فوتبــال 11

پنجشنبه، 27 مهر 1396 ساعت ۲۲:۳۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
استفان پوش 0 (0) 4 52 11 (8) 69 مدافع 0
کوین فوگت 0 (0) 1 108 2 (2) 90 مدافع 0
بنیامین هوبنر 3 (1) 1 78 14 (5) 90 مدافع 0
دنیس گایگر 0 (0) 4 32 7 (4) 72 هافبک 0
پاول کادژابک 1 (0) 1 46 8 (5) 90 مدافع 0
کریم دریمبای 3 (2) 3 21 13 (6) 63 هافبک 0
ندیم امیری 3 (3) 1 28 7 (3) 87 هافبک 0
نیکو شولتز 1 (1) 1 45 5 (2) 90 مدافع 0
مارک هوت 0 (0) 1 12 7 (2) 90 مهاجم 0
ساندرو واگنر 3 (0) 2 21 8 (5) 90 مهاجم 0
فیلیپ آخس 0 (0) 0 7 2 (1) 27 مهاجم 0
استیون زوبر 0 (0) 1 11 1 (1) 21 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 0 13 2 (1) 18 هافبک 0
Mert Günok 0 (0) 0 27 2 (2) 90 دروازه‌بان 0
Junior Caiçara 0 (0) 2 48 10 (6) 90 مدافع 0
Joseph Attamah 1 (0) 0 32 2 (2) 90 هافبک 0
Alexandru Epureanu 0 (0) 0 34 4 (3) 90 مدافع 0
Gaël Clichy 0 (0) 2 49 5 (2) 81 مدافع 0
تونای تورون 0 (0) 1 39 4 (2) 90 هافبک 0
Gökhan Inler 0 (0) 2 53 13 (8) 90 هافبک 0
İrfan Kahveci 1 (0) 2 32 6 (2) 63 هافبک 0
Kerim Frei 2 (1) 0 26 13 (5) 90 هافبک 0
Mevlüt Erdinç 0 (0) 0 13 6 (1) 63 مهاجم 0
Mehmet Batdal 1 (0) 0 30 15 (7) 90 مهاجم 0
Alparslan Erdem 0 (0) 0 3 1 (0) 9 مدافع 0
Mahmut Tekdemir 0 (0) 1 17 3 (2) 27 هافبک 0
Stefano Napoleoni 2 (2) 0 9 3 (0) 27 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
استفان پوش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
بنیامین هوبنر 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
دنیس گایگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پاول کادژابک 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کریم دریمبای 3 (2) 4 (2) 0 2 0 0 هافبک 0
ندیم امیری 3 (3) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
نیکو شولتز 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
مارک هوت 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
ساندرو واگنر 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
فیلیپ آخس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
استیون زوبر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mert Günok 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Junior Caiçara 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Joseph Attamah 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexandru Epureanu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gaël Clichy 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تونای تورون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Gökhan Inler 0 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
İrfan Kahveci 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kerim Frei 2 (1) 7 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Mevlüt Erdinç 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mehmet Batdal 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alparslan Erdem 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mahmut Tekdemir 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Stefano Napoleoni 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
استفان پوش 5 2 4 1 0 مدافع 0
کوین فوگت 3 1 1 0 0 مدافع 0
بنیامین هوبنر 2 3 1 5 0 مدافع 0
دنیس گایگر 0 2 4 3 0 هافبک 0
پاول کادژابک 2 2 1 0 0 مدافع 0
کریم دریمبای 1 2 3 1 0 هافبک 0
ندیم امیری 0 0 1 3 0 هافبک 0
نیکو شولتز 0 0 1 1 0 مدافع 0
مارک هوت 0 1 1 2 0 مهاجم 0
ساندرو واگنر 0 0 2 1 0 مهاجم 0
فیلیپ آخس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
استیون زوبر 0 1 1 0 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mert Günok 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Junior Caiçara 4 3 2 2 0 مدافع 0
Joseph Attamah 6 2 0 0 0 هافبک 0
Alexandru Epureanu 9 2 0 0 0 مدافع 0
Gaël Clichy 3 0 2 1 0 مدافع 0
تونای تورون 1 1 1 0 0 هافبک 0
Gökhan Inler 1 1 2 1 0 هافبک 0
İrfan Kahveci 2 0 2 0 0 هافبک 0
Kerim Frei 0 1 0 1 0 هافبک 0
Mevlüt Erdinç 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mehmet Batdal 3 0 0 2 0 مهاجم 0
Alparslan Erdem 0 0 0 1 0 مدافع 0
Mahmut Tekdemir 0 0 1 1 0 هافبک 0
Stefano Napoleoni 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 34 (31) 91% 0 0 11 (8) 0 دروازه‌بان 0
استفان پوش 52 (47) 90% 0 0 7 (5) 0 مدافع 0
کوین فوگت 108 (104) 96% 0 0 14 (10) 0 مدافع 0
بنیامین هوبنر 78 (70) 89% 0 0 13 (9) 0 مدافع 0
دنیس گایگر 32 (29) 90% 1 1 2 (2) 0 هافبک 0
پاول کادژابک 46 (38) 82% 1 6 6 (1) 1 مدافع 0
کریم دریمبای 21 (16) 76% 4 11 2 (0) 0 هافبک 0
ندیم امیری 28 (22) 78% 0 1 5 (4) 0 هافبک 0
نیکو شولتز 45 (33) 73% 1 6 6 (1) 0 مدافع 0
مارک هوت 12 (9) 75% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 0
ساندرو واگنر 21 (10) 47% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 0
فیلیپ آخس 7 (6) 85% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
استیون زوبر 11 (10) 90% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 13 (10) 76% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Mert Günok 27 (21) 77% 0 0 17 (11) 0 دروازه‌بان 0
Junior Caiçara 48 (38) 79% 1 4 3 (2) 0 مدافع 0
Joseph Attamah 32 (31) 96% 0 0 5 (4) 0 هافبک 0
Alexandru Epureanu 34 (29) 85% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Gaël Clichy 49 (41) 83% 1 3 3 (2) 0 مدافع 0
تونای تورون 39 (36) 92% 2 4 4 (4) 0 هافبک 0
Gökhan Inler 53 (43) 81% 0 0 11 (9) 0 هافبک 0
İrfan Kahveci 32 (27) 84% 0 0 5 (4) 0 هافبک 0
Kerim Frei 26 (23) 88% 1 3 1 (0) 0 هافبک 0
Mevlüt Erdinç 13 (10) 76% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Mehmet Batdal 30 (22) 73% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Alparslan Erdem 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mahmut Tekdemir 17 (17) 100% 1 0 3 (3) 0 هافبک 0
Stefano Napoleoni 9 (8) 88% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11