فوتبــال 11

شنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 47 0 (0) 90 دروازه‌بان 8.2
بنیامین هوبنر 3 (1) 2 14 8 (8) 90 مدافع 8
کوین فوگت 0 (0) 1 30 1 (1) 90 مدافع 7.3
نیکو شولتز 1 (1) 3 29 11 (7) 90 مدافع 8
فلورین گریلیچ 0 (0) 3 27 14 (7) 70 هافبک 7.7
پاول کادژابک 1 (0) 3 30 10 (7) 90 مدافع 7.7
سرژ گنابری 3 (1) 1 17 7 (2) 58 هافبک 7
آندری کراماریچ 3 (1) 0 31 6 (2) 90 مهاجم 8.2
هاوارد نوردوایت 1 (0) 2 22 7 (4) 90 مدافع 6.9
ندیم امیری 4 (1) 3 23 11 (5) 78 هافبک 7.2
آدام سالای 5 (1) 0 24 16 (10) 90 مهاجم 8.3
کوین اکپوگوما 0 (0) 1 5 1 (1) 32 مدافع 6.4
لوکاس روپ 0 (0) 1 4 3 (2) 20 هافبک 6.6
کریم دریمبای 0 (0) 0 7 4 (2) 12 هافبک 6.7
یولیان پولرسبک 0 (0) 0 45 1 (0) 90 دروازه‌بان 6.6
داگلاس سانتوس 1 (0) 4 43 13 (6) 90 مدافع 6.4
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 3 42 10 (5) 76 مدافع 6.9
گیدیون یونگ 0 (0) 1 45 9 (3) 90 هافبک 6.9
گوتوکو ساکای 5 (2) 3 50 12 (6) 90 مدافع 6.9
Ville Matti Steinmann 0 (0) 1 17 4 (1) 33 هافبک 6.3
تاتسویا ایتو 2 (1) 0 29 7 (5) 90 مهاجم 7
لوکا والدشمیت 2 (1) 0 16 5 (1) 63 مهاجم 6.2
لوئیس هالتبی 0 (0) 3 65 12 (5) 90 هافبک 6.5
فیلیپ کوستیچ 1 (0) 1 27 11 (3) 90 هافبک 6.1
آرون هانت 0 (0) 1 45 5 (2) 90 هافبک 6.8
سیاد سالیهوویچ 2 (1) 0 22 1 (0) 14 هافبک 6.5
آلبین اکدال 0 (0) 1 45 7 (1) 57 هافبک 6.7
فیته آرپ 0 (0) 0 3 2 (0) 27 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.2
بنیامین هوبنر 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 8
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
نیکو شولتز 1 (1) 3 (2) 0 1 0 0 مدافع 8
فلورین گریلیچ 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.7
پاول کادژابک 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.7
سرژ گنابری 3 (1) 4 (1) 1 0 0 1 هافبک 7
آندری کراماریچ 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 8.2
هاوارد نوردوایت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
ندیم امیری 4 (1) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.2
آدام سالای 5 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 8.3
کوین اکپوگوما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
لوکاس روپ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.6
کریم دریمبای 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.7
یولیان پولرسبک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.6
داگلاس سانتوس 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.4
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
گیدیون یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
گوتوکو ساکای 5 (2) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
Ville Matti Steinmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
تاتسویا ایتو 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7
لوکا والدشمیت 2 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
لوئیس هالتبی 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
فیلیپ کوستیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
آرون هانت 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
سیاد سالیهوویچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
آلبین اکدال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
فیته آرپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 8.2
بنیامین هوبنر 7 4 2 0 0 مدافع 8
کوین فوگت 2 3 1 0 0 مدافع 7.3
نیکو شولتز 1 1 3 1 0 مدافع 8
فلورین گریلیچ 1 3 3 1 0 هافبک 7.7
پاول کادژابک 2 3 3 0 0 مدافع 7.7
سرژ گنابری 0 2 1 0 0 هافبک 7
آندری کراماریچ 0 0 0 0 0 مهاجم 8.2
هاوارد نوردوایت 1 2 2 1 0 مدافع 6.9
ندیم امیری 0 3 3 1 0 هافبک 7.2
آدام سالای 1 0 0 0 0 مهاجم 8.3
کوین اکپوگوما 1 0 1 0 0 مدافع 6.4
لوکاس روپ 0 0 1 1 0 هافبک 6.6
کریم دریمبای 0 0 0 1 0 هافبک 6.7
یولیان پولرسبک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.6
داگلاس سانتوس 1 1 4 2 0 مدافع 6.4
ریک فان‌درونگلن 4 2 3 0 0 مدافع 6.9
گیدیون یونگ 4 2 1 2 0 هافبک 6.9
گوتوکو ساکای 2 2 3 0 0 مدافع 6.9
Ville Matti Steinmann 0 2 1 1 0 هافبک 6.3
تاتسویا ایتو 0 1 0 1 0 مهاجم 7
لوکا والدشمیت 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
لوئیس هالتبی 1 2 3 0 0 هافبک 6.5
فیلیپ کوستیچ 1 0 1 1 0 هافبک 6.1
آرون هانت 1 0 1 1 0 هافبک 6.8
سیاد سالیهوویچ 0 0 0 1 0 هافبک 6.5
آلبین اکدال 1 0 1 0 0 هافبک 6.7
فیته آرپ 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 47 (27) 58% 0 0 35 (16) 0 دروازه‌بان 8.2
بنیامین هوبنر 14 (10) 71% 0 0 1 (1) 0 مدافع 8
کوین فوگت 30 (22) 73% 0 0 7 (3) 0 مدافع 7.3
نیکو شولتز 29 (23) 79% 1 4 3 (1) 1 مدافع 8
فلورین گریلیچ 27 (21) 77% 3 0 4 (1) 1 هافبک 7.7
پاول کادژابک 30 (20) 66% 1 3 5 (2) 0 مدافع 7.7
سرژ گنابری 17 (12) 70% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7
آندری کراماریچ 31 (28) 90% 6 10 5 (4) 2 مهاجم 8.2
هاوارد نوردوایت 22 (17) 77% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.9
ندیم امیری 23 (16) 69% 1 1 1 (1) 0 هافبک 7.2
آدام سالای 24 (17) 70% 3 0 0 (0) 1 مهاجم 8.3
کوین اکپوگوما 5 (2) 40% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.4
لوکاس روپ 4 (2) 50% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.6
کریم دریمبای 7 (7) 100% 2 0 1 (1) 0 هافبک 6.7
یولیان پولرسبک 45 (38) 84% 0 0 11 (5) 0 دروازه‌بان 6.6
داگلاس سانتوس 43 (36) 83% 0 1 1 (0) 0 مدافع 6.4
ریک فان‌درونگلن 42 (30) 71% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.9
گیدیون یونگ 45 (36) 80% 0 0 5 (1) 0 هافبک 6.9
گوتوکو ساکای 50 (41) 82% 0 0 8 (5) 0 مدافع 6.9
Ville Matti Steinmann 17 (14) 82% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.3
تاتسویا ایتو 29 (22) 75% 2 5 1 (1) 0 مهاجم 7
لوکا والدشمیت 16 (11) 68% 1 1 3 (1) 0 مهاجم 6.2
لوئیس هالتبی 65 (54) 83% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.5
فیلیپ کوستیچ 27 (21) 77% 2 3 4 (2) 0 هافبک 6.1
آرون هانت 45 (37) 82% 3 5 2 (1) 0 هافبک 6.8
سیاد سالیهوویچ 22 (18) 81% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.5
آلبین اکدال 45 (40) 88% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.7
فیته آرپ 3 (1) 33% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11