فوتبــال 11

شنبه، 02 دی 1396 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فریزر فورستر 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.19
ناتان ردموند 1 (1) 0 39 7 (2) 90 مهاجم 6.82
دوشان تادیچ 1 (1) 0 27 11 (3) 72 مهاجم 6.09
چارلی آستین 4 (3) 1 19 14 (4) 79 مهاجم 7.24
وسلی هوت 1 (0) 2 35 18 (7) 90 مدافع 7.12
ماریو لمینا 0 (0) 5 39 18 (12) 90 هافبک 7.62
استیون دیویس 0 (0) 0 36 3 (1) 72 هافبک 6.47
جک استیونز 0 (0) 2 30 5 (4) 90 مدافع 6.49
مایا یوشیدا 2 (0) 0 27 8 (6) 90 مدافع 7.19
مت تارگت 0 (0) 2 42 11 (6) 90 مدافع 7.06
جیمز وارد پروس 1 (1) 2 28 9 (3) 90 هافبک 6.92
پیر-امیل هویبرگ 0 (0) 0 17 0 (0) 18 هافبک 6.3
سوفیان بوفال 0 (0) 0 13 8 (4) 18 مهاجم 6.49
مانولو گابیادینی 0 (0) 0 4 1 (0) 11 مهاجم 6.23
یوناس لوسل 0 (0) 0 36 3 (2) 90 دروازه‌بان 6.75
کریستوفر شیندلر 2 (0) 3 43 9 (7) 90 مدافع 7.18
زانکا 0 (0) 3 50 12 (7) 90 مدافع 7.05
دنیل ویلیامز 0 (0) 2 31 9 (4) 90 هافبک 6.51
آرون موی 1 (0) 3 41 9 (4) 90 هافبک 6.56
راجیو فان لاپارا 1 (0) 1 8 7 (2) 61 هافبک 6.26
توماس اینس 0 (0) 0 15 9 (5) 90 مهاجم 6.17
کالین کوانر 0 (0) 2 24 15 (10) 90 مهاجم 6.95
لوران دیپویتر 1 (1) 1 25 20 (11) 82 مهاجم 7.69
فلورنت هادرجونای 0 (0) 1 23 7 (4) 61 مدافع 6.86
اسکات مالون 1 (1) 0 31 4 (2) 90 مدافع 6.89
تامی اسمیت 0 (0) 0 8 3 (1) 29 مدافع 6.92
جو لولی 0 (0) 0 8 2 (1) 29 مهاجم 6.64
استیو مونیه 0 (0) 1 3 4 (1) 8 مهاجم 6.22
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فریزر فورستر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.19
ناتان ردموند 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.82
دوشان تادیچ 1 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.09
چارلی آستین 4 (3) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.24
وسلی هوت 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.12
ماریو لمینا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.62
استیون دیویس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
جک استیونز 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
مایا یوشیدا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.19
مت تارگت 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.06
جیمز وارد پروس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.92
پیر-امیل هویبرگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
سوفیان بوفال 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
مانولو گابیادینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
یوناس لوسل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.75
کریستوفر شیندلر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.18
زانکا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.05
دنیل ویلیامز 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.51
آرون موی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.56
راجیو فان لاپارا 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
توماس اینس 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
کالین کوانر 0 (0) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.95
لوران دیپویتر 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.69
فلورنت هادرجونای 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.86
اسکات مالون 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.89
تامی اسمیت 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.92
جو لولی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
استیو مونیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.22
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فریزر فورستر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.19
ناتان ردموند 0 1 0 1 0 مهاجم 6.82
دوشان تادیچ 1 0 0 3 0 مهاجم 6.09
چارلی آستین 0 0 1 2 0 مهاجم 7.24
وسلی هوت 9 2 2 3 0 مدافع 7.12
ماریو لمینا 3 4 5 4 0 هافبک 7.62
استیون دیویس 1 1 0 0 0 هافبک 6.47
جک استیونز 3 1 2 0 0 مدافع 6.49
مایا یوشیدا 9 3 0 0 0 مدافع 7.19
مت تارگت 3 3 2 1 0 مدافع 7.06
جیمز وارد پروس 0 0 2 1 0 هافبک 6.92
پیر-امیل هویبرگ 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
سوفیان بوفال 0 0 0 1 0 مهاجم 6.49
مانولو گابیادینی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.23
یوناس لوسل 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.75
کریستوفر شیندلر 4 1 3 1 0 مدافع 7.18
زانکا 2 6 3 2 0 مدافع 7.05
دنیل ویلیامز 2 3 2 2 0 هافبک 6.51
آرون موی 2 1 3 1 0 هافبک 6.56
راجیو فان لاپارا 0 2 1 0 0 هافبک 6.26
توماس اینس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.17
کالین کوانر 0 2 2 0 0 مهاجم 6.95
لوران دیپویتر 3 0 1 0 0 مهاجم 7.69
فلورنت هادرجونای 0 0 1 1 0 مدافع 6.86
اسکات مالون 6 2 0 0 0 مدافع 6.89
تامی اسمیت 1 1 0 1 0 مدافع 6.92
جو لولی 1 1 0 0 0 مهاجم 6.64
استیو مونیه 1 0 1 1 0 مهاجم 6.22
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فریزر فورستر 29 (6) 21% 0 0 25 (3) 0 دروازه‌بان 6.19
ناتان ردموند 39 (31) 79% 3 3 3 (1) 2 مهاجم 6.82
دوشان تادیچ 27 (19) 70% 1 1 2 (0) 0 مهاجم 6.09
چارلی آستین 19 (12) 63% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.24
وسلی هوت 35 (28) 80% 1 0 6 (2) 1 مدافع 7.12
ماریو لمینا 39 (34) 87% 0 0 4 (2) 0 هافبک 7.62
استیون دیویس 36 (26) 72% 0 1 3 (0) 0 هافبک 6.47
جک استیونز 30 (15) 50% 0 2 6 (1) 0 مدافع 6.49
مایا یوشیدا 27 (20) 74% 0 0 5 (0) 0 مدافع 7.19
مت تارگت 42 (29) 69% 1 3 10 (2) 1 مدافع 7.06
جیمز وارد پروس 28 (22) 78% 5 11 2 (1) 0 هافبک 6.92
پیر-امیل هویبرگ 17 (15) 88% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.3
سوفیان بوفال 13 (11) 84% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.49
مانولو گابیادینی 4 (1) 25% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.23
یوناس لوسل 36 (16) 45% 0 0 32 (13) 0 دروازه‌بان 6.75
کریستوفر شیندلر 43 (34) 79% 0 0 6 (3) 0 مدافع 7.18
زانکا 50 (34) 68% 0 0 13 (3) 0 مدافع 7.05
دنیل ویلیامز 31 (21) 67% 0 0 6 (1) 0 هافبک 6.51
آرون موی 41 (29) 70% 0 3 4 (1) 0 هافبک 6.56
راجیو فان لاپارا 8 (4) 50% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.26
توماس اینس 15 (10) 66% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.17
کالین کوانر 24 (16) 66% 1 4 2 (1) 0 مهاجم 6.95
لوران دیپویتر 25 (13) 52% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.69
فلورنت هادرجونای 23 (10) 43% 2 5 6 (3) 1 مدافع 6.86
اسکات مالون 31 (21) 67% 0 2 12 (5) 0 مدافع 6.89
تامی اسمیت 8 (6) 75% 1 3 1 (0) 1 مدافع 6.92
جو لولی 8 (7) 87% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.64
استیو مونیه 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.22
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11