فوتبــال 11

پنجشنبه، 08 تیر 1396 ساعت ۰۵:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Thiago 0 (0) 0 16 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Pará 0 (0) 5 43 8 (7) 90 مدافع 0
Réver 0 (0) 0 48 5 (3) 90 مدافع 0
Juan 0 (0) 1 39 3 (2) 76 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 5 41 9 (7) 90 مدافع 0
Gustavo Cuéllar 2 (1) 5 55 12 (6) 90 هافبک 0
Márcio Araújo 0 (0) 0 44 5 (2) 90 هافبک 0
Orlando Berrío 5 (3) 2 14 9 (3) 78 هافبک 0
Diego 0 (0) 3 49 10 (6) 90 هافبک 0
Éverton 2 (2) 1 30 7 (4) 90 هافبک 0
پائولو گررو 3 (1) 0 18 14 (6) 89 مهاجم 0
Rafael Vaz 0 (0) 0 9 1 (0) 14 مدافع 0
وینیسیوس جونیور 0 (0) 0 4 2 (1) 12 مهاجم 0
Leandro Damião 0 (0) 0 0 1 (1) 1 مهاجم 0
Vanderlei 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 0 (0) 1 70 5 (4) 90 مدافع 0
Lucas Veríssimo 0 (0) 1 53 9 (4) 90 مدافع 0
David Braz 0 (0) 3 46 9 (6) 90 مدافع 0
Jean Mota 0 (0) 0 21 3 (2) 71 هافبک 0
Renato 0 (0) 1 46 5 (2) 90 هافبک 0
Leandro Donizete 1 (0) 1 54 7 (4) 90 هافبک 0
Bruno Henrique 1 (0) 0 25 15 (5) 81 هافبک 0
Lucas Lima 0 (0) 1 56 13 (5) 90 هافبک 0
Jonathan Copete 2 (1) 1 14 12 (3) 90 هافبک 0
Kayke Rodrigues 0 (0) 0 16 4 (2) 45 مهاجم 0
Caju 0 (0) 0 15 2 (0) 19 مدافع 0
ویتور بوئنو 0 (0) 0 15 2 (1) 45 هافبک 0
Thiago Ribeiro 0 (0) 0 9 0 (0) 9 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Thiago 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pará 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Réver 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Juan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Gustavo Cuéllar 2 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Márcio Araújo 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Orlando Berrío 5 (3) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Diego 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Éverton 2 (2) 2 (1) 1 0 0 1 هافبک 0
پائولو گررو 3 (1) 2 (1) 0 2 0 0 مهاجم 0
Rafael Vaz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
وینیسیوس جونیور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Leandro Damião 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Vanderlei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Veríssimo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
David Braz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jean Mota 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Renato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Leandro Donizete 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Bruno Henrique 1 (0) 4 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lucas Lima 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Copete 2 (1) 6 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Kayke Rodrigues 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Caju 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ویتور بوئنو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Thiago Ribeiro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Thiago 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pará 3 1 5 1 0 مدافع 0
Réver 8 0 0 1 0 مدافع 0
Juan 5 1 1 0 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 2 1 5 1 0 مدافع 0
Gustavo Cuéllar 0 0 5 4 0 هافبک 0
Márcio Araújo 0 0 0 2 0 هافبک 0
Orlando Berrío 0 1 2 3 0 هافبک 0
Diego 0 0 3 1 0 هافبک 0
Éverton 0 0 1 0 0 هافبک 0
پائولو گررو 2 0 0 3 0 مهاجم 0
Rafael Vaz 0 1 0 1 0 مدافع 0
وینیسیوس جونیور 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Leandro Damião 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Vanderlei 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 2 2 1 0 0 مدافع 0
Lucas Veríssimo 8 7 1 2 0 مدافع 0
David Braz 7 1 3 1 0 مدافع 0
Jean Mota 3 0 0 1 0 هافبک 0
Renato 0 1 1 2 0 هافبک 0
Leandro Donizete 0 1 1 1 0 هافبک 0
Bruno Henrique 1 0 0 1 0 هافبک 0
Lucas Lima 0 0 1 2 0 هافبک 0
Jonathan Copete 0 0 1 3 0 هافبک 0
Kayke Rodrigues 1 0 0 1 0 مهاجم 0
Caju 0 2 0 0 0 مدافع 0
ویتور بوئنو 1 0 0 0 0 هافبک 0
Thiago Ribeiro 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Thiago 16 (9) 56% 0 0 8 (1) 0 دروازه‌بان 0
Pará 43 (37) 86% 3 4 1 (1) 0 مدافع 0
Réver 48 (45) 93% 0 0 5 (4) 0 مدافع 0
Juan 39 (39) 100% 0 1 0 (0) 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 41 (34) 82% 1 4 4 (2) 0 مدافع 0
Gustavo Cuéllar 55 (49) 89% 0 1 3 (2) 0 هافبک 0
Márcio Araújo 44 (39) 88% 2 0 3 (2) 0 هافبک 0
Orlando Berrío 14 (11) 78% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
Diego 49 (45) 91% 2 9 3 (1) 1 هافبک 0
Éverton 30 (25) 83% 1 7 2 (1) 0 هافبک 0
پائولو گررو 18 (14) 77% 2 0 2 (2) 0 مهاجم 0
Rafael Vaz 9 (6) 66% 0 0 5 (2) 0 مدافع 0
وینیسیوس جونیور 4 (3) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Leandro Damião 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Vanderlei 25 (22) 88% 0 0 10 (7) 0 دروازه‌بان 0
Victor Ferraz 70 (60) 85% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
Lucas Veríssimo 53 (51) 96% 0 0 3 (2) 0 مدافع 0
David Braz 46 (40) 87% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
Jean Mota 21 (18) 85% 0 3 1 (0) 0 هافبک 0
Renato 46 (42) 91% 2 0 5 (5) 0 هافبک 0
Leandro Donizete 54 (51) 94% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
Bruno Henrique 25 (18) 72% 1 5 0 (0) 0 هافبک 0
Lucas Lima 56 (46) 82% 1 6 5 (4) 0 هافبک 0
Jonathan Copete 14 (11) 78% 0 4 0 (0) 0 هافبک 0
Kayke Rodrigues 16 (13) 81% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Caju 15 (14) 93% 1 1 1 (1) 0 مدافع 0
ویتور بوئنو 15 (12) 80% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Thiago Ribeiro 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11