شنبه، ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۰
0 - 0
FT
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Júlio César 0 (0) 0 20 0 (0) 95 دروازه‌بان 0
Walber 0 (0) 2 36 10 (4) 95 مدافع 0
Guilherme Mattis 0 (0) 1 56 9 (7) 95 مدافع 0
Anderson Salles 1 (0) 0 44 3 (1) 95 مدافع 0
Tiago Costa 0 (0) 0 16 7 (5) 45 مدافع 0
Bruno Paulo 0 (0) 0 20 14 (5) 79 مهاجم 0
Wellington 0 (0) 5 52 16 (7) 95 هافبک 0
João Ananias 0 (0) 2 55 6 (3) 95 هافبک 0
João Paulo 1 (0) 0 61 9 (5) 95 هافبک 0
Grafite 0 (0) 0 20 14 (9) 61 مهاجم 0
Ricardo Bueno 7 (1) 0 44 10 (6) 95 مهاجم 0
Bruno Silva 0 (0) 1 31 5 (3) 50 مدافع 0
André Luís 1 (0) 0 13 3 (3) 34 مهاجم 0
Halef Pitbull 0 (0) 0 5 0 (0) 16 مهاجم 0
Diogo Silva 0 (0) 0 28 0 (0) 95 دروازه‌بان 0
Aderlan Silva 0 (0) 6 36 16 (8) 95 مدافع 0
Pablo 0 (0) 4 21 11 (8) 95 مدافع 0
William 0 (0) 0 23 2 (0) 95 مدافع 0
Paulinho 1 (0) 0 38 14 (6) 95 مدافع 0
Ricardo 3 (1) 1 49 11 (3) 95 هافبک 0
Douglas Baggio 0 (0) 2 28 11 (5) 76 مهاجم 0
Moacir 2 (1) 1 33 9 (4) 79 مدافع 0
Marcos Aurélio 2 (0) 1 56 10 (5) 95 مهاجم 0
Alfredo 2 (0) 1 16 7 (1) 95 مهاجم 0
Rafael Ratão 1 (0) 0 17 6 (3) 62 مهاجم 0
Guly Do Prado 0 (0) 0 8 1 (1) 16 هافبک 0
Léo Cereja 0 (0) 0 12 2 (1) 19 هافبک 0
Cléo Silva 0 (0) 0 14 6 (3) 33 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Júlio César 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Walber 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Guilherme Mattis 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Anderson Salles 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tiago Costa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Paulo 0 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Wellington 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
João Ananias 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
João Paulo 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Grafite 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ricardo Bueno 7 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Bruno Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
André Luís 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Halef Pitbull 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Diogo Silva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aderlan Silva 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pablo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
William 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Paulinho 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ricardo 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Douglas Baggio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Moacir 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Marcos Aurélio 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alfredo 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Rafael Ratão 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Guly Do Prado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Léo Cereja 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cléo Silva 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Júlio César 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Walber 1 1 2 1 0 مدافع 0
Guilherme Mattis 4 0 1 0 0 مدافع 0
Anderson Salles 5 0 0 0 0 مدافع 0
Tiago Costa 1 1 0 1 0 مدافع 0
Bruno Paulo 1 0 0 2 0 مهاجم 0
Wellington 2 2 5 3 0 هافبک 0
João Ananias 0 1 2 2 0 هافبک 0
João Paulo 0 0 0 1 0 هافبک 0
Grafite 0 0 0 4 0 مهاجم 0
Ricardo Bueno 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Bruno Silva 2 0 1 1 0 مدافع 0
André Luís 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Halef Pitbull 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Diogo Silva 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aderlan Silva 2 5 6 3 0 مدافع 0
Pablo 8 1 4 2 0 مدافع 0
William 2 2 0 0 0 مدافع 0
Paulinho 3 0 0 2 0 مدافع 0
Ricardo 0 5 1 3 0 هافبک 0
Douglas Baggio 0 0 2 4 0 مهاجم 0
Moacir 0 0 1 4 0 مدافع 0
Marcos Aurélio 0 0 1 2 0 مهاجم 0
Alfredo 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Rafael Ratão 1 1 0 1 0 مهاجم 0
Guly Do Prado 1 1 0 0 0 هافبک 0
Léo Cereja 0 1 0 1 0 هافبک 0
Cléo Silva 0 1 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Júlio César 20 (16) 80% 0 0 13 (9) 0 دروازه‌بان 0
Walber 36 (28) 77% 2 9 4 (2) 0 مدافع 0
Guilherme Mattis 56 (40) 71% 0 0 13 (6) 0 مدافع 0
Anderson Salles 44 (36) 81% 0 1 13 (6) 0 مدافع 0
Tiago Costa 16 (13) 81% 1 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bruno Paulo 20 (14) 70% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Wellington 52 (45) 86% 1 0 6 (4) 0 هافبک 0
João Ananias 55 (51) 92% 0 0 3 (3) 0 هافبک 0
João Paulo 61 (50) 82% 4 2 6 (4) 0 هافبک 0
Grafite 20 (12) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ricardo Bueno 44 (35) 79% 3 1 2 (0) 0 مهاجم 0
Bruno Silva 31 (25) 80% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
André Luís 13 (9) 69% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Halef Pitbull 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Diogo Silva 28 (12) 42% 0 0 23 (7) 0 دروازه‌بان 0
Aderlan Silva 36 (29) 80% 1 4 5 (0) 0 مدافع 0
Pablo 21 (17) 81% 1 0 8 (5) 1 مدافع 0
William 23 (16) 69% 1 0 6 (1) 0 مدافع 0
Paulinho 38 (29) 76% 1 2 4 (0) 0 مدافع 0
Ricardo 49 (40) 81% 1 0 8 (6) 0 هافبک 0
Douglas Baggio 28 (23) 82% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 0
Moacir 33 (24) 72% 2 1 1 (0) 0 مدافع 0
Marcos Aurélio 56 (47) 83% 4 5 7 (4) 2 مهاجم 0
Alfredo 16 (14) 87% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Rafael Ratão 17 (11) 64% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 0
Guly Do Prado 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Léo Cereja 12 (11) 91% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
Cléo Silva 14 (12) 85% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها