فوتبــال 11

شنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 21 2 (1) 90 دروازه‌بان 7.2
یوناس رامایو 0 (0) 2 28 9 (6) 90 مدافع 6.9
خوانپه 0 (0) 0 31 3 (0) 90 مدافع 6.4
برناردو اسپینوسا 2 (0) 2 34 8 (7) 90 مدافع 6.9
آدای بنیتز 1 (1) 2 39 7 (3) 90 مدافع 6.7
الکس گرانی 2 (1) 3 56 11 (5) 90 هافبک 7.9
پره پونس 0 (0) 4 46 22 (11) 90 هافبک 6.9
پابلو مافئو 2 (1) 5 32 16 (12) 90 مدافع 7.5
بورخا گارسیا 2 (0) 1 33 10 (6) 83 هافبک 7.1
کریستین استوانی 2 (1) 0 14 7 (2) 90 مهاجم 6.4
پورتو 1 (1) 2 19 8 (2) 77 هافبک 6.8
داوید تیمور 0 (0) 1 12 1 (1) 7 هافبک 6.4
آنتونی لوزانو 0 (0) 0 5 3 (3) 13 مهاجم 6.5
اویر 0 (0) 0 24 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.8
کوکه 1 (1) 1 55 16 (6) 90 مدافع 6.8
روبر 0 (0) 1 39 4 (2) 90 مدافع 7
اریک کاباکو 0 (0) 0 27 1 (0) 83 مدافع 6.3
پدرو لوپز 0 (0) 0 37 6 (2) 90 مدافع 6.4
خوزه کامپانا 1 (0) 2 55 13 (5) 90 هافبک 7
جفرسون لرما 2 (0) 1 50 12 (8) 90 هافبک 7.8
خوزه لوئیس مورالس 3 (2) 1 36 17 (7) 90 مهاجم 7.8
راجر مارتی 1 (1) 0 18 7 (1) 90 مهاجم 6.7
جیسون 0 (0) 2 23 9 (6) 77 مهاجم 7.3
امانوئل بواتنگ 6 (2) 0 15 14 (9) 64 مهاجم 6.9
ایوی لوپز 1 (0) 1 7 4 (1) 13 هافبک 6.2
سرخیو پوستیگا 0 (0) 0 4 1 (0) 7 مدافع 6.2
آرماندو سادیکو 0 (0) 0 8 2 (0) 26 مهاجم 6.3
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
یوناس رامایو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
خوانپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
برناردو اسپینوسا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
آدای بنیتز 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
الکس گرانی 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.9
پره پونس 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.9
پابلو مافئو 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.5
بورخا گارسیا 2 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.1
کریستین استوانی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
پورتو 1 (1) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.8
داوید تیمور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
آنتونی لوزانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
اویر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
کوکه 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.8
روبر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
اریک کاباکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
پدرو لوپز 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.4
خوزه کامپانا 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
جفرسون لرما 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.8
خوزه لوئیس مورالس 3 (2) 5 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.8
راجر مارتی 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
جیسون 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.3
امانوئل بواتنگ 6 (2) 1 (1) 0 0 0 2 مهاجم 6.9
ایوی لوپز 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
سرخیو پوستیگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
آرماندو سادیکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاسین بونو 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
یوناس رامایو 6 1 2 1 0 مدافع 6.9
خوانپه 4 2 0 1 0 مدافع 6.4
برناردو اسپینوسا 3 0 2 1 0 مدافع 6.9
آدای بنیتز 0 0 2 2 0 مدافع 6.7
الکس گرانی 1 2 3 3 0 هافبک 7.9
پره پونس 0 1 4 1 0 هافبک 6.9
پابلو مافئو 2 0 5 0 0 مدافع 7.5
بورخا گارسیا 1 0 1 0 0 هافبک 7.1
کریستین استوانی 1 0 0 3 0 مهاجم 6.4
پورتو 0 0 2 1 0 هافبک 6.8
داوید تیمور 0 0 1 0 0 هافبک 6.4
آنتونی لوزانو 1 0 0 0 0 مهاجم 6.5
اویر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
کوکه 1 2 1 2 0 مدافع 6.8
روبر 4 4 1 1 0 مدافع 7
اریک کاباکو 6 1 0 1 0 مدافع 6.3
پدرو لوپز 1 3 0 1 0 مدافع 6.4
خوزه کامپانا 0 2 2 1 0 هافبک 7
جفرسون لرما 0 3 1 3 0 هافبک 7.8
خوزه لوئیس مورالس 0 0 1 0 0 مهاجم 7.8
راجر مارتی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.7
جیسون 0 0 2 1 0 مهاجم 7.3
امانوئل بواتنگ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.9
ایوی لوپز 0 1 1 0 0 هافبک 6.2
سرخیو پوستیگا 0 0 0 1 0 مدافع 6.2
آرماندو سادیکو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاسین بونو 21 (9) 42% 0 0 19 (7) 0 دروازه‌بان 7.2
یوناس رامایو 28 (20) 71% 0 0 6 (2) 0 مدافع 6.9
خوانپه 31 (25) 80% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.4
برناردو اسپینوسا 34 (29) 85% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.9
آدای بنیتز 39 (31) 79% 1 6 6 (3) 0 مدافع 6.7
الکس گرانی 56 (42) 75% 3 8 7 (4) 0 هافبک 7.9
پره پونس 46 (35) 76% 2 0 5 (2) 0 هافبک 6.9
پابلو مافئو 32 (20) 62% 0 3 4 (1) 0 مدافع 7.5
بورخا گارسیا 33 (32) 97% 3 5 2 (1) 0 هافبک 7.1
کریستین استوانی 14 (12) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
پورتو 19 (11) 57% 2 0 0 (0) 1 هافبک 6.8
داوید تیمور 12 (8) 66% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.4
آنتونی لوزانو 5 (2) 40% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
اویر 24 (12) 50% 0 0 19 (7) 0 دروازه‌بان 6.8
کوکه 55 (43) 78% 1 0 7 (4) 0 مدافع 6.8
روبر 39 (34) 87% 0 1 6 (4) 0 مدافع 7
اریک کاباکو 27 (21) 77% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.3
پدرو لوپز 37 (27) 73% 0 5 9 (3) 0 مدافع 6.4
خوزه کامپانا 55 (44) 80% 2 6 4 (2) 0 هافبک 7
جفرسون لرما 50 (40) 80% 1 0 5 (2) 1 هافبک 7.8
خوزه لوئیس مورالس 36 (28) 77% 2 2 3 (2) 1 مهاجم 7.8
راجر مارتی 18 (16) 88% 2 0 1 (1) 1 مهاجم 6.7
جیسون 23 (19) 82% 4 3 2 (1) 1 مهاجم 7.3
امانوئل بواتنگ 15 (10) 66% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.9
ایوی لوپز 7 (5) 71% 0 3 1 (0) 0 هافبک 6.2
سرخیو پوستیگا 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.2
آرماندو سادیکو 8 (6) 75% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11