فوتبــال 11

سه شنبه، 08 تیر 1395 ساعت ۲۲:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Eloy Casals 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Joan Capdevila 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andreu Ramos 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ildefons Lima 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Victor Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 80 مهاجم 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fernando Gonzalez Ledesma 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Cristian Martinez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marc Pujol 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Victor Armero 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Marc Rebes 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مدافع 0
Jaime Conde Noguerol 0 (0) 0 0 0 (0) 29 هافبک 0
Juanfer 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Juan Toscano 0 (0) 0 0 0 (0) 10 هافبک 0
Gevorg Kasparov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Artak Yedigaryan 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مدافع 0
Dmitri Khovbosha 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Vahagn Minasyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Artak Grigoryan 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
Gevork Pogosyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aleksandar Tasic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Khoren Veranyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Anton Savin 0 (0) 0 0 0 (0) 69 هافبک 0
Karen Muradyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mihran Manasyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Artur A. Avagyan 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مدافع 0
Artak Dashyan 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
Norayr Gyozalyan 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Eloy Casals 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joan Capdevila 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andreu Ramos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ildefons Lima 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Victor Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Walter Wagner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fernando Gonzalez Ledesma 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cristian Martinez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Pujol 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Victor Armero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Rebes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jaime Conde Noguerol 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Juanfer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Juan Toscano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gevorg Kasparov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Artak Yedigaryan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dmitri Khovbosha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Vahagn Minasyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Artak Grigoryan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gevork Pogosyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Tasic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Khoren Veranyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anton Savin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Karen Muradyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mihran Manasyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Artur A. Avagyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Artak Dashyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Norayr Gyozalyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Eloy Casals 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joan Capdevila 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andreu Ramos 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ildefons Lima 0 0 0 0 0 مدافع 0
Victor Rodriguez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Walter Wagner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fernando Gonzalez Ledesma 0 0 0 0 0 هافبک 0
Cristian Martinez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Pujol 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Victor Armero 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Rebes 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jaime Conde Noguerol 0 0 0 0 0 هافبک 0
Juanfer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Juan Toscano 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gevorg Kasparov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Artak Yedigaryan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dmitri Khovbosha 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vahagn Minasyan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Artak Grigoryan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gevork Pogosyan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Tasic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Khoren Veranyan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anton Savin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Karen Muradyan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mihran Manasyan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Artur A. Avagyan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Artak Dashyan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Norayr Gyozalyan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Eloy Casals 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Joan Capdevila 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andreu Ramos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ildefons Lima 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Victor Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fernando Gonzalez Ledesma 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Cristian Martinez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marc Pujol 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Victor Armero 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marc Rebes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jaime Conde Noguerol 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Juanfer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Juan Toscano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gevorg Kasparov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Artak Yedigaryan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dmitri Khovbosha 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vahagn Minasyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Artak Grigoryan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gevork Pogosyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aleksandar Tasic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Khoren Veranyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Anton Savin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Karen Muradyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mihran Manasyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Artur A. Avagyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Artak Dashyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Norayr Gyozalyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11