاجم 7.63
مارک هوت 22 (16) 72% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 6.62
هاوارد نوردوایت 39 (35) 89% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.27
استیون زوبر 37 (31) 83% 1 4 3 (3) 0 هافبک 6.35
Robert Zulj 27 (23) 85% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.45
آدام سالای 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.7
رابین هک 9 (6) 66% 1 3 3 (1) 0 مهاجم 6.61
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11