فوتبــال 11

جمعه، 10 آذر 1396 ساعت ۱۶:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
داود نوشی صوفیانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
آگوستو سزار 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
مرتضی اسدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علی عبدالله‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
حسین بغلانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حسین ساکی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمدامین درویشی 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
کرار جاسم 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
لوسیانو پریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 (0) 0 0 0 (0) 31 هافبک 0
محمدجواد کردونی 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
فرزین گروسیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
علی طاهران 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمدرضا مهدی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد نوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 0 0 (0) 84 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
شهرام گودرزی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
سینا عشوری 0 (0) 0 0 0 (0) 6 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
داود نوشی صوفیانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آگوستو سزار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مرتضی اسدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علی عبدالله‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین بغلانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حسین ساکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدامین درویشی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کرار جاسم 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
لوسیانو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمدجواد کردونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرزین گروسیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
علی طاهران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا مهدی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
شهرام گودرزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سینا عشوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
داود نوشی صوفیانی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آگوستو سزار 0 0 0 0 0 هافبک 0
مرتضی اسدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
علی عبدالله‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین بغلانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
حسین ساکی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدامین درویشی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کرار جاسم 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوسیانو پریرا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمدجواد کردونی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرزین گروسیان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
علی طاهران 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد نادری 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا مهدی‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد ایرانپوریان 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا آزادی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
شهرام گودرزی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سینا عشوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
داود نوشی صوفیانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
آگوستو سزار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مرتضی اسدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علی عبدالله‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین بغلانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حسین ساکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدامین درویشی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کرار جاسم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوسیانو پریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمدجواد کردونی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرزین گروسیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
علی طاهران 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدرضا مهدی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد نوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
شهرام گودرزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سینا عشوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11