فوتبــال 11

پنجشنبه، 06 مهر 1396 ساعت ۲۲:۳۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jorge Broun 0 (0) 0 23 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Cicinho 0 (0) 2 43 16 (12) 90 مدافع 0
Igor Plastun 0 (0) 0 32 4 (4) 90 مدافع 0
Cosmin Moți 0 (0) 0 23 2 (1) 90 مدافع 0
Natanael 4 (2) 0 50 9 (4) 90 مدافع 0
Gustavo Campanharo 0 (0) 4 39 15 (8) 80 هافبک 0
Svetoslav Dyakov 1 (1) 2 60 8 (4) 90 هافبک 0
Anicet Abel 2 (0) 5 33 26 (15) 90 هافبک 0
Jody Lukoki 2 (1) 1 20 13 (3) 90 مهاجم 0
Marcelinho 0 (0) 0 51 13 (4) 89 هافبک 0
Wanderson 0 (0) 0 41 7 (3) 87 هافبک 0
Lucas Sasha 0 (0) 0 1 0 (0) 1 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 1 (0) 0 4 1 (1) 10 هافبک 0
Claudiu Keșerü 1 (1) 0 4 1 (1) 3 مهاجم 0
اولیور باومن 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
استفان پوش 0 (0) 2 61 10 (5) 90 مدافع 0
هاوارد نوردوایت 0 (0) 2 78 7 (5) 90 مدافع 0
استیون زوبر 1 (0) 3 21 12 (5) 56 هافبک 0
کوین فوگت 0 (0) 4 78 8 (7) 90 مدافع 0
پاول کادژابک 1 (1) 0 26 4 (3) 56 مدافع 0
لوکاس روپ 2 (2) 3 34 14 (9) 90 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 2 57 11 (3) 90 هافبک 0
نیکو شولتز 0 (0) 4 61 14 (7) 90 مدافع 0
مارک هوت 2 (0) 2 18 15 (6) 74 مهاجم 0
آندری کراماریچ 0 (0) 0 30 4 (1) 90 مهاجم 0
فیلیکس پاسلاک 0 (0) 0 13 0 (0) 16 مدافع 0
دنیس گایگر 0 (0) 1 17 7 (1) 34 هافبک 0
فیلیپ آخس 0 (0) 2 11 10 (3) 34 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jorge Broun 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Cicinho 0 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
Igor Plastun 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cosmin Moți 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Natanael 4 (2) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Gustavo Campanharo 0 (0) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
Svetoslav Dyakov 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Anicet Abel 2 (0) 4 (2) 0 0 0 1 هافبک 0
Jody Lukoki 2 (1) 7 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Marcelinho 0 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Wanderson 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Sasha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Claudiu Keșerü 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
استفان پوش 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
هاوارد نوردوایت 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
استیون زوبر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پاول کادژابک 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
لوکاس روپ 2 (2) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نیکو شولتز 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارک هوت 2 (0) 1 (1) 0 1 0 1 مهاجم 0
آندری کراماریچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فیلیکس پاسلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دنیس گایگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیپ آخس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jorge Broun 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Cicinho 6 3 2 3 0 مدافع 0
Igor Plastun 9 2 0 0 0 مدافع 0
Cosmin Moți 6 1 0 1 0 مدافع 0
Natanael 2 4 0 1 0 مدافع 0
Gustavo Campanharo 0 1 4 3 0 هافبک 0
Svetoslav Dyakov 2 1 2 1 0 هافبک 0
Anicet Abel 1 0 5 4 0 هافبک 0
Jody Lukoki 0 1 1 1 0 مهاجم 0
Marcelinho 1 1 0 2 0 هافبک 0
Wanderson 1 1 0 1 0 هافبک 0
Lucas Sasha 0 0 0 0 0 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Claudiu Keșerü 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اولیور باومن 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
استفان پوش 5 6 2 2 0 مدافع 0
هاوارد نوردوایت 3 0 2 1 0 مدافع 0
استیون زوبر 3 0 3 3 0 هافبک 0
کوین فوگت 3 2 4 0 0 مدافع 0
پاول کادژابک 1 1 0 0 0 مدافع 0
لوکاس روپ 0 1 3 1 0 هافبک 0
یوجین پولانسکی 0 1 2 5 0 هافبک 0
نیکو شولتز 3 3 4 2 0 مدافع 0
مارک هوت 1 1 2 3 0 مهاجم 0
آندری کراماریچ 1 0 0 1 0 مهاجم 0
فیلیکس پاسلاک 0 0 0 0 0 مدافع 0
دنیس گایگر 0 1 1 1 0 هافبک 0
فیلیپ آخس 0 2 2 3 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jorge Broun 23 (13) 56% 0 0 16 (6) 0 دروازه‌بان 0
Cicinho 43 (31) 72% 0 7 6 (4) 0 مدافع 0
Igor Plastun 32 (28) 87% 0 0 3 (2) 0 مدافع 0
Cosmin Moți 23 (19) 82% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
Natanael 50 (36) 72% 1 6 7 (2) 1 مدافع 0
Gustavo Campanharo 39 (38) 97% 1 0 3 (2) 0 هافبک 0
Svetoslav Dyakov 60 (50) 83% 2 0 14 (9) 0 هافبک 0
Anicet Abel 33 (28) 84% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Jody Lukoki 20 (16) 80% 1 7 0 (0) 0 مهاجم 0
Marcelinho 51 (41) 80% 3 2 3 (2) 0 هافبک 0
Wanderson 41 (34) 82% 1 3 1 (0) 0 هافبک 0
Lucas Sasha 1 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Claudiu Keșerü 4 (4) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
اولیور باومن 32 (22) 68% 0 0 13 (3) 0 دروازه‌بان 0
استفان پوش 61 (57) 93% 0 1 6 (3) 0 مدافع 0
هاوارد نوردوایت 78 (65) 83% 0 0 9 (3) 0 مدافع 0
استیون زوبر 21 (17) 81% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
کوین فوگت 78 (67) 85% 0 0 14 (7) 0 مدافع 0
پاول کادژابک 26 (15) 57% 0 2 1 (0) 0 مدافع 0
لوکاس روپ 34 (29) 85% 1 4 0 (0) 1 هافبک 0
یوجین پولانسکی 57 (45) 78% 1 0 5 (3) 0 هافبک 0
نیکو شولتز 61 (45) 73% 1 1 5 (1) 0 مدافع 0
مارک هوت 18 (12) 66% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 0
آندری کراماریچ 30 (24) 80% 0 4 2 (1) 0 مهاجم 0
فیلیکس پاسلاک 13 (11) 84% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دنیس گایگر 17 (14) 82% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
فیلیپ آخس 11 (5) 45% 0 2 2 (1) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11