جمعه، ۲۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۰
BayArena (30,210)
1 - 3
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
برند لنو 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.3
سون بندر 2 (0) 1 55 11 (6) 90 مدافع 6.9
جاناتان تاه 0 (0) 4 51 9 (9) 90 مدافع 7.1
وندل 0 (0) 3 37 8 (5) 90 مدافع 6.2
لارس بندر 1 (0) 4 39 11 (6) 90 هافبک 6.6
لئون بیلی 1 (0) 0 21 12 (5) 90 مهاجم 7.2
کوین ولند 1 (1) 1 14 23 (6) 90 مهاجم 6.8
یولیان برانت 0 (0) 0 29 3 (2) 77 هافبک 6.5
کای هاورتس 0 (0) 1 43 12 (6) 90 هافبک 7
کریم بلعربی 0 (0) 3 24 13 (6) 60 هافبک 6.3
دومینیک کور 2 (0) 2 23 4 (3) 65 هافبک 6.5
بنیامین هنریکس 0 (0) 2 20 9 (5) 30 مدافع 6.5
آدمیر مهمدی 0 (0) 0 5 2 (2) 13 مهاجم 6.3
لوکاس آلاریو 1 (0) 1 5 3 (1) 25 مهاجم 6.3
اسون اولریش 0 (0) 0 30 2 (2) 90 دروازه‌بان 6.3
داوید آلابا 1 (0) 3 51 13 (6) 90 مدافع 6.8
نیکلاس سوله 1 (0) 2 50 10 (7) 90 مدافع 7.3
ژروم بواتنگ 0 (0) 2 43 6 (4) 90 مدافع 6.9
آرتورو ویدال 3 (3) 3 51 13 (5) 90 هافبک 7.2
خاوی مارتینز 2 (1) 0 56 12 (7) 90 مدافع 7.5
آرین روبن 0 (0) 0 28 6 (3) 65 مهاجم 7.4
خامس رودریگز 3 (1) 2 67 12 (6) 90 هافبک 8.5
رافینیا 0 (0) 4 43 8 (6) 90 مدافع 6.7
توماس مولر 1 (0) 2 43 14 (7) 89 مهاجم 7.1
فرانک ریبری 1 (1) 1 40 12 (3) 79 مهاجم 7.2
ساندرو واگنر 0 (0) 0 7 6 (1) 11 مهاجم 6.2
کینگزی کومان 0 (0) 0 10 6 (1) 25 مهاجم 6.1
کورنتا تولیسو 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
برند لنو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
سون بندر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
جاناتان تاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
وندل 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
لارس بندر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
لئون بیلی 1 (0) 7 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.2
کوین ولند 1 (1) 7 (2) 1 0 0 0 مهاجم 6.8
یولیان برانت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
کای هاورتس 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 7
کریم بلعربی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
دومینیک کور 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
بنیامین هنریکس 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
آدمیر مهمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
لوکاس آلاریو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
اسون اولریش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
داوید آلابا 1 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
نیکلاس سوله 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
ژروم بواتنگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
آرتورو ویدال 3 (3) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 7.2
خاوی مارتینز 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.5
آرین روبن 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.4
خامس رودریگز 3 (1) 1 (0) 1 1 0 0 هافبک 8.5
رافینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
توماس مولر 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.1
فرانک ریبری 1 (1) 6 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.2
ساندرو واگنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کینگزی کومان 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
کورنتا تولیسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
برند لنو 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
سون بندر 5 3 1 1 0 مدافع 6.9
جاناتان تاه 8 3 4 0 0 مدافع 7.1
وندل 1 1 3 1 0 مدافع 6.2
لارس بندر 1 0 4 1 0 هافبک 6.6
لئون بیلی 0 1 0 1 0 مهاجم 7.2
کوین ولند 0 0 1 3 0 مهاجم 6.8
یولیان برانت 0 2 0 0 0 هافبک 6.5
کای هاورتس 2 3 1 0 0 هافبک 7
کریم بلعربی 0 1 3 3 0 هافبک 6.3
دومینیک کور 0 1 2 0 0 هافبک 6.5
بنیامین هنریکس 0 3 2 1 0 مدافع 6.5
آدمیر مهمدی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
لوکاس آلاریو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.3
اسون اولریش 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
داوید آلابا 0 2 3 1 0 مدافع 6.8
نیکلاس سوله 9 2 2 1 0 مدافع 7.3
ژروم بواتنگ 3 3 2 0 0 مدافع 6.9
آرتورو ویدال 0 2 3 3 0 هافبک 7.2
خاوی مارتینز 2 4 0 2 0 مدافع 7.5
آرین روبن 0 0 0 1 0 مهاجم 7.4
خامس رودریگز 1 0 2 1 0 هافبک 8.5
رافینیا 0 2 4 1 0 مدافع 6.7
توماس مولر 1 0 2 2 0 مهاجم 7.1
فرانک ریبری 0 2 1 0 0 مهاجم 7.2
ساندرو واگنر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.2
کینگزی کومان 0 0 0 0 0 مهاجم 6.1
کورنتا تولیسو 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
برند لنو 36 (22) 61% 1 0 26 (12) 0 دروازه‌بان 6.3
سون بندر 55 (47) 85% 0 0 6 (2) 0 مدافع 6.9
جاناتان تاه 51 (39) 76% 0 0 10 (4) 0 مدافع 7.1
وندل 37 (28) 75% 1 0 3 (2) 0 مدافع 6.2
لارس بندر 39 (31) 79% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.6
لئون بیلی 21 (14) 66% 3 10 4 (3) 0 مهاجم 7.2
کوین ولند 14 (10) 71% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.8
یولیان برانت 29 (19) 65% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.5
کای هاورتس 43 (31) 72% 3 1 2 (0) 0 هافبک 7
کریم بلعربی 24 (15) 62% 0 5 3 (1) 0 هافبک 6.3
دومینیک کور 23 (19) 82% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.5
بنیامین هنریکس 20 (13) 65% 0 1 1 (0) 0 مدافع 6.5
آدمیر مهمدی 5 (1) 20% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
لوکاس آلاریو 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
اسون اولریش 30 (16) 53% 0 0 22 (8) 0 دروازه‌بان 6.3
داوید آلابا 51 (40) 78% 0 5 5 (1) 0 مدافع 6.8
نیکلاس سوله 50 (42) 84% 0 0 7 (3) 0 مدافع 7.3
ژروم بواتنگ 43 (28) 65% 1 0 14 (4) 0 مدافع 6.9
آرتورو ویدال 51 (42) 82% 1 1 4 (4) 0 هافبک 7.2
خاوی مارتینز 56 (45) 81% 0 0 6 (5) 0 مدافع 7.5
آرین روبن 28 (23) 82% 4 4 1 (1) 1 مهاجم 7.4
خامس رودریگز 67 (60) 90% 3 7 7 (6) 0 هافبک 8.5
رافینیا 43 (33) 76% 0 1 3 (1) 0 مدافع 6.7
توماس مولر 43 (33) 76% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 7.1
فرانک ریبری 40 (32) 80% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 7.2
ساندرو واگنر 7 (4) 57% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
کینگزی کومان 10 (8) 80% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.1
کورنتا تولیسو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها