فوتبــال 11

دوشنبه، 29 آبان 1396 ساعت ۱۴:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لی اولیویرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سیاوش یزدانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عارف غلامی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مهدی رحیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رسول نویدکیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سعید آقایی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علی کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حسین پاپی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مهاجم 0
مروان حسین 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
مهرداد محمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
رضا میرزایی 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
رضا دهقانی 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
فرزین گروسیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
امیررضا نصر آزادانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد نوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سینا عشوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی طاهران 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
فاخر تهامی 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لی اولیویرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سیاوش یزدانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عارف غلامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی رحیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رسول نویدکیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سعید آقایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علی کریمی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حسین پاپی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
مروان حسین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مهرداد محمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا میرزایی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا دهقانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرزین گروسیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امیررضا نصر آزادانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سینا عشوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی طاهران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فاخر تهامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لی اولیویرا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سیاوش یزدانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
عارف غلامی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی رحیمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
رسول نویدکیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
سعید آقایی 0 0 0 0 0 مدافع 0
علی کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حسین پاپی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مروان حسین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مهرداد محمدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا میرزایی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رضا دهقانی 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرزین گروسیان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 0 0 0 0 مدافع 0
امیررضا نصر آزادانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نادری 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
سینا عشوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی طاهران 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فاخر تهامی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد ابراهیمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لی اولیویرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
سیاوش یزدانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عارف غلامی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی رحیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رسول نویدکیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سعید آقایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علی کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جلال‌الدین علی‌محمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حسین پاپی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ساسان انصاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مروان حسین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مهرداد محمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رضا میرزایی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رضا دهقانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرزین گروسیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمد ایرانپوریان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
امیررضا نصر آزادانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد نوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سینا عشوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی طاهران 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمدرضا آزادی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فاخر تهامی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حامد حسینعلی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11