فوتبــال 11

جمعه، 11 اسفند 1396 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان زومر 0 (0) 0 30 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.7
نیکو الویدی 1 (0) 4 47 12 (10) 90 مدافع 7.21
یانیک ویسترگارد 0 (0) 2 33 8 (2) 90 مدافع 6.27
ماتیاس گینتر 1 (0) 2 45 10 (5) 90 مدافع 6.57
ریس آکسفورد 0 (0) 1 36 6 (6) 82 هافبک 6.62
تورگان هازارد 2 (1) 2 53 16 (11) 90 مهاجم 7.54
دنیس زکریا 1 (1) 1 20 8 (3) 45 هافبک 7.21
کریستوف کرامر 0 (0) 2 46 10 (4) 72 هافبک 6.89
یوناس هافمن 1 (0) 1 33 7 (3) 90 مهاجم 6.56
لارس اشتیندل 0 (0) 3 52 19 (9) 90 مهاجم 6.67
رائول بوبادیا 4 (3) 0 24 17 (4) 90 مهاجم 6.56
تونی یانتشکه 0 (0) 0 8 1 (1) 18 مدافع 6.15
میکائیل کیزانس 0 (0) 0 24 4 (0) 45 هافبک 6.12
پاتریک هرمان 0 (0) 1 4 4 (2) 8 مهاجم 6.41
ییری پاولنکا 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.5
لودویگ آگوستینسون 2 (0) 1 50 7 (5) 90 مدافع 6.99
نیکلاس مویساندر 0 (0) 2 57 6 (2) 90 مدافع 6
میلوش ویکوویچ 0 (0) 0 54 8 (2) 90 مدافع 5.95
توماس دلینی 5 (1) 3 45 17 (11) 90 هافبک 7.38
فیلیپ بارگ‌فریده 1 (0) 8 45 15 (11) 90 هافبک 7.45
مکس کروز 0 (0) 3 46 13 (6) 90 مهاجم 7.34
مارکو فریدل 1 (0) 4 36 10 (7) 76 مدافع 6.87
روبرت بائوئر 0 (0) 4 10 8 (4) 45 مدافع 6.15
ماکسیمیلیان اگشتاین 1 (0) 1 26 11 (2) 90 هافبک 6.2
اسحاق بلفوضیل 2 (0) 0 22 15 (6) 89 مهاجم 6.88
آرون یوهانسون 5 (5) 0 13 7 (2) 45 مهاجم 7.6
سباستین لانگ‌کمپ 0 (0) 1 4 1 (1) 1 مدافع 0
ژروم گندورف 0 (0) 1 12 5 (3) 14 هافبک 6.92
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان زومر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
نیکو الویدی 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.21
یانیک ویسترگارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.27
ماتیاس گینتر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
ریس آکسفورد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.62
تورگان هازارد 2 (1) 6 (5) 0 0 0 1 مهاجم 7.54
دنیس زکریا 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.21
کریستوف کرامر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.89
یوناس هافمن 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
لارس اشتیندل 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.67
رائول بوبادیا 4 (3) 7 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.56
تونی یانتشکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.15
میکائیل کیزانس 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.12
پاتریک هرمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
ییری پاولنکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
لودویگ آگوستینسون 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.99
نیکلاس مویساندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
میلوش ویکوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.95
توماس دلینی 5 (1) 1 (1) 1 0 0 1 هافبک 7.38
فیلیپ بارگ‌فریده 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.45
مکس کروز 0 (0) 4 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.34
مارکو فریدل 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.87
روبرت بائوئر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.15
ماکسیمیلیان اگشتاین 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
اسحاق بلفوضیل 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.88
آرون یوهانسون 5 (5) 2 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.6
سباستین لانگ‌کمپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژروم گندورف 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.92
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان زومر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.7
نیکو الویدی 1 1 4 0 0 مدافع 7.21
یانیک ویسترگارد 2 1 2 2 0 مدافع 6.27
ماتیاس گینتر 4 3 2 1 0 مدافع 6.57
ریس آکسفورد 3 1 1 0 0 هافبک 6.62
تورگان هازارد 1 1 2 0 0 مهاجم 7.54
دنیس زکریا 0 2 1 2 0 هافبک 7.21
کریستوف کرامر 1 2 2 0 0 هافبک 6.89
یوناس هافمن 0 0 1 0 0 مهاجم 6.56
لارس اشتیندل 1 1 3 2 0 مهاجم 6.67
رائول بوبادیا 0 0 0 4 0 مهاجم 6.56
تونی یانتشکه 0 1 0 0 0 مدافع 6.15
میکائیل کیزانس 0 1 0 1 0 هافبک 6.12
پاتریک هرمان 1 0 1 1 0 مهاجم 6.41
ییری پاولنکا 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
لودویگ آگوستینسون 0 0 1 1 0 مدافع 6.99
نیکلاس مویساندر 3 0 2 3 0 مدافع 6
میلوش ویکوویچ 3 0 0 2 0 مدافع 5.95
توماس دلینی 4 1 3 4 0 هافبک 7.38
فیلیپ بارگ‌فریده 1 1 8 2 0 هافبک 7.45
مکس کروز 0 0 3 0 0 مهاجم 7.34
مارکو فریدل 2 1 4 0 0 مدافع 6.87
روبرت بائوئر 1 0 4 1 0 مدافع 6.15
ماکسیمیلیان اگشتاین 1 0 1 2 0 هافبک 6.2
اسحاق بلفوضیل 2 0 0 4 0 مهاجم 6.88
آرون یوهانسون 0 0 0 1 0 مهاجم 7.6
سباستین لانگ‌کمپ 0 0 1 0 0 مدافع 0
ژروم گندورف 2 0 1 0 0 هافبک 6.92
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان زومر 30 (13) 43% 0 0 23 (6) 0 دروازه‌بان 6.7
نیکو الویدی 47 (40) 85% 0 0 3 (1) 0 مدافع 7.21
یانیک ویسترگارد 33 (25) 75% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.27
ماتیاس گینتر 45 (36) 80% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.57
ریس آکسفورد 36 (29) 80% 0 1 4 (2) 0 هافبک 6.62
تورگان هازارد 53 (43) 81% 1 5 6 (2) 0 مهاجم 7.54
دنیس زکریا 20 (16) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 7.21
کریستوف کرامر 46 (45) 97% 1 0 4 (4) 0 هافبک 6.89
یوناس هافمن 33 (21) 63% 2 3 4 (3) 0 مهاجم 6.56
لارس اشتیندل 52 (43) 82% 1 0 4 (3) 1 مهاجم 6.67
رائول بوبادیا 24 (21) 87% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.56
تونی یانتشکه 8 (4) 50% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.15
میکائیل کیزانس 24 (21) 87% 1 2 3 (2) 0 هافبک 6.12
پاتریک هرمان 4 (1) 25% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.41
ییری پاولنکا 27 (13) 48% 0 0 16 (3) 0 دروازه‌بان 6.5
لودویگ آگوستینسون 50 (41) 82% 2 6 5 (3) 1 مدافع 6.99
نیکلاس مویساندر 57 (52) 92% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6
میلوش ویکوویچ 54 (37) 69% 0 0 16 (10) 0 مدافع 5.95
توماس دلینی 45 (28) 62% 1 3 5 (2) 0 هافبک 7.38
فیلیپ بارگ‌فریده 45 (35) 77% 1 0 0 (0) 0 هافبک 7.45
مکس کروز 46 (41) 89% 2 9 2 (2) 0 مهاجم 7.34
مارکو فریدل 36 (31) 86% 2 1 5 (3) 1 مدافع 6.87
روبرت بائوئر 10 (4) 40% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.15
ماکسیمیلیان اگشتاین 26 (18) 69% 2 1 2 (0) 0 هافبک 6.2
اسحاق بلفوضیل 22 (16) 72% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.88
آرون یوهانسون 13 (10) 76% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.6
سباستین لانگ‌کمپ 4 (4) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
ژروم گندورف 12 (11) 91% 1 2 0 (0) 1 هافبک 6.92
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11